De technische evolutie stelt ons voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. De ontwikkeling van online activiteiten, zoals het versturen van e-mails, het bezoeken van websites, chatten, blogs, discussiefora en sociale netwerken, bevordert de uitwisseling van persoonlijke informatie die openbaar en toegankelijk gemaakt kan worden voor de hele wereld. Op dezelfde wijze kan de toevlucht tot cloud computing een verlies aan controle over potentieel gevoelige informatie van de particulier betekenen wanneer hij zijn gegevens invoert aan de hand van programma’s die ondergebracht worden op de computer van iemand anders.

Tegelijkertijd worden de manieren van inzamelen van persoonsgegevens complexer en minder snel ontdekt. Aan de hand van sommige elementen die automatisch aan de bezochte websites worden overgemaakt en toegankelijk gemaakt worden voor de webserver kan er een precies profiel worden opgesteld, zonder dat u hierover wordt geïnformeerd en de mogelijkheid krijgt u zich daartegen te verzetten. Door het gebruik van gesofisticeerde middelen kunnen ondernemingen het gedrag van de gebruikers dus beter inschatten en hun aanbod beter selecteren. De meest verspreide techniek is het gebruik van cookies die uw afgelegde weg op het internet registreert. Maar deze voor marketing gebruikte technieken zouden ook voor discriminerende doeleinden of voor het wijzigen van de overgemaakte informatie kunnen dienen.

In België wordt de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van de informatiemaatschappij hoofdzakelijk door de volgende teksten gewaarborgd:

  • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (« wet op de persoonlijke levenssfeer ») beschermt de burger tegen ieder onrechtmatig gebruik van zijn persoonsgegevens;

  • de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt de principes van toepassing voor de geheimhouding van communicaties, de verwerking van gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  • de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij voorzien in regels inzake e-mail, met inbegrip van ongewenste mail;

  • het Koninklijk Besluit van 12 juni 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische online communicatiegegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

De op internet beschikbare persoonsgegevens die het onderwerp uitmaken van een verwerking worden vermeld in wet van 8 december 1992 

betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, welke rechten toekent aan de betrokken personen : recht op inlichtingen wat betreft de bestemming van deze gegevens, recht op de ondervraging van de verwerkingsverantwoordelijke, recht op toegang tot de gegevens, recht op verbetering, recht op verzet en recht op verwijdering na het verstrijken van de termijn die voor het aangekondigde doeleind noodzakelijk is.

Specifieke regeling voor elektronische communicatie

De reglementering bekrachtigt een algemeen beginsel van vertrouwelijkheid voor gesprekken die via een openbaar communicatienetwerk of via openbare elektronische communicatiediensten gevoerd worden, evenals van vertrouwelijkheid voor de betroffen verkeersgegevens. Het is in principe verboden voor ieder ander dan de gebruikers om gesprekken en de betrokken verkeersgegevens te beluisteren, te onderscheppen, op te slaan of te onderwerpen aan eender welke andere manier van onderschepping of bewaking, zonder toestemming van de betrokken gebruikers.

Bescherming van het persoonlijke leven op het werk

De werknemer geniet een zekere bescherming tegen misplaatste controle door de werkgever over de gebruikmaking van de te zijner beschikking gestelde communicatiemiddelen voor het uitvoeren van zijn arbeidsovereenkomst. Verkeersgegevens tussen de op het werk aangewende computer en een website vormen persoonsgegevens beoogd door de wet op de persoonlijke levenssfeer.

Laatst bijgewerkt
10 maart 2022