Table of Contents

  Defecten in een elektrische installatie veroorzaken geregeld brand of elektrocutie. Daarom moet u uw elektrische installatie verplicht laten controleren.

  Tijdens de controle wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (PDF, 4.23 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

  De controle moet door een erkend controleorganisme (PDF, 279.29 KB) worden uitgevoerd.

  Wanneer moet uw elektrische installatie worden gecontroleerd?

  U moet uw elektrische installatie laten controleren:

  • vóór u die in gebruik neemt
  • voor elke belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie
  • wanneer u vraagt om de aansluiting van een wooneenheid op het openbare verdeelnet te verzwaren
  • bij de verkoop van een wooneenheid
  • periodiek

  Meer informatie over de verschillende soorten controles van huishoudelijke elektrische installaties

  Welke documenten moet u bij de controle voorleggen?

  Bij een controle legt u minstens het volgende voor:

  • de eendraadschema's van de elektrische installatie
  • de situatieplannen van de elektrische installatie
  • de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur, indien voorhanden. EAN staat voor "European Article Numbering" Het betreft een code samengesteld uit 18 cijfers.

  Eendraadschema

  Een eendraadschema is een schematische voorstelling van de elementaire stroombanen, hun onderlinge verbindingen en het elektrisch materieel, die samen de elektrische installatie of een deel van de installatie vormen, en die de samenstelling en de kenmerken ervan aangeeft.

  Dit schema geeft minstens het volgende weer:

  • de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders
  • de plaatsingswijze en secties van de elektrische leidingen
  • het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen
  • het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom
  • de schakelaars
  • de verbindingsdozen
  • de aftakdozen
  • de contactdozen
  • de lichtpunten
  • de vaste machines en toestellen
  • de bronnen (transformator, fotovoltaïsch paneel, omvormer, batterij, …)

  Een elementaire stroombaan is een deel van een elektrische installatie tussen twee opeenvolgende beschermingsinrichtingen tegen overstroom (hoofdstroombaan) of na de laatste beschermingsinrichting (eindstroombaan).

  Voorbeeld van een eendraadschema (PDF, 122.17 KB)

  Situatieplan

  Een situatieplan is een plan dat de plaats van de verschillende delen van de installatie aanduidt.

  Op dat plan wordt minstens de plaats aangegeven van:

  • de schakel- en verdeelborden
  • de verbindingsdozen
  • de aftakdozen
  • de contactdozen
  • de lichtpunten
  • de schakelaars
  • de vaste machines en toestellen
  • de bronnen (transformator, fotovoltaïsch paneel, omvormer, batterij, …)

  die op het eendraadschema voorkomen.

  Voorbeeld van een situatieplan  (PDF, 104.38 KB)

  Grafische symbolen voor het opstellen van de schema's en plannen  (PDF, 621.36 KB)

  De eendraadschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden mee opgenomen in het dossier van de elektrische installatie, dat in tweevoud wordt opgemaakt.

  Dit dossier bevat ook:

  • de controleverslagen opgesteld door een erkend controleorganisme,
  • een korte beschrijving van de niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van de elektrische installatie,
  • de technische documentatie van het elektrisch materieel en de fotovoltaïsche installatie.

  Wat gebeurt er na de controle?

  Na elke controle stelt het erkend controleorganisme een verslag op dat schriftelijk of elektronisch aan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie wordt bezorgd. Het erkend controleorganisme  houdt gedurende vijf jaar een kopie van dat verslag bij.

  Als uw elektrische installatie niet in orde is op het moment van de controle, moet u de tekortkomingen verhelpen en uw elektrische installatie opnieuw laten controleren.

  Wat gebeurt er in geval van een wijziging of uitbreiding op uw elektrische installatie?

  Bij een belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie, moet u een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname door een erkend controleorganisme laten uitvoeren. Die controle heeft betrekking op de belangrijke wijziging of uitbreiding en de eventuele impact ervan op het niet-gewijzigde deel van de elektrische installatie. Het opstellen van de eendraadschema’s en de situatieplannen van de belangrijke wijziging of uitbreiding is verplicht.

  Voorbeelden van belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn de toevoeging van een kring of de niet-identieke vervanging van een verdeelbord.

  Bij een niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie, moet u geen gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname door een erkend controleorganisme laten uitvoeren. Het opstellen van een nieuw eendraadschema is niet verplicht. Een bondige beschrijving van de niet-belangrijke wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie volstaat. Die beschrijving, met vermelding van de naam, hoedanigheid en adres van degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, moet door die laatste gedateerd en ondertekend worden. Die beschrijving wordt in het dossier van de elektrische installatie bewaard, waardoor het erkend controleorganisme in staat is de gelijkvormigheid ervan na te gaan bij het volgende controlebezoek. Elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie moet aangebracht worden op het situatieplan van de elektrische installatie. Dat plan moet op ieder ogenblik de bestaande toestand van de elektrische installatie weergeven.

  Voorbeelden van niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn de toevoeging van een contactdoos op een bestaande stroombaan of de identieke vervanging van elektrisch materieel (bord, kabel, …).

  Meer informatie over de verschillende soorten controles van huishoudelijke elektrische installaties

  Laatst bijgewerkt
  10 juni 2024