Table of Contents

  Een IPCEI is een Europees mechanisme ter bevordering van innovatie op strategische en toekomstgerichte industriële gebieden met transnationale Europese projecten.

  Het IPCEI is geen Europees financieringsprogramma, maar een kennisgeving aan de Europese Unie. Dankzij dit mechanisme kunnen de overheden van de lidstaten initiatieven financieren buiten de grenzen die gewoonlijk door de EU-staatssteunregels worden gesteld.

  De deelnemende economische actoren moeten onder meer blijk geven van een project voor technologisch leiderschap en de wil tonen om samen te werken met andere Europese innovatieleiders in de betrokken sector, met als doel de volledige waardeketen op Europees grondgebied te ontwikkelen.

  Aan welke criteria moeten de projecten voldoen

  De projecten moeten met name

  • significante innovaties omvatten die verder gaan dan de "stand van de techniek" in de betrokken sector en algemene ontwikkeling
  • belangstelling tonen voor samenwerking met andere Europese projecten in het kader van het IPCEI.

  De Europese Commissie kan een "geïntegreerd project" aanvaarden, dat wil zeggen een geheel van afzonderlijke projecten die deel uitmaken van een gemeenschappelijke structuur, een gemeenschappelijk stappenplan of een gemeenschappelijk programma en die een gemeenschappelijke doelstelling nastreven. De verschillende onderdelen van een geïntegreerd project kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus van een waardeketen, maar moeten elkaar aanvullen en noodzakelijk zijn om de gemeenschappelijke Europese doelstelling te bereiken.

  Er wordt op gewezen dat aan alle voorwaarden voor het ontvangen van staatssteun moet zijn voldaan.

  Tot wie richt het IPCEI zich

  De IPCEI's staan open voor alle economische actoren die bereid zijn technologisch leiderschap te tonen en samen te werken met andere Europese innovatieleiders in de betrokken sector met het oog op de ontwikkeling van de gehele waardeketen in Europa. Dat kan een enkele marktdeelnemer of een consortium zijn.

  Doel van de oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB)

  De oproep tot indiening van blijken van belangstellong (OIB) is de eerste stap in het proces. Dit is een proces om vast te stellen welke projecten aan een IPCEI zouden kunnen deelnemen.

  Als eerste stap in het proces, om specifieke Belgische projecten in aanmerking te laten komen voor deelname aan een IPCEI, lanceert de FOD Economie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Het doel van de oproep is een overzicht op te stellen van geïnteresseerde partijen met relevante en voldoende rijpe projecten die kunnen worden opgenomen in de Belgische bijdrage aan een gezamenlijk Europees IPCEI-project voor de ontwikkeling van de desbetreffende waardeketen.

  Hoe kan men belangstelling tonen?

  Marktdeelnemers die geïnteresseerd zijn in deelname aan de IPCEI dienen op de vereiste datum en in de vereiste vorm bij de FOD Economie een dossier in met de in de OIB gevraagde documenten voor rekening van de potentiële financieringsinstanties.

  De indiening van die documenten in dit stadium houdt geen definitieve indiening van het project in, maar een blijk van belangstelling. Dat kan betekenen dat de betrokken autoriteiten in de loop van het proces om nadere informatie moeten worden verzocht. Daarom hoeft de indiening niet zo gedetailleerd te zijn als een definitief projectvoorstel, maar moet zij voldoende informatie bevatten om een effectbeoordeling mogelijk te maken. De details van de werkprogramma's zijn in dit stadium minder essentieel.

  Laatst bijgewerkt
  12 juni 2024