Table of Contents

  De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021. De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie.

  Mobiliteit en werkrelaties

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In principe zijn de Britse burgers ‘derdelanders’ geworden die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen verblijven en werken. Gelet op de Belgische bevoegdheidsverdeling zullen in principe de gewesten bevoegd zijn, eventueel in uitvoering van de latere verdragen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, om te bepalen onder welke voorwaarden de Britse burgers in elk gewest kunnen werken

  Meer informatie over de voorwaarden om in België te mogen werken

  Raadpleeg de sites van de verschillende gewesten om op de hoogte te blijven van de toekomstige modaliteiten:

  Vlaams Gewest

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Waals Gewest

  Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg

   

  Sinds 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Belgische burgers worden in de ogen van het Verenigd Koninkrijk beschouwd als onderdanen van derde landen. De Britse overheid zal zelf kunnen bepalen onder welke voorwaarden Europese burgers nog kunnen wonen en werken.

  Meer informatie over de voorwaarden om in het Verenigd Koninkrijk te mogen werken

  Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg

   

  In geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België voorziet de richtlijn 96/71/EG uitdrukkelijk dat de ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen. In de huidige stand van de wetgeving zal de Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 bij detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, na 31 december 2020 van kracht blijven.

  Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg

   

  In dat geval, voorziet het terugtrekkingsakkoord enkel dat de Rome I Verordening van toepassing blijft voor de overeenkomsten die gesloten zijn, vóór 31 december 2020. 

  Voor de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2021 is de Rome I Verordening niet langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. In dergelijk geval moet men nagaan welke arbeidsvoorwaarden er van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk, volgens het Britse recht.

  Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg

   

  In geval van detachering vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, is de mate waarin het nog mogelijk is om na 1 januari 2021 nog werknemers te detacheren naar het Verenigd Koninkrijk, afhankelijk van de afspraken die in dat kader worden gemaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

  Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg

   

  Wat betreft de permanente tewerkstelling van werknemers in de Europese Unie door Britse werkgevers voorziet het handelsakkoord geen bepalingen. Zelfs zonder specifieke bepalingen hierover in het terugtrekkingsakkoord, blijft de Rome I Verordening evenwel van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie, zelfs wanneer de partijen van de arbeidsovereenkomst hebben gekozen voor het recht van een derde land.

   In geval van permanente tewerkstelling in België door een Britse werkgever, is de Rome I Verordening bijgevolg van toepassing. Bijvoorbeeld, in geval van een geschil bij een Belgisch gerecht, past de rechter de Rome I Verordening toe, zelfs wanneer beide partijen in de arbeidsovereenkomst gekozen hebben voor de toepassing van het Brits recht.

  Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg

   

  Beroepskwalificaties

  Voor wie in de Europese Unie al een erkenning van zijn (in het Verenigd Koninkrijk verworven) beroepskwalificaties heeft verkregen, verandert er niets. Die werknemers genieten ook na 31 december 2020 van die 'verworven rechten'.

  Voor wie in het Verenigd Koninkrijk al een erkenning van zijn (in de Europese Unie verworven) beroepskwalificaties heeft verkregen, verandert er niets. Die werknemers genieten ook na 31 december 2020 van die 'verworven rechten'.

  Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk voor België een derde land. Als uw werknemer zijn beroepskwalificaties in het Verenigd Koninkrijk heeft verworven, zal hij dus niet langer kunnen profiteren van de Europese wetgeving die de erkenning van beroepskwalificaties tussen de lidstaten vergemakkelijkt (richtlijn 2005/36/EG). Hij moet zich onderwerpen aan de voorwaarden die de Belgische wetgeving stelt. Hij moet het diploma dat hij in het Verenigd Koninkrijk behaalde, meer dan waarschijnlijk gelijkwaardig laten verklaren. Hij moet dat doen bij de bevoegde dienst van de gemeenschap waar hij gevestigd is. De mogelijkheid bestaat om voor afzonderlijke beroepen of sectoren bilaterale akkoorden af te sluiten maar een dergelijk akkoord werd tot op vandaag nog niet afgesloten.

  Meer informatie over de erkenning van beroepskwalificaties van derde landen in België vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over Be-Assist.

  Sinds 1 januari 2021 beschouwt het Verenigd Koninkrijk België als een derde land. Als uw werknemer zijn beroepskwalificaties in België heeft verworven, zal hij dus niet langer kunnen genieten van de Europese wetgeving die de erkenning van beroepskwalificaties tussen de lidstaten vergemakkelijkt (richtlijn 2005/36/EG). Hij moet zich onderwerpen aan de voorwaarden die de Britse wetgeving stelt. In de meeste gevallen moet hij het diploma dat hij in België of in een andere lidstaat behaalde, gelijkwaardig laten verklaren in het Verenigd Koninkrijk. De mogelijkheid bestaat om voor afzonderlijke beroepen of sectoren bilaterale akkoorden af te sluiten maar een dergelijk akkoord werd tot op vandaag nog niet afgesloten.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Britse overheid.

  Uw onderneming kan rechtstreeks of onrechtstreeks een weerslag van de brexit ondervinden, ongeacht of u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Daarom nodigen wij u uit de Brexit Impact Scan te doorlopen. Aan de hand van een paar eenvoudige vragen ontdekt u op welk vlak uw activiteiten een weerslag dreigen te ondervinden en krijgt u advies om daarmee om te gaan.

   

  Brexit Impact Scan

  De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten op zijn website aan te passen zodra er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert de informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van afwijkingen die u vaststelt.

  Veelgestelde vragen door ondernemingen over goederen en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over douane en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over vervoer en de brexit Veelgestelde vragen door ondernemingen over intellectuele eigendom en de brexit  Veelgestelde vragen door ondernemingen over diensten en de brexit Veelgestelde algemene vragen over de brexit

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2021