De innovatiepremie

De maatregel innovatiepremie werd verlengd voor 2 jaar (2015 en 2016) bij programmawet van 10 augustus 2015 (BS 18.8.2015).
U kunt dus opnieuw aanvragen indienen.

De maatregel "innovatiepremie" is de volledige vrijstelling van de premie, toegekend door een werkgever aan zijn creatieve werknemers, voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming.

De onderneming betaalt geen sociale bijdrage op deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdrage en wordt op deze premie niet belast. Deze premie is dus 100 % netto.

De doelgroep

Elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan een eenmalige innovatiepremie toekennen.

Elke werknemer kan van een innovatiepremie genieten als hij aangeworven is via eender welke arbeidsovereenkomst gesloten met een vermelde onderneming:

 • voor onbepaalde duur;
 • voor bepaalde duur;
 • voor een specifiek werk;
 • als werkstudent, enz.

De innovatie in deze context

De innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen:

 • techniek;
 • economie;
 • productiviteit;
 • leefmilieu;
 • organisatie;
 • welzijn op het werk, enz.

De innovatie is zowel van toepassing op:

 • producten;
 • diensten;
 • fabricatieprocessen;
 • andere werkprocessen;
 • werkomgeving.

De innovatie:

 • is radicaal of stapsgewijs (met andere woorden, het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept).
 • wordt door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming uitgewerkt en voorgesteld, en niet door een derde partij.
 • wordt binnen de onderneming uitgevoerd of is op weg om verwezenlijkt te worden, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.

Vrijstellingsvoorwaarden

De premie vervangt het loon niet. Ze wordt enkel toegekend aan de werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst.

Het bedrag per werknemer overschrijdt zijn maandelijkse brutobezoldiging niet. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.

Ze wordt toegekend aan maximaal 10 werknemers per innovatieproject.

De premie is van toepassing op maximum 10 % van de werknemers. Niettemin, in de bedrijven die minder dan 30 personen tewerkstellen, bedraagt dit maximum 3 personen. Hoe genieten van de fiscale vrijstelling?

Hoe de belastingvrije innovatiepremie bekomen?

De ingestelde procedure wil soepel en vlot zijn. Ze bestaat uit drie fasen:

 1. Interne transparantie
  Allereerst informeert de werkgever zijn werknemers over de criteria en de procedures. Daarna, telkens wanneer een innovatieproject beloond wordt, licht hij alle werknemers van de onderneming erover in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

 2. Mededeling aan de FOD Economie
  De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD Economie mee met een gestandaardiseerd formulier (DOC, 70 Kb). De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten. Hij vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Doorgaans deelt hij zijn beoordeling binnen de 10 werkdagen mee

 3. Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  De werkgever deelt, op eigen initiatief, de bedragen en namen van de begunstigden van deze premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan, op het volgende elektronisch adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Normalisatie en Competitiviteit

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Normalisatie en Competitiviteit

NG II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 74 40
Fax: 02 277 54 43
E-mail: innovatiepremie@economie.fgov.be