REACH

De FOD Economie vervult de rol van “nationale dienst voor technische hulp aan ondernemingen bij het toepassen van de REACH-Verordening” en neemt actief deel aan de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor Chemische StoffenExterne link (ECHA) te Helsinki.

De REACH-VerordeningExterne link (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) werd van kracht op 1 juni 2007. De meeste verplichtingen voor de bedrijven traden in voege op 1 juni 2008. Hier vindt u meer informatie over diverse hulpmiddelen en evenementen van derden. Heeft u toch nog vragen, stuur dan een e-mail naar de REACH-helpdesk van de FOD Economie.

Sinds december 2010 legt de CLP-Verordening aan bedrijven nieuwe regels op inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Heeft u vragen over de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgens deze CLP-wetgeving dan kunt u een e-mail sturen naar de CLP-helpdesk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De tenuitvoerlegging van REACH is verdeeld over de federale en de gewestelijke overheden. De complexiteit van de toepassing en de naleving van de REACH-Verordening vragen om een gecoördineerde aanpak. Daarom werd er tussen de bevoegde federale en gewestelijke instanties een REACH-samenwerkingsakkoordExterne link afgesloten. Het akkoord moet een gecoördineerde en efficiënte tenuitvoerlegging van REACH in België mogelijk maken (artikel 92A, § 1 van de bijzonder wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen).

De verschillende voorwaarden van dit akkoord vindt u op reachinbelgium.beExterne link.

Behandelde onderwerpen

 

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link