De btw-identificatie

Wie is onderworpen aan btw?

Als u geregeld de levering van goederen of diensten verricht:

 • zelfstandig,
 • met of zonder winstoogmerk,
 • hoofdzakelijk of aanvullend,

bent u in principe btw-plichtig.

Sommige activiteiten zijn niet onderworpen aan de btw. Artsen en acteurs hoeven bijvoorbeeld geen btw te betalen.

Voor sommige activiteiten kan er twijfel bestaan of zij al dan niet onder de btw-regeling vallen. Bij twijfel doet u er goed aan inlichtingen in te winnen bij het plaatselijke btw-controlekantoor.

Waar vraagt u een btw-identificatie aan?

Om een btw-identificatie aan te vragen, moet u een aanvraag indienen bij het btw-controlekantoor van de plaats waar uw onderneming gevestigd is.

De adressen van deze kantoren kunt u vinden in de telefoongids onder de rubriek FOD Financiën, Sector Taxatie btw ofwel op de internetsite van de Federale BelastingadministratiesExterne link.

Het ondernemingsloket kan tegen betaling in uw plaats een btw-identificatie aanvragen. Het bedrag varieert per loket.

Keuze van uw btw-regeling

Er bestaan drie btw-regelingen:

U moet de keuze van uw btw-stelsel aan het plaatselijke btw-controlekantoor voorleggen.

Het forfaitaire btw-stelsel

De administratie aanvaardt dat voor sommige beroepen de btw wordt berekend op een eenvoudige en forfaitaire wijze. De belastbare omzet wordt niet bepaald op basis van facturen, maar op basis van aankopen en geleverde prestaties.

U kunt van het forfaitaire stelsel genieten indien uw onderneming voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het moet gaan om een natuurlijke persoon, een bvba of een vof;
 • minstens 75 % van de omzet moet bestaan uit handelingen waarvoor geen factuur moet worden uitgereikt;
 • de jaarlijkse omzet, exclusief btw, mag niet meer bedragen dan 750.000 euro.

Het stelsel van de vrijstelling

Indien u onderworpen bent aan de btw en indien uw omzet niet meer dan 15.000 euro bedraagt, kunt u genieten van een belastingvrijstelling.

U moet geen btw storten, noch deze vermelden op uw facturen. Op uw facturen moet u echter wel vermelden dat u van het belastingvrijstellingsregime geniet. U hebt echter geen recht om de btw op de goederen en diensten die u gebruikt om uw verrichtingen uit te voeren, af te trekken.

De btw-verplichtingen

Als btw-plichtige moet u een aantal verplichtingen vervullen:

 • aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit meedelen. Een dergelijke aangifte is eveneens verplicht in geval van verplaatsing van de bedrijfszetel (woonplaats van de ondernemer of maatschappelijke zetel van de onderneming);
 • het btw-nummer vermelden op alle handelsdocumenten die de bedrijvigheid van de btw-plichtige betreffen;
 • een boekhouding voeren op basis van een factuurboek en ontvangstendagboek (de verplichtingen variëren volgens het btw-regime);
 • periodieke btw-aangiften indienen (hetzij maandelijks, hetzij per kwartaal);
 • de verschuldigde btw aan de staat betalen;
 • een jaarlijkse klantenlisting indienen.

Meer informatie?

Voor meer inlichtingen, raadpleeg uw btw-controlekantoor of de FOD Financiën:

FOD Financiën

Contact center

Tel.: 02 572 57 57

Websites van de FOD FinanciënExterne link en van de Federale BelastingadministratiesExterne link.

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link