EU-verklaring

Na de oprichtingsfase van uw onderneming moet u deze verder ontwikkelen om het overleven van de onderneming te garanderen.

U beslist misschien in het buitenland actief te zijn, hetzij om handelsovereenkomsten af te sluiten, hetzij omdat u geen andere keuze heeft dan uw activiteiten uit te breiden naar buitenlandse markten om de continuïteit van uw onderneming te garanderen.

EU-verklaring

Wanneer een Belgisch bedrijf een vestiging wil in een ander land van de Europese Unie, moet het voldoen aan de regels van dat land.

Indien dat land voorwaarden oplegt met betrekking tot beroepskwalificaties voor een bepaalde activiteit, kan de praktijk in België (eventueel in combinatie met een opleiding) daarvoor in aanmerking komen. Als bewijs kan de onderneming een EU-verklaring aanvragen die in elk land van de Europese Unie aanvaard wordt.

Deze verklaring kan enkel afgeleverd worden op naam van een natuurlijk persoon en niet op naam van een rechtspersoon (vennootschap).

Principe van vrije dienstverlening van "tijdelijke en incidentele aard"

Het is niet mogelijk een definitie te geven van de notie “tijdelijk en incidenteel”. Elke lidstaat moet dat geval per geval beoordelen, met name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van de dienstverlening.

Een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie en haar diensten tijdelijk en incidenteel wil aanbieden in België, moet de beroepskwalificaties niet bewijzen indien:

 • de onderneming wettig is ingeschreven in haar land van herkomst om er dezelfde activiteiten uit te voeren

 • en de onderneming die activiteiten al gedurende twee jaar uitoefent tijdens de laatste tien jaar. Deze voorwaarde vervalt als voor de activiteit in kwestie beroepskwalificaties vereist zijn in het land van herkomst.

Een onderneming die in België gevestigd is en haar diensten tijdelijk en incidenteel wil aanbieden in een andere lidstaat van de Europese Unie, kan echter gevraagd worden een voorafgaande verklaring af te leggen naargelang de voorwaarden die van toepassing zijn in die lidstaat. Sommige lidstaten vragen bovendien om bij die verklaring een bewijs van beroepskwalificaties (zoals bijvoorbeeld een EU-verklaring afgeleverd in België) te voegen.

Voorwaarden

De voorwaarden hebben betrekking op de functie waarin u de beroepsactiveiten hebt uitgeoefend en het aantal jaren ervaring. Die kunnen verschillen in functie van de activiteit.  Een diploma dat betrekking heeft op de uitgeoefende activiteit kan het aantal te bewijzen jaren praktijkervaring doen dalen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst EU-verklaringen van de algemene directie KMO-beleid.

 • Voor meer details met betrekking tot de documenten die u moet voorleggen om een EU-verklaring te krijgen, raadpleeg het document:

 • Voor meer details over het vereiste aantal jaren beroepspraktijk moet u klikken op de lijst hieronder die overeenkomt met uw activiteit:

  • Lijst I (PDF, 25.21 Kb)
   Nijverheden: voeding; vegetarisch en dierlijk; fabricatie van dranken; textielindustrie, fabricatie van schoenen, kleding en beddengoed; hout- kurknijverheid; fabricatie van houten meubelen; papiernijverheid, ledernijverheid; van caoutchouc, kunststof; chemische industrie; petroleumnijverheid; fabricatie van niet-metalen minerale producten; fabricatie en eerste verwerking van metalen; fabricatie van metalen producten; constructie van niet-elektrische machines: constructie van machines en elektrische onderdelen; constructie van transportmateriaal; diverse productienijverheden, bouw en burgerlijke bouwkunde

  • Lijst II (PDF, 12.3 Kb)
   Kapsalons

  • Lijst III (PDF, 18.88 Kb)
   Visvangst, vervaardiging van transportmateriaal; hulptransportactiviteiten; communicatie: post en telecommunicatie; persoonlijke diensten; ambulante diensten van aan- en verkoop van goederen

  • Lijst IV (PDF, 19.96 Kb)
   Klein- en groothandel; transport; diensten verleend aan de gemeenschap, recreatieve diensten; persoonlijke diensten ( meer bepaald horeca en verzorging van personen)

De beroepspraktijk in de verschillende functies kan worden gecumuleerd.

Steun voor internationalisering

Buitenlandse markten veroveren is niet gemakkelijk. U wordt geconfronteerd met verschillende wetgevingen en uiteenlopende gewoonten in de manier waarop men zaken doet of andere verwachtingen van de klanten en het gebruik van vreemde talen die u misschien niet goed beheerst.

Om de ondernemers die zich in het buitenland willen vestigen te begeleiden, financieren en adviseren zijn er verschillende exportsteunmaatregelen op regionaal en nationaal vlak.

Elk van de drie gewesten beschikt over een agentschap dat belast is met de bevordering van de buitenlandse handel en het onthaal van de buitenlandse investeerders:

 • Flanders Investment & Trade (FITExterne link) in het Vlaamse Gewest;

 • Bruxelles Invest & ExportExterne link in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

 • de Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEXExterne link) in het Waalse Gewest.

Op federaal vlak kunt u beroep doen op de volgende organisaties:

 • DelcredereExterne link - Ducroire (lid van de Credendo Group) is de Belgische openbare kredietverzekeraar die de bedrijven en banken verzekert tegen commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten;

 • FinexpoExterne link is een interministerieel adviescomité dat wordt beheerd door de Administratie van Buitenlandse Zaken. De tussenkomst van Finexpo is gericht op bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. Finexpo behandelt de dossiers die worden ingediend door ondernemingen en/of banken die een overheidssteun vragen voor hun exportkrediet.

 • De Belgische Maatschappij voor Internationale InvesteringExterne link biedt cofinancieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen en houdt daarbij rekening met de belangen van het gastland en met de Belgische economische belangen;

 • Het Agentschap voor Buitenlandse HandelExterne link dat in samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten en de FOD Buitenlandse Zaken, gezamenlijke economische zendingen organiseert waaraan verschillende ondernemingen met inbegrip van kmo's kunnen deelnemen.

Bovendien omvat het Europese netwerk "Europe Enterprise NetworkExterne link" (EEN) verschillende organisaties die als opdracht hebben de kmo's in hun innovatie- en internationaliseringsprojecten te begeleiden door hen diverse diensten aan te bieden. Ze kunnen de kmo's in het bijzonder helpen handelspartners te vinden en technologische en strategische partnerschappen aan te gaan. Het "Enterprise Europe Network" omvat meer dan 600 organisaties en bestrijkt 52 voornamelijk Europese landen. In België is het Europees netwerk vertegenwoordigd in de drie gewesten door lokale structuren voor economische ontwikkeling die als consortium zijn georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gewestelijke vertegenwoordigers van het EEN:

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst EU-verklaringen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst EU-verklaringen

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 69 65
Fax: 02 277 98 81
E-mail: eu-verklaring@economie.fgov.be