Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen

Reglementering

Verplichtingen voor fabrikanten van speeltoestellen

Verplichtingen voor de uitbaters van speelterreinen

Meldingsplicht

Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen.

Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren collectief gebruikt wordt om te spelen.

Voorbeelden ervan zijn:

 • schoolspeelplaats,
 • speelplein,
 • kinderopvang,
 • openbare, privé- en indoorspeeltuinen,
 • recreatiedomeinen,
 • skateparken, …

De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen.

Door de samenwerking tussen de gebruikers, de speelterreinsector en de overheid wordt de veiligheid van de speelterreinen in België gegarandeerd, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren.

Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan.

Reglementering

De algemene veiligheidsvoorschriften voor speelterreinen en speeltoestellen staan in het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

De specifieke eisen voor speeltoestellen en voor het uitbaten van speelterreinen werden verder uitgewerkt in volgende koninklijke besluiten:

Producten en installaties die, met betrekking tot deze reglementering, niet als speeltoestellen worden beschouwd, zijn:

 • producten met een gewicht kleiner dan 3 kilogram;

 • tijdelijke toestellen die als element van hun spel door kinderen voor zichzelf worden vervaardigd (onder toezicht);

 • kinderfietsen, loopfietsen en loopstoeltjes.

Verplichtingen voor fabrikanten van speeltoestellen

Een speeltoestel mag slechts op de markt worden gebracht als zowel aan de algemene veiligheidseisen als aan de specifieke veiligheidsbeginselen over het ontwerp en de vervaardiging ervan voldaan wordt.

Elk speeltoestel moet, volgens de Europese norm, voorzien zijn van de volgende, onlosmakelijk op of in het toestel aangebrachte, onuitwisbare opschriften of aanduidingen:

 • de naam (identificatie) van het speeltoestel;

 • het merk, de naam en contactgegevens van de producent;

 • het productiejaar en, indien van toepassing, het typenummer.

Daarnaast moeten de montage- en installatievoorschriften en andere relevante informatie door de producent verstrekt worden onder de vorm van een document dat het speeltoestel vergezelt. Dit document moet ten minste opgesteld zijn in de talen van het taalgebied waar het speeltoestel op de markt wordt gebracht.

Enkele aandachtspunten in verband met de veiligheid van speeltoestellen bevinden zich in de brochure ‘Speel op Veilig’ .

Verplichtingen voor de uitbaters van speelterreinen

Als uitbater is men verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en -terreinen.

Een speelterrein mag slechts uitgebaat worden als aan de algemene veiligheidsverplichtingen voldaan is. Hiervoor moeten volgende stappen doorlopen worden:

 • uitvoeren van een risicoanalyse;
 • opstellen van preventiemaatregelen;
 • toepassen van deze preventiemaatregelen tijdens de opstelling en de uitbating van het speelterrein;
 • opstellen van een inspectie- en onderhoudsschema:
  • regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks,
  • onderhoudswerkzaamheden: maandelijks of tweemaandelijks,
  • periodieke controles: jaarlijks.

Volgende inlichtingen moeten door de uitbater duidelijk aangegeven worden en leesbaar zijn:

 • de naam en contactgegevens van de uitbater,

 • een unieke alfanumerieke identificatie voor elk speeltoestel (per speelterrein),

 • een algemeen reglement en eventuele waarschuwingen in de talen van het taalgebied van het speelterrein of onder vorm van duidelijke en ondubbelzinnige iconen.

Onthoud dat bordjes met waarschuwingen zoals “gebruik op eigen risico” (of gelijkaardige vermeldingen) niet toegelaten zijn.

Door het bijhouden van een logboek kan men als uitbater op een efficiënte manier aantonen dat de verplichtingen van de reglementering gevolgd werden.

Een handboek over de veiligheid van speelterreinen werd uitgewerkt als hulpmiddel voor de uitbaters van speelterreinen.

Meldingsplicht

Ernstige incidenten en ongevallen dienen onmiddellijk gemeld te worden bij het Centraal Meldpunt. Gelieve het formulier 16-form_melding_speelterreinen (DOC, 64 Kb) te gebruiken.

Een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken.

Een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft tot of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval.

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uniek contactpunt Belspoc

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 53 36 
E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Uniek contactpunt Belspoc

Vragen over de reglementering

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 76 99
Fax: 02 277 54 39
E-mail: ensure@economie.fgov.be