Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Het sociaal statuut van de zelfstandigen 

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 

Betaling van de sociale bijdragen 

Welke zijn uw rechten? 

Het sociaal statuut van de zelfstandigen

Zelfstandige in hoofdberoep

De zelfstandige in hoofdberoep oefent een beroep uit zonder gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst of een statuut. Er bestaat geen vorm van ondergeschiktheid. Hij heeft een eigen sociaal statuut en is onderworpen aan een specifieke regeling inzake sociale zekerheid.

Zelfstandige in bijberoep

De zelfstandige in bijberoep geniet sociale voorzieningen via zijn (minstens halftijds) uitgeoefende activiteit in loondienst of via een ander statuut (bijvoorbeeld van gepensioneerde).

Helper

Een helper is een persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Hij is ook onderworpen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige.

De meewerkende echtgenoot

De meewerkende echtgenoten zijn verplicht onderworpen aan het volledige sociaal statuut van zelfstandige (sinds 1 juli 2005). Een persoon wordt beschouwd als meewerkende echtgenoot van een zelfstandige wanneer hij of zij:

 • partner is van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingscontract),
 • effectief zijn/haar medewerking verleent,
 • geen inkomen uit een andere werkzaamheid heeft of geen vervangingsinkomen dat recht geeft op sociale zekerheid (ten minste gelijk aan die van zelfstandigen).

Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten

Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten worden als zelfstandigen beschouwd en zijn dus onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Vanaf 1 april 2010 dient elke beginnende zelfstandige aangesloten te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigenExterne link ten laatste op het moment van het begin van de effectieve uitoefening van de zelfstandige activiteit.

U kunt dit fonds vrij kiezen. Deze verplichting geldt ook voor de zelfstandige in bijberoep.

Indien u deze termijn overschrijdt dan zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der ZelfstandigenExterne link (RSVZ) u vragen om uw aansluiting in orde te brengen. Als u het niet doet, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor ZelfstandigenExterne link.

Indien u een vennootschap opricht om uw zelfstandige activiteiten uit te oefenen, moet u zowel zichzelf als uw vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Betaling van de sociale bijdragen

Als zelfstandige, moet u sociale bijdragen aan uw sociaal verzekeringsfonds betalen.

Aan het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvangt u een vervalbericht met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moeten worden betaald.

De bijdrage is afhankelijk van het bedrijfsinkomen dat de zelfstandige genoot tijdens het voorgaande derde jaar van activiteit. Er is een minimale en een maximale bijdrage.

Bij het begin van de activiteiten is een dergelijke berekening niet mogelijk, aangezien de inkomsten nog niet bekend zijn.

Daarom moeten startende zelfstandigen gedurende drie jaar voorlopige bijdragen betalen. Na drie jaar zullen de bijdragen berekend en geregulariseerd worden, op basis van het werkelijke beroepsinkomen van het eerste activiteitsjaar.

Onder bepaalde voorwaarden hoeven bepaalde verzekerden geen sociale bijdragen te betalen (zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, …).

Welke zijn uw rechten?

Het sociaal statuut voor zelfstandigen voorziet niet alleen plichten maar ook rechten. Wanneer u in regel bent met de wettelijke voorschriften heeft u recht op:

De gezinsbijslagen

De gezinsbijslagen bestaan uit:

 • het kraamgeld of de adoptiepremie,
 • de maandelijkse kinderbijslag,
 • andere voordelen zoals de leeftijds- en wezenbijslagen.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het sociaal statuut der zelfstandigen omvat een ziekte- en invaliditeitsverzekering die bepaalde geneeskundige zorgen en de arbeidsongeschiktheid dekt.

In het kader van deze verzekering hebben de zelfstandigen de verplichting zich bij een ziekenfonds naar keuze aan te sluiten.

Geneeskundige zorgen

Sinds 1 januari 2008 wordt de dekking van "kleine risico’s" (bezoek aan de dokter, de tandarts, …) opgenomen in de verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen. Alle zelfstandigen genieten dus van dezelfde gezondheidszorgdekking. Die is volledig gelijk met deze van de dekking van loontrekkenden en dit zonder te moeten bijdragen voor een vrije verzekering bij hun ziekenfonds.

Arbeidsongeschiktheid

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid voorziet, onder bepaalde voorwaarden, een vervangingsinkomen voor de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit wegens ziekte of ongeval moet onderbreken:

 • gedurende de eerste maand dat u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering,
 • vanaf de tweede maand geniet u een dagvergoeding,
 • vanaf het tweede jaar (periode van invaliditeit) zijn de bedragen van de uitkeringen hoger.

De moederschapsverzekering

Als u een vrouwelijke zelfstandige of helpende echtgenoot bent, hebt u recht op 6 tot 8 weken moederschapsverlof (7 tot 9 bij meerlingen). U hebt tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid recht op een moederschapsuitkering.

Sinds 1 januari 2006 kunt u ook een beroep doen op een moederschapshulp door middel van dienstencheques.

Het pensioen

Naast het rustpensioen dat een zelfstandige op het eind van zijn beroepsloopbaan ontvangt, bestaat er ook een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot.

Wanneer u een hoger pensioen wenst te bekomen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een verzekeringscontract afsluiten voor een vrij aanvullend pensioen.

De faillissementsverzekering

Als u een gefailleerde zelfstandige bent, kunt u dankzij deze verzekering:

 • uw recht op ziekteverzekering en op kinderbijslag gedurende maximum vier kwartalen behouden,
 • een tijdelijke uitkering bekomen.

Meer informatie?

Voor meer inlichtingen over het sociaal statuut van de zelfstandigen alsook hun rechten en verplichtingen, staat de Algemene Directie Zelfstandigen van de FOD Sociale ZekerheidExterne link ter uwer beschikking.

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Zelfstandigen

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 120
1000 Brussel

Tel.: 02 528 64 50
Fax: 02 528 69 77
E-mail: ZelfIndep@minsoc.fed.be
Website van de FOD Sociale ZekerheidExterne link

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link