Belangrijkste stappen om uw onderneming op te richten

De uitoefening van een zelfstandige activiteit brengt een geheel van formaliteiten en administratieve verplichtingen met zich mee die variëren volgens het type van activiteit en de juridische vorm van de onderneming. Deze sectie gaat in op de sleutelmomenten bij het oprichten van een onderneming.

Algemene voorwaarden om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen

Als u uw project uitwerkt is de eerste vraag die u zich moet stellen: voldoe ik aan de wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van de geplande activiteit?

U moet immers voldoen aan voorwaarden over uw persoon, nationaliteit en activiteit.

Persoonsgebonden voorwaarden

Om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen, moet u:

  • meerderjarig zijn (18 jaar of ouder);
  • uw burgerrechten bezitten: personen die strafrechtelijk veroordeeld zijn, mogen geen commerciële activiteiten uitoefenen tijdens hun straf;
  • handelsbekwaam zijn: zij die wettelijk onbekwaam zijn verklaard, die een beroepsverbod hebben gekregen of die onder juridisch toezicht staan, mogen geen handelsdaden verrichten.

Nationaliteitsvoorwaarden: de beroepskaart

Als u de Belgische nationaliteit niet heeft en evenmin de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of van Zwitserland, moet u een beroepskaart hebben om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen (vrijstelling is mogelijk).

De gewesten zijn bevoegd voor de beroepskaarten.

U moet uw aanvraag voor een beroepskaart indienen bij:

  • een erkend ondernemingsloketExterne link naar keuze als u een geldig “attest van immatriculatie model A” heeft of een “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister”.
  • de Belgische diplomatieke of consulaire post van uw land van verblijf, als u in het buitenland woont.

Voorwaarden over de activiteit

Naast de algemene verplichtingen die gelden voor alle zelfstandigen, bestaan er nog bijzondere formaliteiten voor bepaalde categorieën van zelfstandigen. Het gaat hier over de ondernemersvaardigheden voor de handels- en ambachtsberoepen (basiskennis van bedrijfsbeheer en eventueel de beroepsbekwaamheid), en de voorwaarden voor het uitoefenen of het voeren van een titel van een vrij beroep of een dienstverlenend intellectueel beroep, en voor het verkrijgen van een aantal specifieke vergunningen en machtigingen.

Handel en ambacht

De gewesten zijn bevoegd voor de toegang tot bepaalde zelfstandige handels- en ambachtsberoepen.

Voor informatie kunt u terecht bij de ondernemingsloketten.

Vrije beroepen

Zie de rubriek "Toegang tot het beroep".

Belangrijkste stappen

Een juridisch statuut kiezen: eenmanszaak of vennootschap

Oprichting van een vennootschap

Te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket

Een zichtrekening openen

Btw-identificatie

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Aansluiting bij een ziekenfonds

Verzekeringen

Aanwerving van personeel

Meer informatie?

De openbare diensten bieden u verschillende sites aan om uw project toe te lichten en de verschillende te ondernemen administratieve stappen, de financieringsmogelijkheden, de steunmaatregelen, de eventuele risico’s, ... te verduidelijken.

Het federale portaal 'belgium.be'Externe link beschikt over gedetailleerde rubrieken in verband met de oprichting van een onderneming.

Bijkomende informatie - specifiek voor de gewesten - kunt u vinden op de verschillende portaalsites van de gewestelijke instellingen:

U kunt voor informatie en gespecialiseerd advies ook de hulp inroepen van talrijke beroepsorganisaties. De interprofessionele federaties en beroepsverenigingen van zelfstandigen en kmo’s hebben diensten die helpen bij het oprichten van ondernemingen.

Bovendien zijn er de ondernemingsloketten. Zij zijn zeer geschikte gesprekspartners van de kandidaat-ondernemers. Als u het wenst, regelt het ondernemingsloket de administratieve formaliteiten voor de opstart van uw activiteit. 

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link