Technische Specificaties (STS)

De STS leveren een specifieke bijdrage voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels der kunst en goed vakmanschap. Deze referentiedocumenten,  met normatief en/of duidend karakter, zijn in de eerste plaats bestemd voor de cliënten, zijnde   de voorschrijvers en ontwerpers en, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bouwheer die dankzij de STS op neutrale wijze gebruiksgeschikte producten en systemen kan (laten) voorschrijven.

De STS vervullen  een belangrijke functie bij de bescherming van de eindgebruiker. Dit is met name het geval wanneer de STS ook eisen opleggen over de technische bekwaamheden van de uitvoerders. Ze worden gemaakt op basis van initiatieven van de bouwactoren, onder toezicht van de Technische Commissie Bouw (TCB), en gepubliceerd door de Dienst Voorschriften in de Bouw .

De STS ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aansprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS. Zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop.

De procedure BURTCB/CTC-2013-002 (PDF, 66.94 Kb) bepaalt het kader, statuut en definieert de STS. Deze procedure beschrijft de wisselwerking met  wetgeving en stelt de inhoud van de STS vast. De procedure bevat ook de eisen voor de aanvraag, de ontwikkeling, de aanvaarding, de actualisatie en de intrekking van de STS.

Vooraleer de aanvraag in te dienen voor de ontwikkeling van een STS moet de instelling overeenkomstig voormelde procedure de belanghebbende partijen consulteren

  • over hun bereidheid om deel te nemen,

  • over de haalbaarheid van het opstellen van een STS en

  • over de draagkracht ervan.

Ze moet tevens een consensus bereiken over

  • het onderwerp,

  • de inhoudelijke aspecten,

  • het toepassingsgebied van de STS en

  • de finalisatiedatum van de STS.

Na akkoord van de betrokkenen, stelt zij hierover een proces-verbaal op.

Het proces-verbaal wordt per e-mail naar de bevoegde overheid opgestuurd:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Voorschriften in de Bouw
E-mail: bocova@economie.fgov.be

Terug naar boven

Lijst van de STS in voorbereiding

Titel STS

Statuut

Gemandateerde instelling

STS 22: Metselwerk

Update

SECO

STS 71-1: Energie-efficiëntie van gebouwen:  na-isolatie van spouwmuren

Amendement

WTCB

STS-P 71.3 Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidstest Update WTCB 
STS 72-1: Installatie van fotovoltaïsche systemen In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec 
STS 72-2: Warmtepompen In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec 
STS 72-3: Zonneboilers In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec

 

Terug naar boven

Gepubliceerde STS 

De categorie 1: STS uitgegeven door de FOD Economie sinds 2011 

De categorie 2: STS die van vóór 2011 dateren, waarvan de druk en de verspreiding door de FOD Economie werden hernomen of opgestart.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde STS van de categorie 2, gezien hun data van verschijnen, passages bevatten die niet meer actueel zijn.

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Voorschriften in de Bouw

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Voorschriften in de Bouw

NG 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 76
Fax: 02 277 54 44
E-mail: bocova@economie.fgov.be