Veiligheid van goederen en diensten

De consument staat centraal in de economie. Dankzij de industriële technologie en innovatie worden er continu nieuwe goederen op de markt gebracht.

Om de veiligheid van de consumenten te beschermen, bestaan er verschillende wetteksten. Zo bepaalt de algemene reglementering eerst en vooral dat alleen maar veilige producten en diensten op de markt gebracht mogen worden. Dit betekent dat wanneer u een product of dienst op de markt brengt, dit geen risico met zich mee mag brengen onder normale of voorzienbare omstandigheden. Als producent of distributeur bent u verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van de gebreken van uw product of dienst.

Als u weet dat een product of een dienst die u op de markt heeft gebracht een risico voor de consument inhoudt, dient u het Centraal Meldpunt onmiddelijk op de hoogte te brengen van maatregel die u neemt (terugroeping of andere).

De gids behandelt alle soorten corrigerende acties door producenten en distributeurs (niet alleen het terughalen van een product!) en beoogt het wegnemen van veiligheidsrisico’s die worden veroorzaakt door een non-food product dat op de markt aangeboden is.

De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Indien we een product als gevaarlijk beschouwen, nemen we de nodige maatregelen, afhankelijk van de situatie. Indien we dit nodig achten, zetten we bijvoorbeeld de verkoop van dat product stop of we laten het product door de fabrikant terugroepen.

Gevaarlijke producten opzoeken

Specifieke reglementeringen

Naast de algemene reglementering over veiligheid van producten en diensten bestaan er ook specifieke reglementeringen, zoals deze voor speelgoed, speelterreinen, machines, …

Sommige producten kunnen onder verschillende productgroepen vallen, en moeten bijgevolg aan de verschillende reglementeringen voldoen.

Algemene reglementering betreffende veiligheid van producten en diensten

Aanstekers

Actieve ontspanningsevenementen

Attractietoestellen

Bouwproducten

Drukapparatuur

Elektrische toestellen

Extreme ontspanningsevenementen

Gastoestellen

Kabelbaaninstallaties

Kermissen

Kinderartikelen en speelgoed

Liften

Machines

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Producten met een misleidend uiterlijk

Speelterreinen

Springstoffen en feestvuurwerk

Verhuring van producten

Zonnecentra

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Vragen over de reglementering

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 76 99
Fax: 02 277 54 39
E-mail: ensure@economie.fgov.be