De landmeters-experten

Toegang tot het beroep en uitoefening

Toepassingsgebied van de wet

Permanente vorming

Federale Raad van landmeters-experten

Tableau van landmeters-experten

Bijkomende informatie

De landmeter-expert oefent de volgende activiteiten uit (gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert:

  • het afpalen van terreinen;
  • het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.

 Toegang tot het beroep en uitoefening

Om in alle wettelijkheid de titel van landmeter-expert te mogen voeren en het beroep uit te oefenen, moet u:

  • houder zijn van één van de titels genoemd in punt 1° (artikel 2 van de wet van 11 mei 2003);
  • de eed afgelegd hebben (artikel 7 van de wet van 11 mei 2003).

Bovendien moeten de zelfstandige landmeters en de loontrekkenden die niet onder toezicht staan van een zelfstandig landmeter, ingeschreven zijn op het tableau, genoemd in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van landmeters-experten (artikel 4 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert). Artikel 8, § 1 van deze wet bepaalt dat elke zelfstandige landmeter-expert onderworpen is aan de voorschriften inzake de plichtenleer, die in werking getreden is op 31 maart 2006.

Als landmeter-expert mag u ook syndicus zijn voor een vereniging voor mede-eigenaars. Als dat het geval is, moet u uw benoeming tot syndicus laten registeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. U moet dat doen voor elke vereniging van mede-eigenaars waarvan u syndicus bent. De inschrijving moet u aanvragen bij een erkend ondernemingsloket.

Toepassingsgebied van de wet

De wet is van toepassing op de personen die het beroep van landmeter-expert uitoefenen of die de beroepstitel voeren.

Permanente vorming

In toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert, is de landmeter-expert gehouden zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de technieken en de regels die betrekking hebben op de uitoefening van zijn beroep, door deel te nemen aan voortgezette opleidingen die erkend zijn door de Federale Raad, van ten minste twintig uur per jaar.

 Federale Raad van landmeters-experten

 Tableau van landmeters-experten

Officiële lijst van zelfstandige landmeters-experten ingeschreven op het tableau dat bijgehouden wordt door de Federale Raad van landmeters-experten.

 Bijkomende informatie

Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten
North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 78 38
Fax: 02 277 98 83

Griffie van de Federale Raad van Beroep van de landmeters-experten
North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 69 65
Fax: 02 277 98 84

Nuttige Links

Wetgeving

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving - Landmeters-experten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 78 38
Fax: 02 277 98 86
E-mail: lanexp@economie.fgov.be