De btw-identificatie

Wie is btw-plichtig?

Als uw onderneming regelmatig en zelfstandig als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het Btw-Wetboek worden omschreven, is ze btw-plichtig (Btw-Wetboek art. 4Externe link).

Buitenlandse ondernemingen moeten zich kenbaar maken als zij in België handelingen uitvoeren bedoeld door het Btw-Wetboek.

Als uw onderneming alleen activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het Btw-WetboekExterne link (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiële verrichtingen, handelingen in de medische sector) moet ze geen btw aanrekenen aan haar klanten.

Voor sommige activiteiten kan er twijfel bestaan of zij al dan niet onder de btw-regeling vallen. Bij twijfel doet u er goed aan inlichtingen in te winnen bij het plaatselijke btw-controlekantoorExterne link.

Waar vraagt u een btw-identificatie aan?

Voor uw btw-identificatie moet u een aanvraag indienen bij het btw-controlekantoor, vóór de start van uw activiteit. Uw ondernemingsnummer wordt dan actief bij de btw-administratie.

Het ondernemingsloket kan tegen betaling in uw plaats een btw-identificatie aanvragen. De prijs van deze dienst varieert per loket.

Welk btw-controlekantoor is bevoegd?

Als de onderneming in België gevestigd is, hangt het bevoegde btw-controlekantoorExterne link af van de plaats van de administratieve zetel van waaruit de onderneming werkelijk wordt geleid.

Wat zijn uw btw-verplichtingen?

Een btw-plichtige onderneming (met uitzondering van de belastingplichtige die uitsluitend handelingen verricht die worden vrijgesteld ingevolge artikel 44 van het Btw-Wetboek) moet:

De btw-regelingen

De normale regeling

Dit is de algemene regeling voor alle btw-plichtigen die geen andere regeling hebben.

De ondernemingen moeten een maandelijkse aangifte indienen voor de handelingen van de voorbije maand.

De ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet groter is dan 2.500.000 euro excl. btw kunnen een driemaandelijkse aangifte indienen (uitzondering: de limiet bedraagt 250.000 euro excl. btw voor het geheel van leveringen van minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen en landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering voor de inschrijving van voertuigen).

De bijzondere regelingen

Omdat de normale btw-regeling moeilijk kan zijn voor kleine ondernemingen, bestaan voor hen enkele bijzondere regelingen:

  • de vrijstellingsregelingExterne link voor kleine ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro (excl. btw). Die ondernemingen zijn vrijgesteld van het grootste deel van de btw-verplichtingen.

  • de forfaitaire regelingExterne link voor ondernemingen met een jaaromzet van maximum 750.000 euro (excl. btw) die hoofdzakelijk met particulieren handelen en in welbepaalde bedrijfssectoren.

  • de regeling voor landbouwersExterne link.

Als een onderneming onder een van die regimes wil vallen, moet zij contact opnemen met het btw-kantoorExterne link.

Meer informatie?

Voor meer inlichtingen, raadpleeg uw btw-controlekantoorExterne link of de FOD Financiën:

FOD Financiën
Contactcenter
Tel.: +32 257 257 57
Website: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/Externe link

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link