Table of Contents

  Boek VI WER - art. VI.88 WER

  Een consument die een voorschot betaald heeft op een goed of dienst moet een schriftelijk document ontvangen. Dat vermeldt de essentiële afspraken van de gesloten overeenkomst, zoals de datum of termijn van levering of dienstverstrekking, of een deel daarvan.

  De bestelbon moet minimaal vermelden:

  1. de naam of benaming, het adres en in voorkomend geval het ondernemingsnummer;
  2. de datum en het volgnummer van die bon;
  3. een beschrijving die een zekere identificatie van het goed of de dienst mogelijk maakt;
  4. de eenheidsprijs, de hoeveelheid en de totale prijs;
  5. het bedrag van het betaalde voorschot;
  6. het saldo;
  7. de datum of termijn van de levering van het goed of van het verlenen van de dienst;
  8. de handtekening van de onderneming.

  Regels voor auto’s

  Op 1 november 2019 trad het KB van 5 april 2019 over de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen in werking. Dat vervangt het KB van 9 juli 2000 over de vermelding van de essentiële gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen. Het is van toepassing op alle verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen die na 1 november 2019 afgesloten werden.

  Het KB legt vast welke vermeldingen minstens moeten voorkomen in de verkoopovereenkomst en in de algemene voorwaarden. Daarnaast bevestigt het koninklijk besluit dat de levering moet gebeuren

  • ofwel binnen de overeengekomen termijn,
  • ofwel, als geen concrete afspraken werden gemaakt, binnen de 30 dagen na sluiting van de overeenkomst.

  De belangrijkste wijziging is dat de regelgeving nu ook geldt voor tweedehandsvoertuigen. In bijlage bij het KB van 5 april 2019 is een document opgenomen dat een beschrijvende staat van het voertuig, zijn onderdelen en componenten oplegt. Dat document moet aan de verkoopovereenkomst van tweedehandsvoertuigen worden toegevoegd en maakt er integraal deel van uit.

  Laatst bijgewerkt
  18 maart 2020

  Laatste nieuws voor dit thema