Vennootschapsvormen

U bent van plan uw eigen beroepsactiviteiten te ontwikkelen. Uw eerste taak zal er uit bestaan een juridische structuur te kiezen die het beste past bij uw projecten.

Daarvoor heeft u twee mogelijkheden:

 • de eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon);
 • de vennootschap (rechtspersoon).

Voor meer inlichtingen over de voor- en nadelen van elke formule, kan u het hoofdstuk "Een juridisch statuut kiezen: eenmanszaak of vennootschap?" raadplegen.

Als u hebt gekozen een eigen zaak te starten onder de vorm van een vennootschap, moet u nog een passende juridische vorm kiezen. Deze keuze is belangrijk voor de verdere toekomst van uw onderneming. U doet er dan ook goed aan advies te vragen aan deskundigen zoals een notaris, een jurist, een boekhouder, een fiscalist, een bedrijfsrevisor, ...

Welke zijn de meest voorkomende vennootschapsvormen?

Dit deel biedt u een korte beschrijving van de meest voorkomende vennootschapsvormen aan.

Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleegt u best een notaris of een boekhouder. U kunt ook zich beroepen op het Wetboek Vennootschappen dat de wettelijke basis vormt van deze verschillende vennootschapsvormen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Voor een klein of middelgroot bedrijf is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) een heel geschikte rechtsvorm:

 • een klassieke bvba heeft minstens twee oprichters, maar er zijn ook eenpersoons-bvba’s;

 • de bvba heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is dus als rechtspersoon een andere persoon dan de vennoten of de enige vennoot. Zij heeft ook een eigen vermogen;

 • de bvba is een besloten vennootschap: de aandelen zijn op naam (de houder is geregistreerd, zodat kan worden nagaan aan wie de aandelen behoren) en de mogelijkheden om deze aandelen over te dragen zijn beperkt;

 • de bvba is beperkt aansprakelijk. Dit houdt in dat de vennoten zich enkel verbinden tot hun inbreng. In geval van faillissement kunnen de schuldeisers het privévermogen van de vennoten niet aanspreken. Op dit principe bestaan er echter uitzonderingen voor de vennoten die de oprichtende vennoten zijn;

 • de statuten moeten bij notariële akte worden opgemaakt;

 • het startkapitaal bedraagt ten minste 18.550 euro.

De bvba starter of s-bvba

De s-bvba wordt gecreërd om starters te helpen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun vennootschap op te richten:

 • het gaat om een vennootschapsvorm die uitsluitend voorbehouden is voor natuurlijke personen;

 • het theoretische minimumkapitaal is vastgesteld tussen 1 euro en 18.550 euro (minimumkapitaal vereist voor een “klassieke” bvba);

 • het financiële plan moet voor gezien worden ondertekend door een lid van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF), het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB) of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR);

 • de s-bvba mag geen 5% of meer aandelen bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 • de s-bvba mag geen voltijs equivalent van vijf werknemers hebben, zoniet wordt ze een “klassieke” bvba;

 • het woord “Starter” toevoegen aan elke vermelding van haar juridische vorm, zodat er geen enkele verwarring mogelijk is over het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Die vermelding moet worden behouden zolang de vennootschap haar kapitaal niet verhoogt naar dat van de “klassieke” bvba.

De naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap (nv) wordt gekozen als vennootschapsvorm voor grote ondernemingen, maar ook voor kmo's. Deze vennootschapsvorm is te verkiezen wanneer veel kapitaal nodig is, want de nv kan beroep doen op nieuw, vreemd kapitaal of kan de spaarders aanspreken. De onderneming kan zo snel groeien.

Terwijl in de bvba het accent ligt op de personen (vaak familie), ligt dit bij de nv eerder op de kapitaalsinbreng van de vennoten (minimum twee). Deze vennootschapsvorm biedt het voordeel dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng. De aandelen kunnen gemakkelijk en zonder beperking overgedragen worden. De nv moet bij notariële akte opgericht worden. Haar startkapitaal is minstens 61.500 euro. Maar weinig ondernemers beschikken van bij de start van hun bedrijvigheid over een dergelijk bedrag. Bovendien kunnen de administratieve verplichtingen te zwaar zijn voor kleine structuren (raad van bestuur, algemene vergadering).

De coöperatieve vennootschap

Er bestaan twee soorten coöperatieve vennootschap:

 • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba).

De cvoa is een soepele rechtsvorm waarvoor noch een notariële akte noch een minimumkapitaal vereist is. De vennoten zijn solidair aansprakelijk voor de verplichtingen die hun vennootschap aangaat. De cvba heeft een beperkte aansprakelijkheid, maar er gelden striktere werkingsregels.

Voor meer inlichtingen, kunt u het specifieke hoofdstuk over "De coöperatieve vennootschap" raadplegen.

De vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is een personenvennootschap waarvan het maatschappelijke doel bestaat uit een burgerlijke of commerciële activiteit onder een firmanaam. De wet legt geen minimumkapitaal op. Het bestaan ervan is gebonden aan het lot van de vennoten. Het is een vennootschapsvorm met weinig formaliteiten, maar doordat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap, wordt ze weinig gebruikt.

De gewone commanditaire vennootschap

De gewone commanditaire vennootschap heeft werkende en stille vennoten. De werkende vennoten nemen deel aan het bestuur. De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het bestuur. De wet legt geen minimumkapitaal op.

Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de onderneming. De stille vennoot is alleen aansprakelijk ten belope van zijn inbreng, tenzij hij de vennootschap heeft (mee)bestuurd.

De commanditaire vennootschap op aandelen

De commanditaire vennootschap op aandelen is een variante van de gewone commanditaire vennootschap. Zij verenigt twee soorten vennoten, namelijk:

 • de werkende vennoten uit wie de bestuurders van de vennootschap worden gekozen;

 • de stille vennoten die het kapitaal inbrengen en aandeelhouders zijn.

Deze vorm vergt ook een notariële akte.

Meer informatie?

Alle inlichtingen over het vennootschapsrecht vindt u bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Handelsrecht en Rechtspersonenrecht
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: +32 2 542 65 11
E-mail: info@just.fgov.be
Website FOD JustitieExterne link

Op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is ook heel wat nuttige informatie te vinden.

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34
1000 Brussel
Tel: +32 2 505 08 50
Website: https://www.notaris.be/Externe link

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link