Bouwproducten

Bouwproducten zijn onderworpen aan de regels voor het vrije goederenverkeer binnen de Europese Unie. Vanaf 1 juli 2013 werd de richtlijn 89/106 over het verhandelen van bouwproducten door de verordening (EU) Nr. 305/2011 vervangen. Vanaf die datum is de verordening waarover het politieke akkoord onder Belgisch voorzitterschap werd verkregen, volledig van toepassing.

Deze verordening vereenvoudigt het juridische kader. In tegenstelling tot een richtlijn is een verordening onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten

De richtlijn en de verordening definiëren de regels voor het aanbrengen van de CE-markering. Beide Europese wetgevingen zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke taal (de geharmoniseerde technische specificaties)Externe link om de beoordeling van de prestaties van de bouwproducten mogelijk te maken. De verschillen tussen de twee wetgevingen liggen voornamelijk in de manier waarop de prestaties beoordeeld en verklaard worden.

In vele gevallen, zijn bouwproducten geen eindproducten maar tussenproducten. Daaronder vindt men zeer uiteenlopende producten zoals

 • bakstenen,

 • betonelemen­ten,

 • polymeren,

 • dakpannen,

 • mozaïeken,

 • balken,

 • deuren,

 • ramen of ook nog

 • sanitaire toestellen.

Deze producten zijn bedoeld om voornamelijk blijvend te worden verwerkt in bouwwerken, namelijk

 • gebouwen,

 • bruggen en

 • wegen.

Bouwwerken moeten aan zeven fundamentele eisen voldoen. Deze eisen moeten nagekomen worden gedurende een “economisch redelijke” levensduur en tijdens de hele levenscyclus van de bouwwerken. Terloops noteren we dat de eis betreffende het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen een nieuwigheid van de verordening is.

Om aan deze eisen te voldoen is het belangrijk dat men zeker is van de prestaties van de producten die gebruikt worden in bouwwerken,

 • zowel gebouwen (privéwoning, woongebouw, …)

 • als civieltechnische bouwwerken (brug, weg, stuwdam, …).

De CE-markering en de prestatieverklaring

Om het product in functie van het beoogde gebruik te kunnen kiezen, moet  bij de bouwproducten die voorzien zijn van de CE markering, vanaf 1 juli 2013 verplicht een prestatieverklaring gevoegd worden.

De CE-markering wordt niet op alle bouwproducten aangebracht.

Een fabrikant moet de CE-markering aanbrengen wanneer er voor zijn product een geharmoniseerde norm bestaat. Op de datum van het begin van de co-existentieperiode heeft men de mogelijkheid om de geharmoniseerde norm te gebruiken om een prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder deze norm valt. Vanaf de datum van het einde van de co-existentieperiode is de geharmoniseerde norm het enige middel om deze prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder deze norm valt.

Een fabrikant kan ook op andere bouwproducten een CE-markering aanbrengen. Hij moet dan wel beschikken over een Europese technische beoordeling of een Europese technische goedkeuring. Vanaf 1 juli 2013 zullen enkel de Europese technische beoordelingen nog vaststellen.

De Europese technische goedkeuring is een hulpmiddel dat werd ingevoerd in het kader van Richtlijn 89/106. Het is een positieve technische beoordeling van de bruikbaarheid van een product voor het beoogde doel. We willen benadrukken dat elke ETA geldig blijft tot wanneer ze vervalt.

Om de prestatie van een bouwproduct te beoordelen, voorziet de verordening vijf systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van producten die overeenkomen met de essentiële kenmerken ervan: 1+, 1, 2+, 3 en 4.

Deze indeling houdt rekening met de rol van de producten in de veiligheid van bouwwerken. De producten waarvan men denkt dat ze de belangrijkste rol spelen worden geklasseerd in systeem 1+. Elk systeem omvat meerdere taken die, al naargelang het geval, door de fabrikant of de aangemelde instantie zullen uitgevoerd worden.

Verplichtingen voor de fabrikanten, de importeurs en de distributeurs

Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant bij het op de markt brengen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de overeenstemming van het bewuste product met de aangegeven prestaties ervan.

De distributeurs of de importeur moeten erop toezien dat het product de CE-markering draagt en dat de nodige documenten voor een correct gebruik van de producten, waaronder de prestatieverklaring en de handleiding, bijgevoegd zijn.

Een importeur of distributeur wordt beschouwd als fabrikant en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen.

Een bouwproduct kiezen of voorschrijven

Een bouwwerk (een woning of een civieltechnisch bouwwerk) moet aan de nationale toepasselijke bepalingen beantwoorden (op federaal, regionaal of gemeentelijk niveau). Daarnaast moet het bouwwerk eveneens voldoen aan objectieven die gekoppeld zijn aan de constructieaspecten van het bouwwerk en aan renovatie-, reparatie- en onderhoudsmodaliteiten. Om in overeenstemming te zijn met de beschikkingen en ook de gewenste doelstellingen te verwezenlijken, worden de bouwwerken verwezenlijkt op basis van producten waarvan de prestaties van de essentiële kenmerken adequaat moeten zijn.

De keuze van een product tussen alle op de markt beschikbare producten gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken “gebruiker”. Afhankelijk van de functionaliteit van het bouwwerk moet hij immers rekening houden met verschillende criteria waaronder namelijk

 • de gebruikte technieken,
 • bouwsystemen,
 • innovatie,
 • duurzaamheid,
 • de economische aspecten

evenals de afstemming van de prestaties van de producten op het beoogde gebruik.

De essentiële vraag bij de keuze van de bouwproducten is hun prestatie naar gelang van het voorziene gebruik. Deze prestatie is de band tussen de fundamentele eisen van de bouwwerken en de essentiële kenmerken van de producten.

Voor meer inlichtingen werd een productcontactpunt opgericht. De economische actoren zullen op een transparante en correcte wijze toegang tot de informatie hebben.

Om meer te weten, aarzel niet om onze FAQ’s te raadplegen of onze brochure “Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten” te lezen. U kan deze brochure ook downloaden of bestellen.

Algemene inlichtingen

FAQ’s

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Dienst Voorschriften in de Bouw

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Voorschriften in de Bouw

NG 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 76
Fax: 02 277 54 44
E-mail: bocova@economie.fgov.be