9 juni 2017 : BELAC, de Belgische instelling voor accreditatie, doet mee met de ‘World Accreditation Day’

Wereldaccreditatiedag

Op 9 juni is het Wereldaccreditatiedag, een gezamenlijk initiatief van International Accreditation Forum (IAF) en International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Het doel is om het publiek te sensibiliseren over het belang van accreditatie.

Het thema in 2017 is: “Accreditation: Delivering Confidence in construction and the built environment”. Hiermee wordt benadrukt hoe accreditatie de bouwindustrie kan ondersteunen. Voor deze gelegenheid publiceerden ILAC en IAF een brochureExterne link en een promotiefilmpjeExterne link.

Het belang van de bouwsector in het economische landschap in België is alom gekend, wat zich uit in een belangrijk aantal door BELAC geaccrediteerde instellingen die actief zijn in de bouwsector voor het uitvoeren van tests (26), certificaties (12) en inspecties (6).

Daarnaast heeft de FOD Economie - als Belgische aanmeldende overheid voor de EG Verordening 305/2011 voor bouwproducten (CPR) - beslist om terug te vallen op accreditatie als middel om de competentie van conformiteitsbeoordelende instellingen (die kandidaat zijn voor de aanmelding) aan te tonen. Ondertussen zijn 24 geaccrediteerde aangemelde instanties actief voor de CPR-richtlijn. Sterke samenwerkingsmechanismes werden ontwikkeld tussen BELAC en de aanmeldende overheid voor het uitwerken van leidraden over de accreditatie-eisen en het deelnemen aan accreditatie-audits door de bevoegde overheid als auditor of waarnemer.

Secretariaat BELAC

Logo Belac

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Secretariaat BELAC

NG II - 2e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel. : + 32 2 277 54 34
Fax : + 32 2 277 54 41
E-mail: belac@economie.fgov.be
Web : http://belac.fgov.beExterne link