De coöperatieven

De coöperatieve vennootschap

Kenmerken van de coöperatieve vennootschap

De coöperatieve vennootschap die oorspronkelijk ontstaan is uit de coöperatieve beweging is een vennootschap waarvan de leden aan gemeenschappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen. Oorspronkelijk is het een vorm van vennootschap waarvan de bijzondere werking afweek van de principes en de waarden van de aandeelhoudende handelsvennootschappen.

In België is de coöperatieve vennootschap een specifieke vorm van een handelsvennootschap, met als kenmerk dat ze een variabel aantal vennoten en kapitaal heeft. De coöperatieve vennootschappen worden geregeld door de artikelen 350 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Omwille van de grote verscheidenheid aan vennootschapspraktijken binnen dezelfde coöperatieve beweging, geeft het Wetboek van vennootschappen, de oprichters van de coöperatieve vennootschappen grote vrijheid op statutair vlak. Hierdoor was deze vorm van handelsvennootschap erg populair ook buiten de coöperatieve beweging.

Om de coöperatieve vennootschappen die de coöperatieve waarden blijven respecteren te onderscheiden van de gewone commerciële ondernemingen die deze vorm hebben aangenomen omdat het hun schikt, kan de minister die bevoegd is voor Economie een erkenning verlenen. De erkende coöperatieve vennootschappen vormen het institutionele draagvlak op basis waarvan de Nationale Raad voor de Coöperatie werd opgericht.

We onderscheiden twee soorten coöperatieve vennootschappen:

  • de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba); 
  • de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa).

Oprichtingsformaliteiten

De oprichtingsprocedure van een coöperatieve vennootschap hangt rechtstreeks af van het soort betrokken vennootschap.

Een cvoa kan bij onderhandse akte worden opgericht, waarvoor twee originele exemplaren moeten worden opgesteld. Er bestaat geen verplicht minimumkapitaal voor de oprichting van een cvoa. Het is echter de verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap om deze van voldoende fondsen te voorzien om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.

Een cvba moet verplicht worden opgericht bij authentieke akte. De statuten voor dit soort vennootschap bepalen een "vast gedeelte" van het maatschappelijk kapitaal, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan 18.550 euro, en dat bij de oprichting volgestort moet zijn ten belope van 6.200 euro.

Er bestaat een uitzondering voor cvba’s met een sociaal oogmerk, die kunnen worden opgericht met een minimumkapitaal van 6.150 euro, volgestort ten belope van 2.500 euro (art. 665 van het Wetboek van Vennootschappen).

Bovendien moeten in het geval van de cvba de inbreng in natura en de quasi-inbreng het voorwerp uitmaken van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor (art. 395 en 396 van het Wetboek van Vennootschappen).

Voor het oprichten van een coöperatieve vennootschap zijn drie oprichters noodzakelijk, in tegenstelling tot andere soorten vennootschappen. Het gaat om een belangrijke formaliteit waarvan de niet-naleving tot de nietigheid van de oprichtingsakte kan leiden.

Erkenning van coöperatieve vennootschappen

De coöperatieve vennootschappen die in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken, kunnen een erkenning krijgen bij de Minister van Economie om lid te worden van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De NRC bevordert de coöperatiegedachte. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Algemene Directie Economische Reglementering

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Boekhoudrecht, Audit, Coöperatieven, Corporate Governance

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. : 02 277 83 28        

Fax : 02 277 52 56

E-mail : AUC@economie.fgov.be