Table of Contents

  Wat de informatie van de consument over de prijs of het tarief betreft, legt het Boek VI WER de verplichting op om bij elke tekoopaanbieding op duidelijke en ondubbelzinnige wijze de totale prijs/het totale tarief te vermelden.

  Een ondubbelzinnige prijsaanduiding levert geen probleem op voor de goederen of de homogene diensten. Homogene diensten zijn diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn.

  Dit stelt daarentegen problemen voor de zogenaamde "niet-homogene diensten" (of niet-standaarddiensten). In het geval, bij bijvoorbeeld aannemingswerken, herstelling van defecte goederen, is een nader onderzoek nodig teneinde de prijs te kunnen bepalen van de gevraagde dienstverstrekking.

  Om die reden werd in het artikel 16 van het KB prijsaanduiding van producten en diensten voorgeschreven dat in geval van een tekoopaanbieding van niet-homogene diensten van hoofdzakelijk niet-intellectuele aard een bestek moet worden afgeleverd aan de consument, voor zover deze hierom verzoekt en de onderneming bereid is de dienst te verlenen.

  Dit bestek vermeldt minimaal:

  • de naam en/of maatschappelijke benaming, het adres en het ondernemingsnummer;
  • de beschrijving en de aard van de te verlenen diensten en eventuele leveringen;
  • de forfaitair berekende prijs of de prijs bepaalbaar door verwijzing naar criteria die een direct verband houden met de aard van de dienst;
  • de datum en de geldigheidsduur van het bestek;
  • de schatting van de duur van de uitvoering.

  De ondernemer kan gratis een bestek opmaken, maar kan ook een prijs vragen voor de opmaak van het bestek. Hij moet dit de consument dan wel duidelijk meedelen, alvorens een bestek opgesteld wordt.

  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema