Centrale Examencommissie

Wie (één van) de ondernemersvaardigheden ( basiskennis bedrijfsbeheer , intersectorale beroepsbekwaamheid of sectorale beroepsbekwaamheid ) niet kan bewijzen, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie (CEC).

Als u slaagt, krijgt u een getuigschrift waarmee u de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan vragen via een erkend ondernemingsloket .

De examencommissie neemt enkel examens af. Het secretariaat organiseert zelf geen lessen of opleidingen als voorbereiding op het examen.

 

Basiskennis bedrijfsbeheer

Het examen basiskennis bedrijfsbeheer is geïnformatiseerd.

U moet 30 vragen beantwoorden die betrekking hebben op het programma basiskennis bedrijfsbeheer vastgelegd in artikel 6 van het KB van 21/10/1998  tot uitvoering van de kmo-programmawet van 10/02/1998 . Voor verdere informatie over de inhoud van de basiskennis bedrijfsbeheer, kunt u de syllabus basiskennis bedrijfsbeheer (PDF, 3.62 MB) raadplegen die u ook kunt gebruiken als voorbereiding op het examen.

Na afloop van het examen kent u onmiddellijk het resultaat. Het getuigschrift dat u ontvangt, laat u toe een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vragen bij een ondernemingsloket .

Intersectorale en sectorale beroepsbekwaamheid

Het gaat om een theoretisch examen (mondeling of schriftelijk of een combinatie van beide, afhankelijk van de activiteit).

De vragen hebben betrekking op het programma beroepsbekwaamheid dat is vastgelegd in het koninklijk besluit tot reglementering van elk beroep .

Het examen sectorale beroepsbekwaamheid voor elke activiteit uit de sector bouw bevat 10 vragen over de module administratieve kennis bouw. Dit gedeelte administratieve kennis verloopt geïnformatiseerd. Voor verdere informatie over de inhoud van de administratieve kennis bouw kan u deze syllabus (PDF, 1.94 MB) raadplegen die u ook kan gebruiken als voorbereiding op het examen.

U ontvangt het resultaat van het examen binnen de vijftien dagen na het examen.

Inschrijving en kosten

Het inschrijvingsrecht voor een examen bedraagt 35,00 euro (te storten op rekeningnummer BE 83 6792 0037 4415 (BIC: PCHQ BEBB) van de FOD Economie – CEC – Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

Het inschrijvingsrecht geeft recht op deelname aan slechts één examen. Het is niet terugvorderbaar. De kandidaat die niet slaagt of die om welke reden dan ook niet aanwezig is op het examen, kan pas opnieuw deelnemen na een nieuwe inschrijving en betaling.

De kandidaten worden opgeroepen voor het examen na:

  • storting van het inschrijvingsrecht,
  • ontvangst van het inschrijvingsformulier.

De oproeping gebeurt in chronologische orde van de aanvragen, minstens vijftien dagen voor het examen.

Wie niet slaagt in een examen over beroepsbekwaamheid kan maar na verloop van minstens drie maanden deelnemen aan een nieuw examen voor dezelfde activiteit.

Lijst van erkende ondernemingsloketten

Inschrijvingsformulieren Centrale Examencommissie:

Publicaties

Wetgeving

6e

Deze materie behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Overzicht van de geregionaliseerde bevoegdheden

Centrale Examencommissie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Ondernemingsloketten – Centrale Examencommissie

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: 02 277 71 48
Fax: 02 277 98 79 
E-mail: cec@economie.fgov.be