Table of Contents

  Vooraleer een merkregistratie aan te vragen, is het raadzaam om eerst een aantal vragen te beantwoorden. Daarbij kan het nuttig zijn om het advies in te winnen van een deskundige!

  Kies een "teken" en bepaal voor welke goederen of diensten u bescherming wil

  Om merkbescherming te verkrijgen moet u een teken bedenken of ontwerpen dat als merk kan fungeren (zie voorbeelden van merken).

  Vervolgens moet u bepalen voor welke goederen of diensten u dat teken wil deponeren. Een correcte omschrijving is van groot belang omdat het exclusieve recht dat u zult verwerven, beperkt kan zijn door het specialiteitsbeginsel. De merkenautoriteiten in de Benelux (en in de meeste andere landen) maken gebruik van een internationale lijst om goederen en diensten in te delen in bepaalde klassen, die u moet hanteren.

  Controleer of het gekozen teken voldoet aan de beschermingsvoorwaarden

  Vooraleer u een teken deponeert en de procedures met de daarbij horende kosten opstart, is het verstandig om eerst na te gaan of het gekozen teken wel voldoet aan de beschermingsvoorwaarden.

  Ga daarbij ook zeker na of het teken nog beschikbaar is voor de producten of diensten die u voor ogen heeft! Raadpleeg daarom gratis het online Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, dat niet alleen de Beneluxmerken, maar ook de Uniemerken en de internationale merken bevat, alsook de nog niet behandelde aanvragen. Het is ten zeerste aangeraden om voordat u een merkaanvraag indient, te onderzoeken of er nog geen teken is geregistreerd dat identiek is aan het merk dat u aanvraagt, of dat er sterk op lijkt.

  Het Benelux-Bureau kan het bestaan van eventuele oudere merken niet zelf inroepen, om uw aanvraag te weigeren. De houder van een ouder merk kan daarentegen wel een verzetsprocedure starten om de registratie van uw merk te verhinderen. U doet er dan ook goed aan om uw aanvraag opnieuw te overwegen, indien blijkt dat iemand anders al een identiek of een sterk gelijkend merk heeft geregistreerd, voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten.

  Om na te gaan of een merk al eerder geregistreerd of gedeponeerd werd in andere landen van de Europese Unie, bij het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (merken en tekeningen of modellen)) of in andere partnerlanden, heeft het EUIPO in samenwerking met de nationale merkenbureaus een nieuw zoekinstrument ter beschikking gesteld van het publiek: de databank TMview.

  Deze databank bevat informatie over de merkaanvragen en de geregistreerde merken, afkomstig van de nationale merkenbureaus in de Europese Unie, van het EUIPO en van een aantal internationale partnerbureaus buiten de EU (met name de Verenigde Staten, Rusland en Zuid-Korea).

  TMview biedt allerhande informatie over merken. Deze informatie is gratis toegankelijk, 24 uur op 24 beschikbaar, zeven dagen op zeven; dagelijks door de merkenbureaus geactualiseerd en in 27 talen te raadplegen. 

  Verzeker u ervan dat een merkbescherming inderdaad de beste optie is

  Wanneer u producten op de markt brengt of actief bent in de dienstverlenende sector, is het aangewezen om het teken waarmee u uw producten of diensten wilt identificeren, als merk te registeren. Toch dient u geval per geval na te gaan of het deponeren van een merk voor u wel de beste optie is. U kunt daarbij rekening houden met de volgende elementen:

  Merkbescherming brengt kosten met zich mee

  Vooreerst zijn er de registratietaksen, al dan niet gekoppeld aan het ereloon van deskundigen. Om de tien jaar moet u ook een vernieuwingstaks betalen. Deze taksen moeten betaald worden voor ieder land (of grondgebied) waar uw merk beschermd is. Als u naar de tarieven in de Benelux kijkt (en hetzelfde geldt voor een Uniemerk), zult u echter vaststellen dat die niet enorm hoog zijn voor het verwerven van een titel die u exclusieve rechten op een teken geeft. Vergeet niet dat u ook na de registratie aandachtig moet blijven voor het naleven van de verkregen merkrechten door derden. De gerechtelijke procedures die nodig zijn om het merk te beschermen tegen eventuele inbreuken, kunnen een van de belangrijkste uitgavenposten vormen.

  Het gebruik van het teken zonder registratie als merk

  U kunt echter overwegen om geen merkregistratie te nemen en het teken gewoon te gebruiken, eventueel ook als handelsbenaming, indien u van plan bent om alleen op plaatselijke schaal actief te zijn. Dat het teken dat u als handelsbenaming gebruikt later door een derde wordt geregistreerd, zal u in dat geval niet kunnen verhinderen het teken verder te blijven gebruiken. U zult echter niet over een merkrecht beschikken om derden te beletten hetzelfde teken te gebruiken voor hun waren of diensten.

  Andere opties

  Kies waar u merkbescherming wil

  Als u bescherming wil in België, is een Beneluxmerk de aangewezen oplossing (gezien er geen “Belgisch merk” bestaat). Het verleent u automatisch rechten in België, Luxemburg en Nederland.

  Wilt u ook buiten de Benelux bescherming verwerven, dan kunt u opteren voor een Uniemerk, dat u bescherming geeft in alle (huidige en toekomstige) lidstaten van de Europese Unie. Als u uw merk ook buiten Europa beschermd wilt zien, dan kan de internationale procedure een interessante oplossing zijn. Afhankelijk van de locatie en het aantal landen waar u bescherming wilt, kan de internationale procedure, die eenmalig is, voordeliger of minder voordelig zijn dan het afzonderlijk deponeren in alle betrokken landen.

  Benelux merk

  Uniemerk

  Internationaal merk

  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2024