Te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket

Iedereen die een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit of een activiteit als niet handelsonderneming naar privaatrecht wil opstarten moet langsgaan bij een ondernemingsloket. Dat loket kan ook fungeren als aanspreekpunt voor ondernemingen, zelfstandigen, starters, vrije beroepen en btw-plichtigen in hun relaties met alle federale instanties.

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Indien u een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit of een activiteit als niet-handelsonderneming naar privaatrecht wil uitoefenen, moet u daarvoor een inschrijving vragen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een erkend ondernemingsloket. Het maakt daarbij geen verschil of u de activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitoefent.

Deze inschrijving moet gebeuren vóór de start van de activiteit.

Waar vindt u een ondernemingsloket?

U bent vrij in de keuze van ondernemingsloket. Waar uw onderneming gevestigd is, heeft daarbij geen belang.

Acht instellingen zijn momenteel erkend als ondernemingsloket. Ze beschikken over ongeveer 200 lokale kantoren verspreid over gans België.

Voor meer inlichtingen over de ondernemingsloketten (taken, werkwijze, erkenningsvoorwaarden, lijst erkende ondernemingsloketten…), kunt u het hoofdstuk "Ondernemingsloketten" raadplegen. U kunt er ook de rubriek over de Kruispuntbank van Ondernemingen op nalezen. U vindt er nuttige informatie voor kandidaat-ondernemers.

Voor handels- en ambachtsondernemingen

Onderzoek van de ondernemersvaardigheden

Het ondernemingsloket gaat na of u voldoet aan de uitoefeningsvoorwaarden voor de activiteit die u wil uitoefenen (basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid voor de gereglementeerde beroepen, machtiging voor ambulante handel, machtiging voor kermisactiviteiten, vergunning slager-spekslager, beroepskaart voor vreemdelingen ...).

De ondernemingsloketten beschikken over een lijst van diploma’s die vereist zijn voor de toegang tot het beroep.

Bij twijfel of wanneer uw diploma’s niet exact beantwoorden aan de gestelde vereisten, legt het ondernemingsloket het dossier voor aan de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die hierover een advies geeft. Het ondernemingsloket deelt u de uiteindelijke beslissing mee.

Inschrijving als handelsonderneming in de KBO

Het gaat om een onderneming op persoonlijke naam

Wanneer het dossier volledig is, schrijft het ondernemingsloket de onderneming als handels- of ambachtsonderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De KBO kent een ondernemingsnummer toe. Dit nummer vormt uw unieke identificatiesleutel voor alle relaties met de overheden.

Het gaat om een vennootschap

De vennootschappen worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen bij de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Op dat moment krijgen zij hun ondernemingsnummer (zie het hoofdstuk “Neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel”).

Het ondernemingsloket kent hen dus enkel de hoedanigheid van handels- of ambachtsonderneming toe in de KBO.

Inschrijvingskosten

De inschrijving kost (inclusief het onderzoek van de ondernemersvaardigheden) 82,50 euro, één vestigingseenheid inbegrepen, plus 82,50 euro per bijkomende vestigingseenheid.

Wat in geval van weigering van de inschrijving?

Wanneer de onderneming niet aan de voorwaarden voldoet of wanneer een verplicht document ontbreekt, meldt het loket de weigering tot inschrijving aan de aanvrager. De weigering tot inschrijving moet gemotiveerd worden.

Bij weigering kunt u een nieuwe aanvraag indienen die wel aan de vereiste voorwaarden voldoet.

U kunt ook beroep aantekenen bij de Vestigingsraad binnen de 30 dagen na kennisgeving van de weigering.

Voor niet-handelsondernemingen naar privaatrecht

Het gaat om een onderneming op persoonlijke naam

Het ondernemingsloket schrijft u in de KBO in. Er is geen onderzoek van de ondernemersvaardigheden nodig.

Als u een activiteit wil uitoefenen waarvoor een vergunning of erkenning nodig is bij een orde of instituut, dan moet u na uw inschrijving bij het ondernemingsloket contact opnemen met die orde of dat instituut. U kunt ook aan het ondernemingsloket vragen om dat in uw plaats te doen (mits eventuele betaling).

Het gaat om een vennootschap

De vennootschappen worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen bij de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Op dat moment krijgen zij hun ondernemingsnummer (zie het hoofdstuk “Neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel”).

Het ondernemingsloket kent hen dus enkel de hoedanigheid van niet-handelaar van privaatrecht toe.

De onderneming die een activiteit wil uitoefenen waarvoor een vergunning of erkenning nodig is bij een Orde of Instituut, moet na de inschrijving bij het ondernemingsloket contact opnemen met die Orde of dat Instituut. Zij kan ook aan het ondernemingsloket vragen om dat in haar plaats te doen (mits eventuele betaling).

Inschrijvingskosten

De eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van een niet-handelsonderneming naar privaatrecht met alle vestigingseenheden is gratis. Elke wijziging nadien is betalend (82,50 euro per vestigingseenheid).

Gevolgen van de inschrijving

Uw inschrijving heeft tot gevolg:

  • Als u zich inschrijft als handelaar wordt u door deze inschrijving verondersteld handelaar te zijn. Ingeval van geschil is dan de Rechtbank van Koophandel bevoegd.
  • De onderneming moet het ondernemingsnummer gebruiken in alle contacten met administratieve of gerechtelijke instanties. Het ondernemingsnummer wordt ook gebruikt voor de identificatie bij de btw.
  • Elke handels- of ambachtsonderneming moet het ondernemingsnummer altijd vermelden op alle akten, facturen, aankondigingen, mededelingen, brieven, orders en andere stukken.
  • Voor vennootschappen moet het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR” gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, vermeld worden op gebouwen, stalletjes en vervoersmiddelen die worden gebruikt voor de handels- of ambachtsactiviteiten.

Wat te doen bij een wijziging van de toestand van de onderneming?

Wanneer hun toestand wijzigt, moeten handels- en ambachtsondernemingen binnen de maand de wijziging van hun inschrijving in de KBO vragen bij een ondernemingsloket.

Sommige wijzigingen zijn betalend, andere zijn gratis.

Andere administratieve formaliteiten

Naast het onderzoek van de ondernemersvaardigheden en naast uw inschrijving in de KBO, kan het ondernemingsloket in uw plaats nog andere administratieve formaliteiten vervullen, zoals uw btw-inschrijving of uw inschrijving bij de RSZ. Het loket kan voor u verschillende vergunningen aanvragen of registraties verrichten.

Verschillende loketten stellen u een aantal bijkomende diensten voor zoals:

  • advies bij het opstarten van uw project;
  • de samenstelling van subsidiedossiers;
  • personeelsadministratie;
  • vorming en opleiding;
  • uw belangenverdediging, enz.

Aarzel niet informatie te vragen over het volledige aanbod en de kost ervan!

 

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link