Algemene reglementering: Het Wetboek van economisch recht betreffende de veiligheid van producten en diensten

Om de veiligheid van de consumenten te beschermen, bepaalt de reglementering in de eerste plaats dat enkel veilige producten en diensten op de markt gebracht mogen worden. Het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten bepaalt de algemene veiligheidsvoorschriften waaraan producten en diensten moeten voldoen.

Dit betekent dat wanneer men een product of dienst op de markt brengt, dit geen risico met zich mee mag brengen onder normale of voorzienbare gebruiksomstandigheden. De producent en/of distributeur zijn verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van de gebreken van hun product of dienst.

Reglementering

Verplichtingen voor producenten

Verplichtingen voor distributeurs

Controle

Reglementering

Het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten is de omzetting van de Europese richtlijn 2001/95/EEG van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid.

In deze wetgeving vindt u de eisen voor alle algemene veiligheidsaspecten terug. Het is een overkoepelende wetgeving over de veiligheid van producten en diensten. Voor bepaalde groepen van producten of diensten worden deze algemene veiligheidseisen aangevuld in meer specifieke reglementeringen. Sommige producten kunnen onder verschillende reglementeringen vallen en moeten bijgevolg aan alle eisen van deze verschillende reglementeringen voldoen.

U vindt voor elk van deze producten of diensten hieronder een link naar de specifieke reglementeringen op deze website.

Aanstekers

Actieve ontspanningsevenementen

Attractietoestellen

Bouwproducten

Drukapparatuur

Elektrische toestellen

Extreme ontspanningsevenementen

Gastoestellen

Kabelbaaninstallaties

Kermissen

Kinderartikelen en speelgoed

Liften

Machines

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Producten met een misleidend uiterlijk

Speelterreinen

Springstoffen en feestvuurwerk

Verhuring van producten

Zonnecentra

Producten die niet onder het toepassingsdomein van deze reglementering vallen zijn:

 • voedingsmiddelen,
 • dierenvoeding,
 • farmaceutische producten,
 • chemische stoffen en preparaten,
 • biociden,
 • gewasbeschermingsmiddelen,
 • meststoffen.

Verplichtingen voor producenten

Als producent (fabrikant, vertegenwoordiger van de fabrikant, invoerder, …) dient u zich te houden  aan de volgende verplichtingen:

 • uitsluitend veilige producten en diensten op de markt brengen of aanbieden;
 • de gebruiker informeren over de risico’s die een product of dienst met zich mee brengt door de nodige gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen aan te brengen;
 • uw naam en contactgegevens, alsook de referentie van het product (of de partij waartoe het behoort) vermelden op uw producten of hun verpakking;
 • maatregelen nemen om op de hoogte te blijven van de risico’s van de afgeleverde producten en diensten en acties ondernemen om deze risico’s te voorkomen;
 • onmiddellijk het Centraal Meldpunt inlichten indien u op de hoogte bent dat een product of dienst, door u op de markt gebracht, een risico voor de consument met zich meebrengt;
 • samenwerken met de autoriteiten bij acties om risico’s te vermijden verbonden aan producten die u levert.

Meer informatie over deze verplichtingen vindt u in het document “Vragen en antwoorden - Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten

Als hij weet dat een product of een dienst die op de markt heeft gebracht een risico voor de consument inhoudt dient de producent het Centraal Meldpunt (terugroeping of andere)

De gids voor corrigerende acties  “Productveiligheid in Europa” geeft u een algemeen advies over wat u moet doen als één van uw producten onveilig is. U kunt deze gids als hulpmiddel gebruiken om corrigerende acties uit te voeren.

Verplichtingen voor distributeurs

Als distributeur draagt ook u bij tot de naleving van de algemene veiligheidsverplichtingen en dient u volgende verplichtingen na te komen:

 • uitsluitend veilige producten en diensten leveren of aanbieden;
 • de gebruiker informeren over de risico’s die een product of dienst met zich mee brengt door de nodige gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen aan te brengen en documentatie bij te houden;
 • medewerking verlenen aan de autoriteiten en de producenten bij het opsporen van de oorsprong van producten en bij maatregelen om risico’s te vermijden verbonden aan producten die u aflevert;
 • onmiddellijk het Centraal Meldpunt inlichten indien u ervan op de hoogte bent dat een product of dienst, door u verdeeld, een risico voor de consument met zich meebrengt.

Meer informatie over deze verplichtingen vindt u in het document “Vragen en antwoorden - Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten

Controle

De FOD Economie houdt continu toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen. Regelmatig worden gerichte controlecampagnes georganiseerd om de veiligheid van een bepaalde productgroep steekproefsgewijs te onderzoeken.

U kan de eindrapporten van de controlecampagnes van de laatste jaren raadplegen in de rubriek 'Publicaties' onderaan deze pagina.

Indien we een product als gevaarlijk beschouwen, nemen we de nodige maatregelen, afhankelijk van de situatie. Er kunnen zowel administratieve sancties (waarschuwing, terugroeping, verkoopsverbod, vernietiging, …) als gerechtelijke sancties (geldboete of vonnis) opgelegd worden.

Geschillen en klachten

Voor klachten in verband met de veiligheid van producten en diensten kunt u terecht bij de FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Vragen over de reglementering

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 76 99
Fax: 02 277 54 39
E-mail: ensure@economie.fgov.be

Uniek contactpunt Belspoc

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 53 36 
E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Uniek contactpunt Belspoc