De hoofdlijnen van de reglementering inzake pyrotechnische artikelen

Definitie

Onder pyrotechnische artikelen wordt officieel verstaan:  artikelen die explosieve stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties.

In de praktijk gaat het om:

Feestvuurwerk:

  • vuurwerk van categorie 1 of F1, van categorie 2 of F2; en

  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren.

Spektakelvuurwerk:

  • vuurwerk van categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4

  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 alsook de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als feestvuurwerk worden opgenomen.

Vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk:

  • andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van feestvuurwerk en spektakelvuurwerk) van categorieën P1 en P2 (bijvoorbeeld: pyrotechnische artikelen voor voertuigen, voor technische doeleinden, zoals gasontwikkelaars gebruikt in airbags of in gordelspanners.)

Terug naar boven

Aanbieden op de markt – minimale leeftijd en gespecialiseerde kennis

De pyrotechnische economische operatoren (fabrikant, importeur, distributeur) bieden pyrotechnische artikelen op de markt aan en controleren daarbij de minimumleeftijd en/of de geëiste gespecialiseerde kennis van de kopers.

 

Pyrotechnische artikelenMinimumleeftijdAanbod
CE categorie 1 of F112 jaarConsumenten
CE categorie 2 of F216 jaarConsumenten
CE categorie 3 of F3Persoon met gespecialiseerde kennis
CE categorie 4 of F4Persoon met gespecialiseerde kennis
CE categorie T1 van het volgende algemene type :niet elektrisch aangestoken Bengaals vuur; niet elektrisch aangestoken rookgeneratoren18 jaarConsumenten
Andere CE categorie T118 jaarVoorbehouden aan professionele gebruikers met gespecialiseerde kennis Persoon met gespecialiseerde kennis
CE categorie T2Persoon met gespecialiseerde kennis
CE categorie P118 jaarAlle consumenten met uitzondering van de pyrotechnische artikelen van categorie P1 die voor voertuigen bestemd zijn
CE categorie P2Persoon met gespecialiseerde kennis

De marktdeelnemers hebben de verplichting om de leeftijd van de consumenten na te kijken alvorens hen de pyrotechnische artikelen te overhandigen.

De marktdeelnemers bieden de pyrotechnische artikelen CE van  categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4, van categorie T2 en van categorie P2 enkel op de markt aan aan professionele gebruikers, met name aan personen met gespecialiseerde kennis.

Terug naar boven

Personen met gespecialiseerde kennis

Een persoon met gespecialiseerde kennis is een persoon die van een lidstaat toestemming heeft gekregen om op zijn grondgebied vuurwerk van categorie 4 of F4, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 en/of andere pyrotechnische artikelen te hanteren en/of te gebruiken.

Sinds 4 juli 2013 moet elke persoon in het bezit zijn van een kwalificatiecertificaat afgeleverd door een certificatie-instelling die de certificatie van personen doet volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17024 (artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen).

Kwalificatiecertificaten of vergelijkbare documenten die door de administratieve autoriteiten van een lidstaat van de Europese Unie afgeleverd worden, worden gelijkgesteld met het bovenvermelde kwalificatiecertificaat.

Terug naar boven

 

Essentiële veiligheidseisen

De essentiële veiligheidseisen waaraan pyrotechnische artikelen moeten voldoen met het oog op het op de markt aanbieden ervan worden opgesomd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (zie reglementering onderaan).

Naast de algemene bepalingen worden hierin specifieke bepalingen vermeld voor feestvuurwerk, vuurwerk voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen.

De pyrotechnische artikelen die conform zijn met de van kracht zijnde geharmoniseerde Europese normen worden vermoed conform te zijn met de essentiële veiligheidseisen van de voorgenoemde bijlage. In België zijn de Europese normen beschikbaar bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie  (http://www.nbn.be/Externe link).

Terug naar boven

 

Verplichtingen van de marktdeelnemers

De verplichtingen van de marktdeelnemers (fabrikant, importeur, distributeur)  betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen worden bepaald in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (Belgisch Staatsblad van 30.10.2015).

Terug naar boven

 

Etikettering

Voor elk product wordt een duidelijke en precieze etikettering opgelegd. Elk feestvuurwerk dat al dan niet tegen betaling in de handel wordt gebracht of daartoe bestemd is, moet voorzien zijn van de volgende inlichtingen die minstens gesteld zijn in de taal of de talen van het betrokken gebied - in overeenstemming met titel 2 van boek VI van het Wetboek van economisch rechtExterne link

Voor het “CE”-vuurwerk:

Het vuurwerk met CE-markering moet aan de etiketteringseisen voldoen opgelegd door het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.

De voornaamste inlichtingen die absoluut op de producten (of hun verpakking) moeten staan:

- de CE-markering;

- de desbetreffende categorie;

- de naam en het type pyrotechnische artikel;

-de contactgegevens van de fabrikant en de importeur;

- de minimum leeftijdsgrenzen;

- vanaf 17 oktober 2016 het registratienummer om de traceerbaarheid te vergemakkelijken (met de volgende structuur “XXXX-YY-ZZZZ….”) dat door een aangemelde instantie wordt toegekend. Dit nummer wordt met de volgende elementen samengesteld:

  • het viercijferige identificatienummer van de aangemelde instantie die het EG-typeonderzoekattest (XXXX) aflevert;

  • de categorie van de pyrotechnische artikel waarvan de conformiteit wordt geattesteerd (bv : F1 voor het vuurwerk van categorie F1) (YY);

  • het behandelingsnummer dat door de aangemelde instantie voor de pyrotechnische artikel (ZZZZ…) wordt gebruikt;

- gebruiksaanwijzingen;

- het productiejaar bij vuurwerk van categorie F3 en F4;

- in voorkomend geval een minimale veiligheidsafstand om na te leven;

- de netto-explosieve massa;

Enz.

Terug naar boven  

FAQ

FAQ Feestvuurwerk (PDF, 559.6 Kb)

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Reglementering Veiligheid

FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering Veiligheid

North Gate 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 77 12
Fax: 02 277 54 14
E-mail: ensure@economie.fgov.be