Plan ter promotie van het vrouwelijke ondernemerschap

Oproep tot het indienen van projectvoorstellen: "Ondersteuning van het vrouwelijke ondernemerschap"

Ondersteuning van het vrouwelijke ondernemerschap

Resultaten van de oproep

In totaal beantwoordden niet minder dan 17 “netwerken” de oproep!  Op woensdag 6 september 2017 kwam de jury samen om de verschillende dossiers te onderzoeken en de vier winnaars aan te duiden.

De resultaten van de beraadslaging zijn:

Project met nationale draagwijdte België

Association belge des Femmes Chefs d’Entreprises - met het project Femmes ‘fer de lance’ de l’entreprenariat

De "Association des Femmes chefs d’entreprises" presenteert in samenwerking met de CFEP het project "Femmes ‘fer de lance’ de l’entreprenariat". De bedoeling is om opleidingen aan te bieden voor toekomstige ondernemers, in het bijzondere vrouwen uit de diversiteit die vaak gemarginaliseerd worden, en dit in combinatie met een "entrepreneur academy" waar ze de nodige vaardigheden voor vrouwelijke ondernemers kunnen verwerven. Het gaat hier om een echte mentoring; de combinatie van mentoren en mentees die opgeleid worden zullen ervoor zorgen dat het project op lange termijn duurzaam wordt gemaakt.

Website: www.fce-vvb.beExterne link

Project met regionale verankering in Vlaanderen/Vlaams gewest

Markant vzw – met het project OnderneemstersDUET

OnderneemstersDUET wil de moeilijke beginperiode van het ondernemerschap overbruggen bij recent opgestarte vrouwen. Zij krijgen een sterk vrouwelijk rolmodel als persoonlijke mentor. Mentee en mentor vormen 1 jaar lang een mooi ‘duet’. Na afloop dient de mentee zich meer beslagen te voelen om op een solide manier haar onderneming te leiden. In de loop van het project wordt via diverse events een eco-systeem tussen mentoren en mentees uitgebouwd, en de praktijkcases worden gepubliceerd.

Website: www.markantvzw.beExterne link

Project met regionale verankering in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

H.E.R.O. Sprl pour le réseau Wowo - met het project WonderFullWomen

WonderFullWomen is een project dat gestructureerd is rond de 5 instrumenten ter bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap: een mentoring-programma, een coaching-programma, inspirerende TV-clips, het enige magazine op papier dat bestemd is voor vrouwelijke ondernemers en evenementen. De WonderFullWomen willen een bron van inspiratie zijn maar ook inspiratie krijgen om te ondernemen.

Website: www.wowocommunity.comExterne link

Project met regionale verankering in Wallonië/het Waals gewest

100 000 entrepreneurs Belgique met het project Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin

100 000 Entrepreneurs Belgique lanceert de 1ste editie van het evenement "Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin", waar vrouwen die initiatiefnemers van projecten en startende ondernemers zijn uitgenodigd worden om zich te engageren in instellingen van het secundaire een hogere onderwijs. De bedoeling is om de leerlingen en studenten te vertellen over hun beroepservaring vanuit het oogpunt van de kansengelijkheid tussen vrouwen en mannen; het gaat er ook om aan allen de middelen bekend te maken die nodig zijn om met een project aan de slag te gaan en zich te ontplooien bij het afronden van een project, maar ook bij de oprichting of overname van ondernemingen.

Website: www.100000entrepreneurs.beExterne link

Andere deelnemers

Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat vzw (VBAS vzw)- met het project LandbouwSTER, schitterend in haar stiel
www.vabsvzw.comExterne link

Union des Agricultrices Wallonnes –Education permanente - met het project Je suis agricultrice et je suis aussi une entrepreneur et cheffe d’entreprise
www.fwa.beExterne link

Groupe One ASBL- met het project Women Win
www.groupeone.beExterne link

La Ruche asbl Réseau Far- met het project SaFARi: Entreprendre au féminin
www.reseau-far.beExterne link

PRYSM - met het project Le PRYSM Club
www.monprysm.comExterne link

Alumni EPB (Ecole polytechnique de Bruxelles) - met het project Polytech F.E.M. (Female Engineers in Motion)
http://alumni.polytechniquebruxelles.be/Externe link

BEABEE NEST & WOMEN S- met het project BEABEE
en construction

Girleek- met het project Girleek
www.girleek.netExterne link

Women Business Angels Club - met het project Women Business Angels Club
http://www.beangels.euExterne link

SNI Syndicat Neutre pour Indépendants / NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen- met het project WandA - Women and Ambition
www.sninet.beExterne link / www.nsz.beExterne link

GEN Belgium Foundation- met het project Women Entrepreneurship Day
www.genglobal.orgExterne link

Co-oking/ StartuptoBE (en devenir) - met het project CookingUP, Réseau et accélérateur pour les projets alimentaires féminins
www.co-oking.beExterne link

HEC Liège - met het project Mentoring au Féminin
http://www.hec.ulg.ac.be/fr/hec-liege/accelerateurs-talents/mentoring-au-femininExterne link

Context

In 2016 heeft de federale minister van kmo's en zelfstandigen in het kader van zijn plan voor het vrouwelijke ondernemerschap concrete maatregelen genomen ter stimulatie van het vrouwelijke ondernemerschap. Deze zijn gestructureerd rond de volgende hoofdlijnen:

 • opstellen van een barometer van het vrouwelijke ondernemerschap;
 • ervoor zorgen dat het aandeel van vrouwen in de beheersorganen van de ordes van vrije beroepen strookt met het aantal vrouwen ingeschreven bij deze ordes;
 • maatregelen nemen om het sociaal statuut van de zelfstandige vrouwen te versterken, in het bijzonder inzake moederschap en de combinatie werk en gezin;
 • de toegang tot financiering bevorderen: een federale award voor het financieringsplatform invoeren om het vrouwelijke ondernemerschap de best mogelijke zichtbaarheid te geven;
 • zorgen voor sensibilisering, opleiding en onderwijs van de jongeren en vrouwen die een zelfstandige activiteit opstarten of van plan zijn om dat te doen.

Een van deze maatregelen betreft de ondersteuning van de netwerken (maatregel 5.5 van het plan).

Wat was de bedoeling van de oproep tot het indienen van projectvoorstellen over vrouwelijk ondernemerschap?

Deze oproep tot projecten over vrouwelijke ondernemerschap werd door de FOD Economie georganiseerd en kadert in het "Plan voor het vrouwelijke ondernemerschap". De omzetting van de doelstellingen van dit plan inzake opleiding en informatie gebeurt in het bijzonder door de ontwikkeling en ondersteuning van "netwerken".

Deze netwerken spelen inderdaad een centrale rol zowel bij het verzamelen van informatie bij hun leden en ook als schakel in de opleiding van vrouwen die zelfstandig zijn of van plan zijn een zelfstandige activiteit op te starten. De netwerken zullen ook een cruciale rol spelen in het bekendmaken van vrouwelijke rolmodellen en de omzetting van begeleidingsprogramma's.

Het doel van deze oproep was dus om via de toekenning van een terugkerende subsidie voor een periode van drie jaar, mits een duidelijke verslaggeving over de geboekte resultaten en een controle door een hiervoor opgericht comité, de doelstellingen van het plan te realiseren.

Wie mocht deelnemen?

Organisaties / verenigingen / erkende Belgische projectontwikkelaars, hierna "netwerken" genoemd, die als doel hebben een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vrouwelijke ondernemerschap, met concrete initiatieven. Het netwerkbegrip veronderstelt een collectieve actie. Bovendien moesten deze netwerken voor een overheidssubsidie in aanmerking komen.

Welke projecten waren ontvankelijk?

Om aan deze oproep te kunnen deelnemen moesten de kandidaten een project of initiatief voorleggen die bedoeld waren om:

 • de ondernemingszin bij de vrouwen op nationaal, regionaal of lokaal vlak te bevorderen, en dientengevolge de economie te stimuleren;
 • het imago van de vrouwelijke ondernemers te bevorderen en te valoriseren;
 • te experimenteren of spin-offs te creëren;
 • de rol van schakel bij opleiding te vervullen;
 • een rol te spelen bij de uitvoering van begeleidingsprogramma;
 • duidelijke doelstellingen te kunnen vaststellen en de verwachte resultaten te kunnen presenteren;
 • verband te houden met het "Plan voor de promotie van het vrouwelijke ondernemerschap" van maart 2016;
 • de uitgaven te kunnen rechtvaardigen die gebeuren met de toegekende subsidie.

Wat was het tijdschema voor deze oproep tot het indienen van projectvoorstellen?

Lancering van de oproep

7 maart 2017

Uiterste termijn voor het indienen van de kandidaturen

8 mei 2017

Analyse voor de aanvaarding van de dossiers

van 9 mei tot 1 juni 2017

Besluit van de jury

6 september 2017

Openbare presentatiezitting

20 oktober 2017

Selectieprocedure

Alle projecten die aan de voorwaarden van de oproep voldeden en die voor de uiterste termijn waren ingediend, werden door een jury geëvalueerd. Vervolgens selecteerde deze vier winnende projecten (één per gewest en één met een nationale dekking) die voor de subsidie in aanmerking kwamen. De jury bestond uit vertegenwoordigers van openbare, particuliere, academische instellingen en organisaties uit het bedrijfsleven die direct verband houden met het vrouwelijke ondernemerschap.

De jury evalueerde elk project op basis van een wegingsschema en de volgende criteria:

 • de relevantie, haalbaarheid en realisme van het dossier en van de voorgelegde retroplanning (weging 30/100);
 • de impact op het vrouwelijke ondernemerschap (weging 30/100);
 • de zichtbaarheid van het project (20/100);
 • de originaliteit en het innoverende karakter van het project (weging 10/100);
 • de ervaring van het "netwerk" (weging 10/100).

Bekendmaking van de winnaars

De netwerken waarvan het project werd geselecteerd, hebben tijdens een ceremonie die op 20 oktober 2017 plaatsvond, een subsidie toegekend gekregen.

Bedrag en voorwaarden voor de toekenning van de subsidie

De subsidie die aan de geselecteerde netwerken wordt toegekend, loopt over een periode van drie jaar. Het gaat voor elk weerhouden project om een enveloppe van 20.000 euro voor het eerste jaar, 25.000 euro elk van de twee volgende jaren, dus in totaal 70.000 euro over een periode van drie jaar.

De eerste storting van 20.000 euro zal worden uitgevoerd na de  publicatie van het koninklijk besluit van toekenning en volgens de vereiste administratieve voorschriften.

De volgende tranches worden in oktober van elk volgend jaar vrijgemaakt, na advies van een daartoe ingesteld comité dat belast wordt met de analyse en verificatie van het goede gebruik van de subsidie die aan het geselecteerde project wordt toegekend. Het geselecteerde netwerk zal dus activiteitenverslagen, een effectbeoordeling van het project en de geschikte boekhoudkundige stukken moeten voorleggen.

Deze toewijzingen kunnen echter worden herzien in functie van eventuele budgettaire beperkingen.

In het geval van niet-uitvoering van het project, weigering van de controle van het gebruik van de subsidie, gebruik voor andere doeleinden, ontbrekende of onvolledige rechtvaardiging van het gebruik van de subsidie, moeten de toegekende bedragen worden terugbetaald.

Nog vragen?

Om meer te weten, kunt u terecht bij de heer Francis Otte.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium
Dienst Internationaal beleid

North Gate, 4e verdieping, kantoor B29
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
België

Tel.: +32 2 277 82 52
E-mail: CALLEFVO@economie.fgov.be

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link