Beroepsverenigingen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State is de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de Algemene Directie K.M.O.-beleid verantwoordelijk voor de publicatie van de teksten die in het Belgisch Staatsblad moeten verschijnen in verband met de oprichting, wijziging van de statuten of de samenstelling en de ontbinding van de beroepsverenigingen.

Wat verstaat men onder beroepsvereniging?

De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. De verenigingen mogen zelf noch een beroep uitoefenen, noch handel drijven. Zij kunnen echter bepaalde handelingen stellen die omschreven zijn in de desbetreffende wet van 31 maart 1898.

Aanvraag tot publicatie

Iedere beroepsvereniging die rechtspersoonlijkheid wenst te genieten, richt daartoe een verzoekschrift tot de minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft (en niet meer aan de Raad van State). Een exemplaar van de statuten van de vereniging met de bijlagen moeten bij deze aanvraag gevoegd worden.

Opdat een beroepsvereniging rechtspersoonlijkheid kan genieten dient de akte de volgende drie vermeldingen te bevatten:

1. De benaming door de vereniging aangenomen en de plaats waar haar zetel gevestigd is;

2. Het doel waartoe zij opgericht werd;

3. De samenstelling van het personeel belast met het bestuur der vereniging en met het beheer van haar goederen.

De aanvraag tot publicatie (verzoekschrift) kan enkel en alleen gebeuren via de formulieren die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie. U kunt deze formulieren ook telefonisch (02 277 81 21) of per e-mail (bv-up@economie.fgov.be) aanvragen.

Deze formulieren moeten nauwkeurig ingevuld worden conform de richtlijnen die erin worden vermeld. Met de hand geschreven exemplaren worden om druktechnische redenen geweigerd. De tekst moet binnen de kaders staan. Indien dat niet het geval is, wordt de aanvraag geweigerd. De handtekening(en) van de verantwoordelijke(n) moet(en) op de blanco achterkant van luik B geplaatst worden, om de privacy te beschermen.

Bij de oprichting van een beroepsvereniging moet u de statuten en bijlagen meedelen conform artikel 6 van de wet van 31 maart 1898.

Een beroepsvereniging dient niet langer de rekeningen van haar ontvangsten en uitgaven op te sturen naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij dient de rekeningen van haar ontvangsten en uitgaven, voor elke verstreken kalenderjaar, te bewaren op haar zetel. Voorafgaandelijk wordt zij onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, na gedurende 15 dagen, op de zetel van de maatschappij ter inzage van de leden van de vereniging te hebben gelegen. Ze worden slechts met toestemming van de vereniging openbaar gemaakt.

Naar waar dienen deze formulieren te worden verzonden?

De formulieren moeten in drievoud worden opgestuurd via gewone post (het is niet mogelijk dit via elektronische weg te doen) naar:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
T.a.v. Mevrouw Marita Windmolders

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Formulieren: verzoekschrift tot oprichting, wijziging of ontbinding van een beroepsvereniging

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: 02 277 81 21
Fax: 02 277 98 86
E-mail: bv-up@economie.fgov.be