Zonnecentrumuitbater… houd u aan de regels!

Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om de gebruikers te beschermen. Het koninklijk besluit van 20 juni 2002 legt u een aantal verplichtingen op. Die worden verstrengd bij koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra.

Op die manier worden enkele risico’s beperkt. Maar niet alle risico’s kunnen worden vermeden. Uitbaters en onthaalverantwoordelijken van een zonnecentrum, houd u aan de regels!

(PDF, 2.06 MB)

Uw zonnebanken mogen op geen enkele plaats een straling van 0,3 W/m2 overschrijden!

U mag geen toegang geven tot zonnebanken aan minderjarigen!

Uw klanten moeten een beschermende bril dragen tijdens hun zonnebeurt!

Reglementering 

Voorwaarden voor het uitbaten van een zonnecentrum

Nieuwe regels op komst

Informatie voor de consument

Reglementering

OPGELET. Op 2 oktober 2017 werd het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Gedurende een overgangsperiode, die loopt van 1 december 2017 tot 1 januari 2019, zijn beide koninklijke besluiten van toepassing.

Een zonnecentrum mag uitsluitend uitgebaat worden indien het voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden door het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. De eisen van dit wetboek worden verder aangevuld met specifieke voorschriften in het koninklijk besluit van 20 juni 2002 betreffende de uitbating van zonnecentra  en het koninklijk besluit van 24 september 2017Externe link tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra

Voorwaarden voor het uitbaten van een zonnecentrum

Elk zonnecentrum moet aan volgende voorwaarden voldoen:

Nieuw!

 • geen enkele communicatie mag verwijzen naar de voordelen of heilzame effecten van het gebruik van een zonnebank;
 • de waarschuwing “GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN” moet in elke communicatie worden opgenomen;
 • aan het onthaal EN in elke cel moet een nieuw opschrift (PDF, 59.79 Kb) worden aangebracht dat de risico's van blootstelling aan uv-stralen vermeldt;
 • ALLE (vroegere en nieuwe) klanten moeten een nieuwe klantenfiche invullen en ondertekenen, in twee exemplaren (zie verderop);
 • aan het onthaal wordt de volgende informatie aangebracht:
  • de naam en het ondernemingsnummer van het zonnecentrum,
  • de voornaam, naam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke van het zonnecentrum,
  • de dagen en uren waarop de onthaalverantwoordelijke aanwezig is, en
  • een telefoonnummer dat de consument kan bellen voor elke klacht, technische interventie, opmerking of vraag,

De volgende voorwaarden blijven van toepassing:

 • de verplichte opschriften, instructies en waarschuwingen zijn duidelijk leesbaar en op een opvallende plaats aangebracht, minstens in de taal ( talen) van het taalgebied waarin het zonnecentrum zich bevindt;
 • Elke vestigingseenheid waar een zonnecentrum wordt uitgebaat, moet over een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikken met de specifieke NACEBEL-code 9604002- zonnecentra.
 • Tijdens  een verwelkomingsgesprek dateren en ondertekenen de onthaalverantwoordelijke en de klant  een klantenfiche (nieuwmodel (DOC, 31.5 Kb)) waarop staan:
  • de gegevens van de consument,
  • de gevaren van blootstelling aan uv,
  • het huidtype van de consument,
  • de voornaam en naam van de onthaalverantwoordelijke, en
  • de datum waarop de fiche werd opgesteld.
 • een zonnecentrum mag niet werken bij afwezigheid van een onthaalverantwoordelijke behalve indien het een automatisch zonnecentrum betreft. In dat geval moet er echter ten minste 4 dagen per week, gedurende minstens 1 uur per dag een onthaalverantwoordelijke aanwezig zijn;
 • elke onthaalverantwoordelijke heeft de verplichte opleiding gevolgd en is ervoor geslaagd;
 • de cellen waarin de zonnebanken zich bevinden, zijn ruim, goed verlucht en maken een snelle evacuatie in geval van nood mogelijk. Bovendien is elke cel zodanig uitgerust dat een consument, in geval van nood, onmiddellijk hulp kan vragen aan iemand (bijvoorbeeld via een noodknop met intercom);
 • de verplichte opschriften, instructies en waarschuwingen zijn duidelijk leesbaar en op een opvallende plaats aangebracht in de talen van het taalgebied waarin het zonnecentrum zich bevindt;
 • de zonnebanken worden minstens eenmaal per dag ontsmet;
 • reinigingsmiddelen, die aan de specifieke vereisten voor zonnebanken (hygiëne, dermatologische aspecten en hoge temperaturen) zijn aangepast, zijn in elke cel aanwezig;
 • een beschermende bril wordt ter beschikking gesteld aan de consumenten;
 • bij een defect schakelt een zonnebank automatisch uit;
 • de straling van een zonnebank mag op geen enkele plaats een totale effectieve erytheemgewogen irradiantie (maximale stralingsintensiteit) van 0,3 W/m2 overschrijden;
 • de toestand van de ultravioletlampen en de filters wordt afhankelijk van de gebruiksintensiteit en minstens eens om de drie maanden gecontroleerd;
 • een onthaalverantwoordelijke (of het besturingssysteem) past de intensiteit en de gebruiksduur van een zonnebank automatisch aan volgens het huidtype van de consument, rekening houdend met de karakteristieken van de zonnebank en de gebruikte lampen;
 • per consument mag slechts één magneetkaart, of vergelijkbaar middel, uitgereikt worden;
 • in geval van verlies van de magnetische kaart, moet de onthaalverantwoordelijke de oude kaart blokkeren alvorens een nieuwe magnetische kaart aan de gebruiker te geven;
 • een onthaalverantwoordelijke (of het besturingsysteem) moet controleren dat de eerste van een reeks zonnebanksessies niet langer duurt dan de helft van een normale dosis. Bovendien moet gecontroleerd worden dat er minstens 48 uur is tussen de eerste en tweede sessie en minstens 24 uur tussen de volgende sessies;
 • toegang tot de zonnebanken wordt geweigerd aan consumenten die
  • jonger zijn dan 18 jaar;
  • een huidtype I hebben.
 • toegang tot de zonnebanken wordt afgeraden voor personen die:
  • bijzonder gevoelig zijn voor de zon,
  • een zonnesteek hebben,
  • huidkanker hebben of een huidaandoening die in kanker kan ontaarden,
  • bepaalde geneesmiddelen gebruiken.

Ter ondersteuning werd een gids over de de uitbatingsvoorwaarden van zonnecentra opgesteld.

Er zijn nieuwe regels op komst. Wees voorbereid!

Op 1 januari 2019 wordt het koninklijk besluit van 20 juni 2002 definitief vervangen door dat van 24 september 2017.

Er zal geen onderscheid meer bestaan tussen geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde zonnecentra: ze moeten allemaal geautomatiseerd zijn. Alle uitbaters moeten investeren in een nieuw automatisch bedieningssysteem dat de zonnebanken in/buiten werking stelt.

Vanaf 1 januari 2019 moeten al uw klanten u een medisch getuigschrift voorleggen dat hun huidtype bevestigt, behalve indien uw zonnecentrum over een toestel beschikt waarmee de gevoeligheid van de huid kan worden bepaald. In dat geval kunt u zelf met de consument zijn/haar huidtype bepalen. Indien uw klant een medisch getuigschrift verstrekt, moet u dat bewaren als bijlage van de klantenfiche, die dan wordt bijgewerkt en opnieuw ondertekend. Indien het huidtype van een klant verschilt van het type dat door uw onthaalverantwoordelijke was bepaald, moet u de klant als een nieuwe klant beschouwen en een nieuwe fiche opmaken.

Pas na ontvangst van dit medisch getuigschrift zal de onthaalverantwoordelijke de klant een persoonlijk identificatiemiddel ter beschikking stellen, waarmee hij/zij toegang krijgt tot het centrum en kan gebruikmaken van de zonnebanken. De zonnebanken mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder gebruik van dit persoonlijk identificatiemiddel.

U moet de zonnebanken onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. U mag enkel lampen en onderdelen die voldoen aan de technische specificaties van de fabrikant, gebruiken.

U moet op elk ogenblik kunnen aantonen dat u de bepalingen van het nieuwe koninklijk besluit naleeft.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Vragen over de reglementering

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 76 99
Fax: 02 277 54 39
E-mail: ensure@economie.fgov.be

Afdeling Infrastructuur

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Afdeling Infrastructuur en Controles

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57 
E-mail: gas.elec@economie.fgov.be

 

Uniek contactpunt Belspoc

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 53 36 
E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Uniek contactpunt Belspoc