Auto-experts

Wie wordt beschouwd als auto-expert?

Diegene die geregeld en onpartijdig  de expertise - in de ruime zin - van de voertuigen, voor andermans rekening, als zelfstandige of als loontrekkende, de volgende activiteiten verrichten:

 • voertuigen evalueren en nagaan of zij in overeenstemming zijn met de wetten en verordeningen, alsook of de identificatiegegevens en de beschrijving van die voertuigen met de werkelijkheid overeenkomen;
 • alle onderzoek en analyses van technische aard verrichten, teneinde de omstandigheden en de oorzaken te bepalen van de ongevallen waarin een of meer voertuigen betrokken zijn geweest, zodat de aansprakelijkheid voor die ongevallen kan worden vastgelegd;
 • bepalen in hoeverre de voertuigen zijn aangetast door slijtage, schade, gebrek en averij, alsook welke werkingsgebreken zij vertonen;
 • bepalen waaraan de in punt 3 opgesomde tekortkomingen te wijten zijn;
 • ramen welk materieel nadeel de voertuigen door de schade hebben geleden;
 • bepalen hoeveel en welke herstellingswerken nodig zijn om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, alsook de kostprijs ramen van die herstellingswerken en nagaan of ze naar behoren zijn uitgevoerd;
 • technisch inschatten of de immobilisatie van een voertuig gegrond is en de duur ervan bepalen;
 • een met redenen omkleed verslag opstellen over de uitvoering van de toegewezen opdracht.

Welke zijn de voorwaarden om het beroep te mogen uitoefenen?

De auto-expert mag het beroep uitoefenen op voorwaarde dat;

 • hij niet ontzet is geweest uit de burgerlijke en politieke rechten;
 • hij niet in staat van faillissement verklaard geweest is zonder eerherstel te hebben bekomen;
 • hij geen, zelfs voorwaardelijk, gevangenisstraf van ten minste drie maanden heeft opgelopen voor één van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, dan wel voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, of voor een inbreuk op de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of op de fiscale wetgeving;
 • hij beschikt over de nodige beroepskwalificaties.

Welke zijn de onverenigbaarheden met het beroep?

Het is een auto-expert niet toegestaan:

 • enige commerciële activiteit uit te oefenen, als natuurlijk persoon of als rechtspersoon, met betrekking tot de verkoop, de huur of de herstelling van voertuigen en wisselstukken;
 • enige commerciële activiteit uit te oefenen, als natuurlijk persoon of als rechtspersoon, met betrekking tot verzekerings- en makelaarsproducten;
 • een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de waardigheid of de onafhankelijkheid van zijn taak.  

Welke zijn de voorwaarden die vervuld moeten worden aangaande de beroepskwalificatie?

De natuurlijke personen, zelfstandigen of loontrekkenden, moeten beschikken over één van de volgende bewijzen:

In België behaalde beroepskwalificaties:

De auto-expert moet beschikken over één van de volgende titels uitgereikt door onderwijs- of opleidingsinstituten die zijn georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de federale staat, de gemeenschappen of de gewesten:

 • diploma of master van burgerlijk of industrieel ingenieur;
 • graduaat- of bachelordiploma thermische motoren en expertise;
 • graduaat- of bachelordiploma auto-expertise;
 • graduaat- of bachelordiploma mechanica of elektromechanica;
 • een diploma, uitgereikt door elke andere instelling van een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de instellingen die de voormelde diploma’s uitreiken en erkend door de koning, na advies van de Raad van het Instituut;
 • een gelijkwaardige titel uitgereikt door een Examencommissie van de staat, de gemeenschappen of de gewesten.

Buiten België behaalde beroepskwalificaties:

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij de dienst Intellectuele beroepen en Wetgeving van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie via e-mail: info.intelber@economie.fgov.be.

Welke zijn de voorwaarden waaraan een rechtspersoon moet voldoen?

Alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon, moeten natuurlijke personen zijn die ertoe gemachtigd werden het beroep van auto-expert uit te oefenen.

De rechtspersoon moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. zijn doel en zijn activiteit moeten beperkt zijn tot de dienstverlening die voortvloeit uit de uitoefening van het beroep van auto-expert en mag hiermee niet onverenigbaar zijn;
 2. 60 % van de aandelen, evenals de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van auto-expert uit te oefenen;
 3. de rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van auto-expert;
 4. de rechtspersoon is ingeschreven op één van de lijsten van het Instituut van de auto-experts.

Welke zijn de te vervullen administratieve formaliteiten?

 1. zich inschrijven via een ondernemingsloket in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 2. zich inschrijven op de lijst van de auto-experts. Hiertoe wendt u zich tot het Instituut van de auto-experts: Woluwelaan 46, bus 5 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, e-mailadres: info@iaeiea.be;
 3. een aanvraag tot stage indienen;
 4. een jaarlijkse bijdrage betalen aan het Instituut. Deze wordt vastgesteld door de algemene vergadering volgens de regels van het huishoudelijk reglement.

De stage

Om lid te kunnen zijn van het Instituut van auto-experts moet elke natuurlijke persoon in principe de bij het stagereglement georganiseerde stage hebben voltooid.

De stage duurt 2 jaar. Een stagecommissie beoordeelt of de auto-expert de toelatingsvoorwaarden tot de stage vervult. Hetzelfde geldt voor de zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité. Meer informatie kan bekomen worden bij het Instituut van de auto-experts.

Opdrachten en contactgegevens van het Instituut van de auto-experts

Het instituut :

 • waakt  over de opleiding en voorziet in de bestendige organisatie van een korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van auto-expert te vervullen;
 • oefent toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan de leden toevertrouwde opdrachten;
 • legt tuchtstraffen op bij tekortkomingen.

Contactgegevens

Instituut van auto-experts
Woluwelaan 46, bus 5
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel.: 02 880 40 47
Fax: 02 763 41 83
E-mail: info@iaeiea.be
Website: www.iaeiea.beExterne link 

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 21
Fax: 02 277 98 86
E-mail: info.intelber@economie.fgov.be