Plan ter promotie van het vrouwelijke ondernemerschap

Oproep tot het indienen van projectvoorstellen: "Ondersteuning van het vrouwelijke ondernemerschap"

Ondersteuning van het vrouwelijke ondernemerschap

Context

In 2016 heeft de federale minister van kmo's en zelfstandigen in het kader van zijn plan voor het vrouwelijke ondernemerschapExterne link concrete maatregelen genomen ter stimulatie van het vrouwelijke ondernemerschap. Deze zijn gestructureerd rond de volgende hoofdlijnen:

 • opstellen van een barometer van het vrouwelijke ondernemerschap;
 • ervoor zorgen dat het aandeel van vrouwen in de beheersorganen van de ordes van vrije beroepen strookt met het aantal vrouwen ingeschreven bij deze ordes;
 • maatregelen nemen om het sociaal statuut van de zelfstandige vrouwen te versterken, in het bijzonder inzake moederschap en de combinatie werk en gezin;
 • de toegang tot financiering bevorderen: een federale award voor het financieringsplatform invoeren om het vrouwelijke ondernemerschap de best mogelijke zichtbaarheid te geven;
 • zorgen voor sensibilisering, opleiding en onderwijs van de jongeren en vrouwen die een zelfstandige activiteit opstarten of van plan zijn om dat te doen.

Een van deze maatregelen betreft de ondersteuning van de netwerken (maatregel 5.5 van het plan).

Wat is de bedoeling van de oproep tot het indienen van projectvoorstellen over vrouwelijk ondernemerschap?

Deze oproep tot projecten over vrouwelijke ondernemerschap wordt door de FOD Economie georganiseerd en kadert in het "Plan voor het vrouwelijke ondernemerschap". De omzetting van de doelstellingen van dit plan inzake opleiding en informatie gebeurt in het bijzonder door de ontwikkeling en ondersteuning van "netwerken".

Deze netwerken spelen inderdaad een centrale rol zowel bij het verzamelen van informatie bij hun leden en ook als schakel in de opleiding van vrouwen die zelfstandig zijn of van plan zijn een zelfstandige activiteit op te starten. De netwerken zullen ook een cruciale rol spelen in het bekendmaken van vrouwelijke rolmodellen en de omzetting van begeleidingsprogramma's.

Het doel van deze oproep is dus om via de toekenning van een terugkerende subsidie voor een periode van drie jaar, mits een duidelijke verslaggeving over de geboekte resultaten en een controle door een hiervoor opgericht comité, de doelstellingen van het plan te realiseren.

Wie mag deelnemen?

Organisaties / verenigingen / erkende Belgische projectontwikkelaars, hierna "netwerken" genoemd, die als doel hebben een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vrouwelijke ondernemerschap, met concrete initiatieven. Het netwerkbegrip veronderstelt een collectieve actie. Bovendien moeten deze netwerken voor een overheidssubsidie in aanmerking komen.

Welke projecten zijn ontvankelijk?

Om aan deze oproep te kunnen deelnemen moet u een project of initiatief voorleggen die bedoeld zijn om:

 • de ondernemingszin bij de vrouwen op nationaal, regionaal of lokaal vlak te bevorderen, en dientengevolge de economie te stimuleren;
 • het imago van de vrouwelijke ondernemers te bevorderen en te valoriseren;
 • te experimenteren of spin-offs te creëren;
 • de rol van schakel bij opleiding te vervullen;
 • een rol te spelen bij de uitvoering van begeleidingsprogramma;
 • duidelijke doelstellingen te kunnen vaststellen en de verwachte resultaten te kunnen presenteren;
 • verband te houden met het "Plan voor de promotie van het vrouwelijke ondernemerschap" van maart 2016;
 • de uitgaven te kunnen rechtvaardigen die gebeuren met de toegekende subsidie.

Hoe kunt u deelnemen?

 • Download het deelnameformulier (DOC, 82.5 Kb).
 • Volg de aanwijzingen op het formulier, beschrijf uw project en de geboekte / verwachte resultaten op een duidelijke en didactische manier.
 • Voor meer informatie en/of praktisch advies kunt u terecht bij onze contactpersoon, de heer Francis Otte (CALLEFVO@economie.fgov.be).
 • Stuur het ingevulde formulier elektronisch terug naar CALLEFVO@economie.fgov.be, tegen ten laatste 8 mei 2017.

Wat is het tijdschema voor deze oproep tot het indienen van projectvoorstellen?

Lancering van de oproep

7 maart 2017

Uiterste termijn voor het indienen van de kandidaturen

8 mei 2017

Analyse voor de aanvaarding van de dossiers

van 9 mei tot 1 juni 2017

Besluit van de jury

te bepalen

Openbare presentatiezitting

te bepalen

Selectieprocedure

Alle projecten die aan de voorwaarden van de oproep voldoen en die voor de uiterste termijn zijn ingediend, worden door een jury geëvalueerd. Vervolgens zal deze vier winnende projecten selecteren (één per gewest en één met een nationale dekking) die voor de subsidie in aanmerking komen. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van openbare, particuliere, academische instellingen en organisaties uit het bedrijfsleven die direct verband houden met het vrouwelijke ondernemerschap.

De jury evalueert elk project op de basis van een wegingsschema en de volgende criteria:

 • de relevantie, haalbaarheid en realisme van het dossier en van de voorgelegde retroplanning (weging 30/100);
 • de impact op het vrouwelijke ondernemerschap (weging 30/100);
 • de zichtbaarheid van het project (20/100);
 • de originaliteit en het innoverende karakter van het project (weging 10/100);
 • de ervaring van het "netwerk" (weging 10/100).

Bekendmaking van de winnaars

De netwerken waarvan het project wordt geselecteerd, krijgen een subsidie toegekend tijdens een ceremonie die in 2017 plaatsvindt in aanwezigheid van de federale minister voor kmo's en zelfstandigen.

Bedrag en voorwaarden voor de toekenning van de subsidie

De subsidie die aan de geselecteerde netwerken wordt toegekend, loopt over een periode van drie jaar. Het gaat voor elk weerhouden project om een enveloppe van 20.000 euro voor het eerste jaar, 25.000 euro elk van de twee volgende jaren, dus in totaal 70.000 euro over een periode van drie jaar.

De eerste tranche van 20.000 euro wordt na bekendmaking van de winnaars uitbetaald tijdens een evenement dat in de loop van dit jaar wordt georganiseerd.

De volgende tranches worden in oktober van elk volgend jaar vrijgemaakt, na advies van een daartoe ingesteld comité dat belast wordt met de analyse en verificatie van het goede gebruik van de subsidie die aan het geselecteerde project wordt toegekend. Het geselecteerde netwerk zal dus activiteitenverslagen, een effectbeoordeling van het project en de geschikte boekhoudkundige stukken moeten voorleggen.

Deze toewijzingen kunnen echter worden herzien in functie van eventuele budgettaire beperkingen.

In het geval van niet-uitvoering van het project, weigering van de controle van het gebruik van de subsidie, gebruik voor andere doeleinden, ontbrekende of onvolledige rechtvaardiging van het gebruik van de subsidie, moeten de toegekende bedragen worden terugbetaald.

Nog vragen?

Om meer te weten, kunt u terecht bij de heer Francis Otte.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium
Dienst Internationaal beleid

North Gate, 4e verdieping, kantoor B29
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
België

Tel.: +32 2 277 82 52
E-mail: CALLEFVO@economie.fgov.be

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link