Aanwerving van personeel

Iedere ondernemer die personeel wil aanwerven, heeft een aantal verplichtingen. Hij moet administratieve formaliteiten vervullen uit de sociale wetgeving:

  • aansluiten bij een kinderbijslagfonds;
  • aansluiten bij een arbeidsongevallenverzekering;
  • de wetgeving over welzijn op het werk navolgen;
  • de aanwervingsvoorwaarden respecteren;
  • enz.

Te ondernemen stappen bij de RSZ

Als u voor de eerste maal een of meer werknemers aanwerft moet u zich bij de Rijksdienst voor Sociale ZekerheidExterne link (RSZ) bekendmaken via de app Wide die u vindt op de portaalsite van de Sociale ZekerheidExterne link.

Wanneer u een personeelslid aanwerft, moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstellingExterne link (DIMONA) doen bij de RSZ. Dit is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren en moet elektronisch gebeuren. Door deze aangifte meldt u aan de RSZ de aanwerving (of vertrek) van een werknemer. Elke werknemer ontvangt een gepersonaliseerde Dimonacode die de socialezekerheidsorganismen toelaat onmiddellijk de informatie over de identiteit en de arbeidsrelatie werkgever/werknemer te kennen. Zo moeten de inlichtingen maar een keer worden gemeld.

Bovendien moet u bij de RSZ een multifunctionele kwartaalaangifteExterne link doen van de prestaties en de lonen van al uw werknemers.

Alle inlichtingen en nuttige formulieren zijn beschikbaar op de portaalsite van de Sociale ZekerheidExterne link.

Hoeveel kosten deze formaliteiten?

Deze formaliteiten zijn gratis als u ze persoonlijk verricht.

De tussenkomst van een ondernemingsloket of van een sociaal secretariaat is betalend. Andere tussenpersonen kunnen u ook helpen tegen vergoeding (gespecialiseerde kantoren, werkgeversorganisaties, enz.).

Aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat

De sociale secretariaten zijn organismen die erkend en gecontroleerd worden door de overheid. Zij komen als mandataris van de werkgever tussenbeide bij de RSZ.

De aansluiting bij een sociaal secretariaat is niet verplicht. U kunt beslissen er een beroep op te doen zodat zij, in uw plaats, de door de sociale wetgeving voorgeschreven formaliteiten vervullen voor de aanwerving van personeel en personeelsbeheer. Vaak hebben de ondernemingsloketten een band met een sociaal secretariaat.

De aansluiting bij een sociaal secretariaat is betalend. Het is raadzaam vooraf inlichtingen in te winnen over de kostprijs van zijn diensten.

Als nieuwe werkgever, kunt u bij de aanwerving van uw eerste werknemer en voor zover u voor deze werknemer recht heeft op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid “eerste aanwervingenExterne link”, genieten van een financiële tussenkomst van de RSZ bij de inschrijvingskosten bij een erkend sociaal secretariaat.

De lijst van de erkende sociale secretariatenExterne link vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Meer informatie?

Voor meer informatie betreffende de verplichtingen bij het aanwerven van personeel, kunt u zich wenden tot de RSZ.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
Tel.: +32 2 509 59 59 
E-mail: contact@onss.fgov.be  
Website van de RSZExterne link

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link