Een vennootschap oprichten

Als u uw zelfstandige activiteit wil uitoefenen met een vennootschap, moet u voor de oprichting ervan een aantal formaliteiten vervullen.

Oprichtingsakte

Neerleggen van de oprichtingsakte

Registratie van de oprichtingsakte

Oprichtingsakte

De eerste verplichting is de schriftelijke oprichtingsakte. Deze bevat de statuten van de vennootschap, met al haar kenmerken (naam, maatschappelijke zetel, maatschappelijk doel, kapitaal, …) en haar werkingsregels.

Naargelang de vennootschapsvorm is de akte een authentieke akte (notariële akte) of een onderhandse akte. 

Notariële akte of onderhandse akte

Als u kiest voor een van de meest voorkomende rechtsvormen (nv, bvba, cvba), moet u beroep doen op een notaris die de oprichtingsakte mee opstelt. De kosten hangen af van de complexiteit van de akte. De overeenkomsten die u op deze manier vastlegt, krijgen rechtskracht en rechtszekerheid. De ondertekenaars van de akte kunnen zich beroepen op deze zekerheid, zowel tegenover elkaar als tegenover derden.

Als u kiest voor een van de andere vennootschapsvormen (cvoa, vof, gcv), volstaat een onderhandse akte. De onderhandse akte is een schriftelijke overeenkomst, die de partijen zelf, of derden, opstellen. Deze overeenkomst moet ondertekend worden door de partijen.

Te vermelden gegevens bij oprichtingsakte

De oprichtingsakte moet onder andere volgende gegevens bevatten:

 • de benaming van de vennootschap met eventueel haar afkorting of letterwoord;
 • de rechtsvorm (bvba, nv, …);
 • het adres van de maatschappelijke zetel;
 • het maatschappelijke doel, d.w.z. de nauwkeurige beschrijving van het doel en van de activiteiten die de vennootschap wil uitoefenen;
 • de duur van de vennootschap: bepaalde duur of onbepaalde duur;
 • hoe de vennootschap wordt vertegenwoordigd: het beheersorgaan of -organen, zijn of hun bevoegdheden en de manier waarop deze worden uitgeoefend, de werkingsregels, ...;
 • het maatschappelijk kapitaal: het bedrag, de inschrijving op het kapitaal (van wie en hoeveel), de nadere regels voor de verhoging of vermindering van het kapitaal, ...;
 • de aandelen van de vennootschap: totaal aantal, hun aard, hun overdracht ...

Voor te leggen documenten

Om de oprichtingsakte op te stellen heeft u de volgende documenten nodig:

 • een financieel plan dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verantwoordt en een schatting geeft van de nodige middelen en verwachte inkomsten;
 • bij inbreng in speciën (geld): het bewijs van de opening van een bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting (bankattest);
 • bij inbreng in natura (gebouw, materieel, …): een verslag van een bedrijfsrevisor.

Neerleggen van de oprichtingsakte

U moet daarna de oprichtingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap. U heeft daarvoor 15 dagen tijd.

Voor de nv, bvba en de cvba zorgt de notaris voor de neerlegging. De akte wordt opgenomen in het rechtspersonenregister.

Onderhandse akten moeten door de vennoten worden geregistreerd.

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Na het neerleggen van de oprichtingsakte voert de griffier de identificatiegegevens van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Hierdoor krijgt de vennootschap een ondernemingsnummer.

Bekendmaking van de akte

De griffier zorgt ook voor de bekendmaking van de oprichtingsakte in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Elektronische neerlegging

Voor bepaalde vennootschappen (bvba en nv), kan uw notaris de neerlegging bij de griffie elektronisch verrichten, wat het oprichtingsproces versnelt. Dit heet "e-depot". Via die weg kunnen notarissen de rechtspersoon in een enkele keer elektronisch in de Kruispuntbank van Ondernemingen inschrijven, de oprichtingsakte bij de elektronische griffie van de FOD Justitie indienen en ze opsturen naar het Belgisch Staatsblad voor bekendmaking.

Registratie van de oprichtingsakte

De oprichtingsakte van een vennootschap moet u laten registreren bij een registratiekantoor van de FOD Financiën (Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen). Daarvoor moet u registratierechten betalen.

Wie moet deze registratie doen, en wanneer?

Als het gaat om een authentieke (notariële) akte, dan moet de registratie binnen de 15 dagen gebeuren door de notaris.

Voor onderhandse akten moeten de vennoten dit doen, binnen de vier maanden.

Gevolgen van de registratie

De registratie van de oprichtingsakte geeft deze een vaste datum. Daardoor kan niemand nog betwisten dat de vennootschap op de datum van de registratie bestond (de inhoud of draagwijdte echter nog wel).

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link