De officiële meesterschapwedstrijden

De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden werd ingevoerd door de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden. Zij heeft tot doel bepaalde ambachtslui te onderscheiden en een herwaardering van hun beroep alsook van hun producten of diensten mogelijk te maken.

Doel

De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden beoogt de benamingen van beroepswedstrijden te harmoniseren en om hun een betere zichtbaarheid te verlenen aan het grote publiek. De benaming “ Wedstrijd van eerste [beroep] van België” gevolgd door het jaar van de wedstrijd is beschermd en voorbehouden aan de officiële meesterschapwedstrijden erkend door de minister bevoegd voor Middenstand.

Het doel is om de organisatoren toe te laten geen oneerlijke concurrentie te ondervinden van andere wedstrijden waarvan de ernst en de objectiviteit niet altijd gewaarborgd zijn, maar ook om de geloofwaardigheid ten opzichte van de beroepsmensen te garanderen. 

Voor wie?

De wedstrijden van een erkend beroep kunnen georganiseerd worden op het nationale niveau tussen kandidaten die tot eenzelfde ambacht of commercieel beroep behoren. Ze hebben tot doel de beste ambachtsman van het desbetreffende beroep te belonen.

Er kan slechts één enkele meesterschapwedstrijd officieel erkend worden per beroep. Elk jaar wordt er aan maximum vijf ambachtslui de mogelijkheid geboden om de titel van laureaat van de wedstrijd te dragen en om hun titel te vermelden op hun producten. Bijvoorbeeld, Eerste Beenhouwer van België 2011, Derde Kaasboer van België 2010, enz.

Te respecteren voorwaarden om erkend te worden

De voorwaarden zijn vastgelegd door de wet van 13 mei 2009 en het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden. Voor bijkomende inlichtingen over de exacte voorwaarden van erkenning, kan u de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving contacteren:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 277 81 21
Fax: 02 277 98 86
E-mail: info.intelber@economie.fgov.be

Erkende wedstrijden

Tot op heden werden er vijf wedstrijden door de FOD Economie erkend: Eerste wijnschenker van België, Eerste kok van België, Eerste kaasboer van België, Eerste beenhouwer van België en Eerste "maître d'hôtel" van België.


Voor bijkomende informatie: 

Nuttige Links

Wetgeving

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 21
Fax: 02 277 98 86
E-mail: info.intelber@economie.fgov.be