Ambacht, een wettelijke erkenning

De erkenning als ambachtsman/-vrouw

Hoe herken je echte ambachtslui?

Als ambachtsman/-vrouw kunt u een wettelijke erkenning als ambachtsman aanvragen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie (wet van 19 maart 2014).

Vooral het authentieke karakter van uw activiteit, het manuele aspect handenarbeid en de knowhow van de ambachtsman zijn bepalend voor de toekenning van deze erkenning. Dankzij deze erkenning én het bijhorende logo dat u mag gebruiken, kunt u rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek.

Het ambachtenregister

Alle ambachtslieden die de hoedanigheid krijgen, zijn terug te vinden in het register van de ambachtslieden. Ook de beslissingen over de intrekking van de hoedanigheid worden opgenomen in dit register.

In het ambachtenregisterExterne link (lijst in csv-formaat) vindt u alle informatie over de ambachtslieden zoals

 • de naam,

 • het adres,

 • het ondernemingsnummer,

 • de activiteit,

 • de datum van toekenning en

 • eventueel de datum van intrekking.

De lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

Wil u gerichter gaan zoeken in het register? Dat kan met de zoekmotorExterne link. U kunt zoeken op:

 • ondernemingsnummer,

 • naam,

 • sector,

 • postcode,

 • type onderneming.

U krijgt dan de lijst van ambachtslieden die voldoen aan de criteria die u invulde.

 

 

Hoe uw aanvraag indienen?

Dien uw aanvraag in met het inlichtingenformulier (DOC, 75 Kb).

Vul het formulier in. Onderteken het en stuur het per e-mail of aangetekend naar de Commissie Ambachtslieden.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Afdeling K.M.O.-beleid
Secretariaat van de Commissie Ambachtslieden
North Gate III, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

via e-mail: ambachtsman-artisan@economie.fgov.be

Samen met het formulier bezorgt u alle documenten waarvan u denkt dat ze nuttig zijn bij de evaluatie van uw aanvraag voor de erkenning als ambachtsman. Wil u uw kansen op erkenning vergroten? Voeg dan foto’s toe van:

 • uw werkplaats;

 • uw werktuigen en grondstoffen;

 • uw realisaties;

 • de verschillende stappen in het creatieproces;

 • enz.

Leg ook uit:

 • waarom u precies kiest voor de grondstoffen die u gebruikt (hoe, om welke reden, ...);

 • welke verschillende technieken u gebruikt (waarom, om welk resultaat te bekomen, in welke gevallen, ...);

 • hoe uw creatieproces verloopt;

 • enz.

Voeg dus alle informatie toe die u nuttig vindt om de erkenning als ambachtsman te bekomen.

De aanvraag is volledig gratis.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De erkenning is enkel mogelijk als

 • u in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven bent als handelsonderneming, ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaatrecht voor de uitoefening van een of verschillende activiteiten.

 • u minder dan twintig werknemers hebt

 • uw activiteit productie, transformatie, reparatie of restauratie van voorwerpen of het leveren van diensten is.

Bij de toekenning van de erkenning houdt de Commissie Ambachtslieden rekening met

 • het authentieke karakter van uw activiteit,

 • het belang van uw handenarbeid én

 • uw kennis gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

Hoe verloopt de procedure?

Als uw dossier volledig is, neemt de Commissie Ambachtslieden een beslissing uiterlijk twee maanden na ontvangst van het inlichtingenformulier. Deze termijn wordt verlengd met dertig dagen als de voorzitter van de Commissie Ambachtslieden beslist een onderzoek ter plaatse te vragen.

Als uw dossier niet volledig is, verwittigt het secretariaat van de Commissie Ambachtslieden u binnen de vijftien dagen na ontvangst van het inlichtingenformulier. Het secretariaat legt u dan uit welke documenten ontbreken.

De zittingen van de Commissie Ambachtslieden zijn niet openbaar. Het secretariaat meldt u wanneer de zitting van de Commissie plaatsvindt. Uw aanwezigheid op die zitting is niet verplicht.

Het secretariaat stuurt u een aangetekende brief met de beslissing van de Commissie.

Als de Commissie Ambachtslieden geen beslissing neemt binnen de toegekende termijnen, wordt de beslissing als positief beschouwd en krijgt u de erkenning als ambachtsman/-vrouw.

Hoe lang blijft uw erkenning geldig?

Uw erkenning is geldig voor een periode van zes jaar. Ze begint te lopen vanaf de eerste dag na de gunstige beslissing.

Vraag een verlenging aan ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het einde van de geldigheidsduur van de erkenning met het inlichtingenformulier (DOC, 75 Kb).

De Commissie Ambachtslieden moet een beslissing nemen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van de erkenning (bij een volledig dossier én als u de verlengingsaanvraag tijdig indiende).

Als het dossier onvolledig is, verwittigt het secretariaat van de Commissie Ambachtslieden u binnen de vijftien dagen na ontvangst van het inlichtingenformulier. Het secretariaat legt dan uit welke documenten ontbreken.

Als de Commissie Ambachtslieden geen beslissing neemt binnen de voorziene termijn, wordt uw erkenning verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar, aansluitend op de vorige erkenning.

Is een intrekking van de erkenning mogelijk?

Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de wet, moet u dat onmiddellijk melden aan de Commissie Ambachtslieden.

Als u voor een periode van meer dan drie maanden niet voldoet aan de voorwaarden van de erkenning, verliest u de hoedanigheid van ambachtsman. De Commissie Ambachtslieden beslist dan om uw erkenning in te trekken.

Kunt u beroep aantekenen tegen een beslissing van de Commissie Ambachtslieden?

U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing van de Commissie Ambachtslieden. U moet dat doen binnen de dertig dagen na betekening van de beslissing van de Commissie Ambachtslieden.

De Raad Ambachtslieden behandelt dan uw beroep. Als de Raad geen uitspraak in beroep doet binnen de voorziene termijn (uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het beroep werd ingediend), dan krijgt u uw erkenning of wordt uw hoedanigheid van ambachtsman verlengd.

De termijn waarin de Raad Ambachtslieden zijn beslissing moet nemen, wordt verlengd met dertig dagen als de voorzitter van de Raad beslist een onderzoek ter plaatste te vragen.

Hoe een klacht indienen bij de Commissie Ambachtslieden?

Iedereen die een inbreuk vaststelt op de wettelijke voorwaarden voor de erkenning als ambachtsman, kan een klacht indienen bij Commissie Ambachtslieden via dit klachtenformulier (DOC, 131 Kb).

Die klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • het onterecht gebruik van het logo van erkend ambachtsman op een website, in een uitstalraam, ...

 • de wijziging van de activiteiten die de ambachtsman zijn erkenning zou doen verliezen;

 • de aanwerving van personeel dat het aantal werknemers tot boven de 20 zou doen stijgen;

 • ... 

 

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Raad en Commissie Ambachtslieden

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Ondernemingsloketten

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Secretariaat van de Commissie en van de Raad Ambachtslieden

Christianne Andries (N)
Tél. : 02 277 79 36

Fabienne Bultot (F)
Tél. : 02 277 95 20

E-mail : ambachtsman-artisan@economie.fgov.be