Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Logo 2012 des EEPA

Wint uw organisatie de volgende Award?

 1. Wat zijn de Europese Awards?  
 2. Wie kan deelnemen?

 3. Met welk project kunt u deelnemen?  

 4. Kies de categorie waarin u wilt deelnemen?

 5. Hoe kunt u deelnemen?

 6. Hoe verloopt de wedstrijd?

 1. Waarom deelnemen?

 2. Belgische genomineerden voor de editie 2016

 3. Overige deelnemers aan de editie 2016 

 4. Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

 5. Nog vragen?


Wat zijn de Europese Awards?

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering willen de meest succesvolle initiatieven die de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa stimuleren, bekender maken en ze een passende erkenning geven.

De Europese Commissie organiseert de wedstrijd. Het doel is:

 • de meerwaarde van ondernemerschap benadrukken;
 • ondernemers inspireren met voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken;
 • potentiële ondernemers aanmoedigen om de stap te zetten.

De wedstrijd bestaat uit een nationale selectiefase en een Europese selectiefase. Om door te stoten naar het Europese niveau moet u eerst op het Belgische niveau genomineerd worden.

Wie kan deelnemen?

U kunt deelnemen als u:

 • een nationale, regionale en lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
 • een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid via een publiek/privaat partnerschap.

Met welk project kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie heeft gestimuleerd. Bijkomende voorwaarde: uw project moet al minstens twee jaar bestaan.

Kies de categorie waarin u wilt deelnemen?

U kunt deelnemen in een van de 5 verschillende categorieën:

 1. Bevordering van ondernemingszin:

  erkent acties en initiatieven die een ondernemingsgeest bevorderen vooral bij jonge mensen en vrouwen;

 2. Investering in ondernemersvaardigheden:

  erkent initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau om ondernemende, professionele, technische en/of vaardigheden als manager te verbeteren;

 3. Bevordering van de bedrijfsomgeving:

  erkent innovatief beleid dat het oprichten van ondernemingen en de groei van ondernemingen bevordert, wetgeving en administratieve procedures voor bedrijven vereenvoudigt en/of het “think small first” – principe ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen toepast;

 4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen:

  erkent maatregelen die bedrijven en met name kleine en middelgrote ondernemingen ertoe aanzet om marktkansen te benutten zowel binnen als buiten de Europese Unie;

 5. Verantwoord en inclusief ondernemerschap:

  erkent acties van overheidsinstanties of openbare/private samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kleine en middelgrote bedrijven. Deze categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

Hoe kunt u deelnemen?

 1. Deelnemen doet u met het aanmeldingsformulier dat u invult. U kunt dit document hier op deze website downloaden samen met een handleiding en een infobrief.

  U vult het aanmeldingsformulier volledig in volgens de gegeven richtlijnen. Zo geeft u onder andere aan in welke prijscategorie u wenst deel te nemen en verschaft u ons kort meer gedetailleerde informatie over uw organisatie en het project waarmee u wilt deelnemen. U beschrijft op een duidelijke wijze het project waarmee u deelneemt en licht de resultaten toe die u ermee behaalde. U verduidelijkt deze resultaten eventueel met een grafiek en/of tabel.

  Hou er bij het invullen van uw formulier steeds rekening mee dat indien uw project wordt genomineerd voor de Europese selectie, het naar het Engels wordt vertaald. Desgewenst kunt u uw kandidatuur in het Engels opstellen.

  Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van een aanbevelingsbrief van een persoon die uw project kent en wil ondersteunen, maar die niet betrokken is bij de dagelijkse werking en het bestuur. U kunt ook een vijftal internetliks toevoegen en u bedenkt een tekst die uw project kan promoten in de media.


 2. U kunt steeds de contactpersoon vragen u te helpen met praktische informatie en raad.

 3. U vindt hier het deelnemingsformulier, een handleiding om dit formulier in te vullen en een infobrief.
  (ZIP, 223.68 Kb)

  (ZIP, 835.45 Kb)

  (ZIP, 225.62 Kb)
 4. Stuur het ingevulde formulier ondertekend en onder elektronische vorm tegen ten laatste 8 mei 2017, terug aan de contactpersoon via : info.EEPA@economie.fgov.be

Hoe verloopt de wedstrijd?

De 11e editie van de wedstrijd gaat op 23 februari 2017 officieel van start! In België kunnen deelnemers tot en met maandag 8 mei 2017 een project indienen.

Alle projecten die deze indieningstermijn respecteren en voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden worden door de Belgische contactpersoon aan de Belgische jury voorgelegd.

Nationale selectie

Een Belgische jury beoordeelt alle aanvaarde projecten. Die jury kiest maximaal twee projecten die elk uitkomen in een andere prijscategorie en stuurt die door naar het Europese niveau. Deze Belgische jury bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken federale en regionale overheden, de kmo-beroepsorganisaties, de academische wereld gespecialiseerd in ondernemerschap en eventuele vroegere laureaten/genomineerden.

De Belgische jury beoordeelt, net als de Europese jury die dezelfde criteria gebruikt, iedere inzending op:

 • originaliteit en haalbaarheid,
 • impact op de lokale economie,
 • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen,
 • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s.

Europese selectie

Een Europese jury beoordeelt op 20 september 2017 te Brussel de projecten die zij van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen (Servië, Turkije en IJsland) ontvangt.

De Europese jury nomineert per categorie 3 projecten. Het meest creatieve initiatief dat een bron van inspiratie kan zijn voor de andere landen, krijgt de “Grote prijs van de Jury”.

Grand jury winner 2016Externe link (YouTube)

Grand jury winner 2015Externe link (Youtube)

Bekendmaking winnaars

Tijdens een ceremonie van de SME AssemblyExterne link die dit jaar plaatsvindt te Tallinn (Estland), worden de winnaars van elke prijscategorie en de winnaar van de “Grote Prijs van de Jury” bekendgemaakt.

Waarom deelnemen?

Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assemby. Deze Assembly die dit jaar in Estland plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

Impressie SME Assembly 2016Externe link (YouTube)

Impressie SME Assembly 2015Externe link (Youtube)

Belgische genomineerden voor de editie 2016

Uit de 4 projecten die dit jaar deelnamen koos de Belgische jury op 20 juni de volgende 2 projecten om voor België deel te nemen aan het Europese niveau van de wedstrijd.

"Mest vzw" – stad Mechelen

Prijscategorie: Bevordering van de ondernemingszin

Door de samenwerking tussen de stad Mechelen en de vzw Mest worden "testomgevingen" voor (pré)starters aangeboden, waarbij mensen die een idee hebben om te ondernemen dit idee laagdrempelig kunnen testen. Hierdoor wordt ook een klimaat gecreëerd waarbij creativiteit en innovatief ondernemerschap mogelijk is in Mechelen en dat mensen met ideeën, ondernemerszin en ambitie in Mechelen terechtkunnen.

De testomgevingen bevinden zich in leegstaande handelspanden, waardoor de leegstaande vitrines ingevuld worden en het straatbeeld aantrekkelijker wordt. Voor de tijdelijke invulling van leegstaande handelspanden komen zowel de panden in aanmerking die meer dan een jaar leeg staan, alsook panden die minder lang leeg staan. Om het potentieel van het project te maximaliseren heeft de stad Mechelen het reglement op leegstaande handelspanden en  de procedure van screening van leegstaande handelspanden hieraan aangepast. De aanpassing zorgt ervoor dat de eigenaars van leegstaande handelspanden een vrijstelling krijgen van hun leegstandsbelasting indien zij meewerken aan projecten voor tijdelijke invulling. Eigenaars worden hierdoor gestimuleerd om aan Mest vzw mee te werken.

Voor startende ondernemers een pand in gebruik kunnen nemen worden zij begeleid in het ondernemerschap waarbij zij te weten komen wat de retailvisie van de stad Mechelen is en krijgen zij op maat doorverwijzing naar andere relevante organisaties (vb. financiering, maken van haalbaarheidstrajecten, …).

Sinds september 2013 zijn op die manier 200 (pre)startende ondernemers geholpen om hun weg te vinden in het proces om een onderneming op te starten, zijn er 30 pop-up winkels gefaciliteerd, zijn er door de gesprekken tientallen vaste winkels ingevuld en zijn 25 leegstaande panden ingevuld.

Meer info:

www.mechelen.beExterne link

https://www.youtube.com/watch?v=9jzi1nRYhIQExterne link

www.mest.beExterne link

Café Herman: "Prettige stad vol diversiteit": Ondersteuning van ondernemers van etnische & culturele minderheden – stad Mechelen

Prijscategorie: Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Café Herman biedt kansen en opportuniteiten aan ondernemers van een etnische of culturele minderheid die wensen te participeren in het lokale economische weefsel. Deze kansen en opportuniteiten zijn belangrijk om ondernemende migranten te leiden naar diensten die zij nodig hebben om economisch actief te worden of om te kunnen groeien. Het resultaat is een levendige bloeiende binnenstad met een economische diversiteit.

De inzet van het project is het uitwerken en uitrollen van een dienstverlening voor bestaande en/of startende ondernemers van etnische & culturele minderheden die rekening houdt met de specifieke noden en wensen van deze doelgroep.

In een tijdsspanne van 3 jaar werd er met ruim 60 van deze ondernemers een constructieve relatie opgebouwd die gunstig bleek te zijn voor zowel de stad als de ondernemers.

Meer info:

www.mechelen.beExterne link

http://www.flanderstoday.eu/business/mechelen-reaches-out-immigrant-entrepreneursExterne link

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-mechelen/coachingproject-voor-allochtone-handelaars-bekroond-a2201108/Externe link

https://drive.google.com/open?id=0B5tPje63JtwfOUFwLWhzaU9MNncExterne link

https://drive.google.com/open?id=0B5tPje63JtwfR05JTm51MnRHLUUExterne link

https://drive.google.com/open?id=0B5tPje63JtwfaEN5MkZncl9zaDgExterne link

 

Overige deelnemers aan de editie 2016

Transformatie Bouw Limburg – Confederatie Bouw Limburg vzw

Prijscategorie: Investering in ondernemersvaardigheden

De snelle wijzigingen in technieken, internationale concurrentie en veranderende woonnoden vragen een innovatieve transformatie van de bouwbedrijven. Confederatie Bouw Limburg heeft daarvoor Transformatie Bouw Limburg gelanceerd in samenwerking met Innovatiecentrum Limburg om de sector slimmer te laten samenwerken, met minder faalkosten en een betere kwaliteit. Dit unieke traject geeft impulsen aan bedrijven om concreet aan de slag te gaan met deze uitdagingen.

Transformatie Bouw Limburg ondersteunt de ondernemers  op alle vlakken om zo de Limburgse bouw uit te bouwen tot een sterke (efficiënt), toekomstgerichte (innovatie) en duurzame (milieu en energie) sector. De focus ligt op managementtechnieken, eigentijds ondernemerschap, ketensamenwerking en open innovatie: BIM, Ketensamenwerking, LeaRn Management, Life Cycle Cost, Sociaal innoveren, Universal Design, HVAC 2020, werf van de toekomst …

Samen met partners uit verschillende bouwdisciplines en academische wereld gaan we stap voor stap over van sensibilisatie naar effectieve implementatie van de transformatie in de bedrijven. We bouwen bruggen over sectoren en landgrenzen heen en laten Limburgse ondernemers kennismaken en proeven van innovatieve producten, diensten en methodieken uit andere sectoren en landen.

We zien dat dit traject aanslaat bij de bedrijven en dat de multidisciplinaire samenwerking een grote troef is.  We kunnen - praktijkgericht en zeer concreet - de meerwaarde van innovatie en transformatie bij de ondernemers benadrukken en hen via goede praktijken en inzichten aanmoedigen om de stap te zetten richting transformatie. Activeren van een vrij traditionele sector, het doen inzien dat er getransformeerd moet worden om te overleven, is niet evident. Toch is het transformatieproces volop in beweging.

Meer info:

www.confederatiebouw.be/limburgExterne link

https://www.youtube.com/watch?v=rQAf68fcPmMExterne link

http://issuu.com/tranformatiebouwlimburg/docs/transformatie_bouw_limburg_verslag_?workerAddress=ec2-54-174-67-87.compute-1.amazonaws.comExterne link

https://youtu.be/bKtbER_Sz94Externe link

https://www.youtube.com/watch?v=2H3jP5HC0YsExterne link

https://www.youtube.com/watch?v=09aAj-ixFVkExterne link 

 

Forum Ondernemend hoger Onderwijs – Agentschap Ondernemen en Innoveren

Prijscategorie: Bevordering van ondernemingszin

Het Forum Ondernemend hoger Onderwijs is een stakeholdersplatform ter bevordering van ondernemingszin en ondernemerschap bij studenten in het hoger onderwijs. Het platform staat open voor alle actoren die hier concreet toe bijdragen en schept voor hen de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Als unieke gemeenschap, drijvend op vrijwillig engagement en gefaciliteerd vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen, bundelt, versterkt en verdiept het de dynamieken rond ondernemend onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen, bij de overheid en ruimer. Forumleden worden geïnspireerd om binnen de eigen instelling nog structureler werk te maken van OhO.

Sedert de oprichting van het Forum OhO in 2013, kent de werking rond ondernemingszin en ondernemerschap in instellingen hoger onderwijs een enorme vooruitgang, resulterende in een toename van het aantal student-ondernemers.

Met het beleid van de Vlaamse overheid werd een verrijkende wisselwerking m.b.t. ondernemend onderwijs opgebouwd. Dit resulteerde o.a. in:

 • het in staat stellen van hoger onderwijsinstellingen om zelf een getuigschrift bedrijfsbeheer aan bachelorstudenten af te leveren;
 • een verbetering van de juridische regels waar student-ondernemers onder vallen, zowel op Vlaams als op federaal niveau;
 • diverse gerichte ondersteunende initiatieven m.b.t. ondernemend onderwijs zoals de drempelverlaging naar ondernemerschap d.m.v. een pilootproject waar een coöperatie als veilige experimenteerruimte voor jongeren en studenten uitgebouwd wordt;
 • de dynamisering van lokale ondernemende ecosystemen in studentensteden via een EFRO-oproep.

Het Forum stelt alles wat uit de forumwerking voortkomt, voor een bredere groep ter beschikking. Dit door de organisatie van "SOHO-dagen" (Stimuleer Ondernemend hoger Onderwijs) en de uitbouw van een portaalwebsite www.hogeronderwijsonderneemt.beExterne link

Meer info:

www.hogeronderwijsonderneemt.beExterne link

www.vlaio.beExterne link

https://www.youtube.com/watch?v=ljWiQjFCVQUExterne link

https://www.youtube.com/watch?v=YRZg2fLRJLQExterne link

https://www.youtube.com/watch?v=snR6b-MCSo0Externe link

https://www.youtube.com/watch?v=ofzUvMCs314Externe link

https://www.youtube.com/watch?v=V7zipWupW-EExterne link 

 

Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

De voorbije 10 edities namen niet minder dan 70 projecten deel aan het Belgische luik van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Het  gaat om 38 Nederlandstalige en 32 Franstalige projecten.

Lijst van alle projecten (PDF, 27.86 Kb)Externe link

Tijdens elke editie koos de Belgische jury uit de kandidaturen twee projecten om voor België deel te nemen aan het Europese niveau van deze wedstrijd.

Overzicht van de projecten die voor België deelnamen aan het Europese niveau (PDF, 29.07 Kb)Externe link

De projecten aangeduid in het blauw kaapten later op het Europese niveau een Award weg. De projecten in het oranje moesten zich tevreden stellen met een plaatsje als runner-up.

Nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards. 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium

North Gate, 4e verdieping, bureel B29
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
België

Tel: +32 2 277 82 52
E-mail: info.EEPA@economie.fgov.be

Audio video

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Kmo-observatorium

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: 02 277 82 52
E-mail: info.EEPA@economie.fgov.be