Laagspanningsrichtlijn

De Europese laagspanningsrichtlijn strekt ertoe een voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor de op de Europese markt gebrachte elektrische toestellen.

Toepassingsgebied

De Europese richtlijn slaat op het op de markt brengen van elektrische toestellen bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1.000 V of voor een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1.500 V.

Worden uitgesloten van het toepassingsgebied:

  • elektrische machines, toestellen en leidingen die bestemd zijn voor gebruik in een explosieve omgeving;
  • elektrische machines, toestellen en leidingen voor wat radio-elektrische storingen betreft;
  • elektrische machines, toestellen en leidingen die bestemd zijn om in schepen of vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt of die bestemd zijn voor de uitvoer naar niet-EU-landen;
  • elektrische gedeelten van personen - en goederenliften;
  • elektriciteitsmeters.

Bovendien is de CE-markering niet toepasselijk op de stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en de voedingsinrichtingen van elektrische afsluitingen.

"Nieuwe aanpak"

Het gaat om een “nieuwe-aanpak”- richtlijn. Dat wil zeggen dat de fabrikant verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van producten die aan de essentiële eisen van de richtlijn beantwoorden. De consumenten worden daarvan geïnformeerd via de CE-markering. Dit betekent dat de producten gelijkvormig zijn aan de desbetreffende Europese geharmoniseerde normen (of gelijkaardige normen). De conformiteit wordt gecontroleerd door de nationale autoriteiten belast met markttoezicht, in nauwe samenwerking met de andere EU-lidstaten en de Europese Commissie. Indien de producten niet conform zijn, kunnen ze op het Europese grondgebied worden verboden.

Naast de CE-markering voorziet de “nieuwe aanpak” er ook in dat de fabrikant of zijn gevolmachtigde op de Europese markt een verklaring van overeenstemming en een technisch dossier moet opstellen.

De nieuwe aanpak werd op 09/07/2008 in Europees recht omgezet, onder de vorm van twee verordeningen (764/2008 over de wederzijdse erkenning in de niet-geharmoniseerde sector en 765/2008 over accreditatie en markttoezicht), en een beschikking (768/2008/EG).

Eisen inzake de veiligheid van toestellen

De essentiële eisen die door de laagspanningsrichtlijn gesteld worden, betreffen alle risico’s die aan elektrische toestellen verbonden zijn. De toestellen moeten zodanig worden vervaardigd dat bij normaal gebruik ervan de gebruiker beschermd is tegen alle gevaren die uit het toestel zelf kunnen voortvloeien (elektrische, mechanische, stralings-, thermische, chemische, … gevaren) en tegen de gevaren die door externe factoren worden veroorzaakt (mechanische gevaren, weerstand tegen niet-mechanische factoren, overbelasting).

Informatienota pompen en andere elektrische toestellen voor verplaatsbare zwembaden (PDF, 109.02 Kb)

Recente ontwikkelingen

De recente ontwikkelingen inzake de uitvoering van deze richtlijn houden rekening met de veranderingen in de levensstijl, zoals een groeiende informatiebehoefte of het gebruik van elektrische toestellen door nieuwe categorieën mensen zonder toezicht, o.m. steeds jongere kinderen en alleenwonende bejaarden.

De nadruk wordt ook gelegd op de traceerbaarheid.

Geschillen en klachten

Indien men een anomalie of een gevaar bij een toestel vaststelt, is het altijd mogelijk een klacht schriftelijk in te dienen bij de dienst "Centraal Meldpunt voor Producten" (zie Contact). De klacht moet vergezeld zijn van bewijsmateriaal (testresultaten, foto’s, politierapporten, geneeskundige verklaringen, …).

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Afdeling Infrastructuur

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Afdeling Infrastructuur en Controles

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 65 79
Fax: 02 277 52 05
E-mail: gas.elec@economie.fgov.be

 

Contactgegevens van het Centraal Meldpunt voor Producten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Centraal Meldpunt voor Producten

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 87 91 
Fax: 02 277 54 38
E-mail: belspoc@economie.fgov.be