Table of Contents

  Wat is Be-Assist?

  Be-Assist is een assistentiecentrum dat de burgers van de lidstaten bijstaat in de uitoefening van de rechten die hen toebedeeld zijn door de Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU (hierna “Richtlijn Beroepskwalificaties”).

  Be-Assist is opgericht in toepassing van artikel 57 ter van de Richtlijn Beroepskwalificaties.

  Vallen in deze tekst onder de omschrijving “lidstaat”: iedere staat die deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), alsook Zwitserland.

  Tot wie richt Be-Assist zich?

  Het assistentiecentrum informeert en oriënteert de beroepsbeoefenaars die een gereglementeerd beroep in een lidstaat willen uitoefenen. Een beroepsbeoefenaar is een persoon die volledig gekwalificeerd is om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die datzelfde beroep wil uitoefenen in een andere lidstaat.

  Bijvoorbeeld: een boekhouder. Indien een lidstaat eist dat een boekhouder, om het beroep uit te oefenen, over een specifiek diploma moet beschikken en een beroepsstage gevolgd moet hebben, dan is een boekhouder uit een andere lidstaat niet volledig gekwalificeerd om het beroep uit te oefenen indien hij wel over een specifiek diploma beschikt maar niet de vereiste beroepsstage gevolgd heeft. In dat geval kan hij geen gebruikmaken van de rechten die hem toebedeeld zijn onder de Richtlijn Beroepskwalificaties. Indien hij het beroep in België wil uitoefenen, kan hij:

  • bij de bevoegde autoriteit in België (voor de boekhouders is dat het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) informatie vragen over de voorwaarden voor de toegang tot het beroep (erkenning van diploma’s, herwaardering, toegang tot beroepsstages, …);
  • bij de bevoegde gemeenschap (naargelang de vestigingsplaats) informatie vragen over de mogelijkheden van academische erkenning (gelijkwaardigheid) van zijn buitenlands diploma:

  Wat doet Be-Assist?

  Het assistentiecentrum beantwoordt vragen van beroepsbeoefenaars, via e-mail of telefoon, over:

  • de gereglementeerde beroepen  en hun specifieke toegangsvoorwaarden in België;
  • de stappen die men moet ondernemen om in België toegang tot een gereglementeerd beroep te krijgen op basis van beroepskwalificaties die bekomen zijn in een andere lidstaat. Soms is die erkenning automatisch. Soms zijn bewijzen van de beroepskwalificaties of een bepaalde ervaring vereist. 

  Be-Assist kan u ook doorverwijzen naar de bevoegde autoriteiten voor de verschillende activiteiten in België en in een andere lidstaat om u van een volledig antwoord en een efficiënte behandeling van uw vragen te verzekeren.

  Bijvoorbeeld:

  • Een Spaanse arts die zijn kwalificaties in Spanje heeft bekomen en zich in België wil vestigen, kan contact opnemen met Be-Assist om te weten welke stappen hij moet ondernemen.
  • Een Italiaanse ingenieur die zijn kwalificaties in Frankrijk heeft bekomen, kan Be-Assist contacteren om na te gaan of zijn beroep in België gereglementeerd is.

  Wat doet Be-Assist niet?

  Be-Assist richt zich enkel tot de beroepsbeoefenaars uit een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland. Be-Assist wil dus de beroepsbeoefenaars informeren en begeleiden bij de stappen die ze moeten ondernemen voor hun professionele erkenning.

  Bijgevolg:

  • levert Be-Assist geen enkel document af dat de erkenning van beroepskwalificaties bewijst. Be-Assist neemt zelf dus geen enkele beslissing. Dat is uitsluitend de bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten. Be-Assist verwijst u wel door naar de bevoegde autoriteit die u moet contacteren.
  • Be-Assist levert geen gelijkwaardigheidsbeslissingen af. Indien u een gelijkwaardigheid wil bekomen van een diploma afgeleverd buiten de Europese Economische Ruimte om toegang te krijgen tot een in België gereglementeerd beroep, dan moet u contact opnemen met een van de volgende gemeenschappen (naargelang uw vestigingsplaats):

  Be-Assist is niet bevoegd voor studenten en verstrekt geen informatie over de opleidingen en het onderwijs in België. De informatie over het opleidingsaanbod in België is beschikbaar bij de Vlaamseimage, de Franseimage en de Duitstalige Gemeenschapimage.

  Een aanvraag bij Be-Assist indienen?

  Wilt u eenvoudig en snel een aanvraag bij Be-Assist indienen? Gebruik dan onze online-toepassing.

  Opgelet! De toepassing werkt niet met Internet Explorer. U moet een andere browser gebruiken.

  Online een aanvraag indienen

  Hoe Be-Assist bereiken?

  U kunt Be-Assist bereiken per telefoon op het nr. +32 2 277 91 51.

  Laatst bijgewerkt
  25 januari 2024