OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

Nieuws

General presentation of the belgian NCP :

download presentation (PDF, 927.07 Kb)

 

De Richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen werden in 1976 goedgekeurd.  

Ze maken deel uit van de OESO-Verklaring inzake internationale investeringen en multinationale ondernemingen. De Verklaring is een politiek engagement van de onderschrijvende landen om een transparante en open politiek te voeren inzake internationale investeringen, en de positieve bijdrage van multinationale ondernemingen aan de economische en sociale vooruitgang te bevorderen. 

De OESO-richtlijnen zijn aanbevelingen inzake arbeid, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbescherming, concurrentie, etc.  De rode draad doorheen deze richtlijnen is de verantwoordelijkheid die bedrijven in de samenleving dragen, en daarom staat het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. 

De richtlijnen zijn normen voor verantwoord gedrag in overeenstemming met de toepasbare wetgeving. Alle 43 landen die deze richtlijnen hebben onderschreven, verbinden er zich toe de richtlijnen te promoten en toe te zien op de naleving ervan door ondernemingen. De laatste actualisatie dateert van mei 2011.  De mensenrechten kregen een prominente plaats en een apart hoofdstuk toebedeeld. Daarnaast werd de nadruk gelegd op de ketenverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. 

België heeft via de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een voortrekkersrol gespeeld in het tot standkomen van de richtlijnen in 1976, alsook bij de actualisering in 2000 en inzake de mondiale toepasbaarheid. 

De richtlijnen beschrijven verantwoord gedrag voor alle ondernemingen waar ze zich ook bevinden. België doet aldus aanbevelingen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid aan zowel haar grote als kleine bedrijven met activiteiten in binnen- en buitenland

Er wordt door de richtlijnen bepaald dat elk land een Nationaal Contactpunt (NCP) dient op te richten dat toezicht houdt op de naleving van deze OESO-richtlijnen.

De Belgische regering die de OESO-richtlijnen heeft goedgekeurd, heeft bijgevolg een NCP opgericht binnen de FOD Economie. 

Presentatietekst van de Rijchtlijnen en het Nationale Contactpunt. (PDF, 126.1 Kb)

 

Korte presentatie van de Richtlijnen

De nagestreefde doelstellingen van de richtlijnen zijn onder andere:

  • de overeenstemming van de activiteiten van de ondernemingen met het beleid van de overheid te waarborgen ;

  • het wederzijds vertrouwen tussen de ondernemingen en de samenleving waarin zij actief zijn, te versterken ;

  • de bijdrage van multinationale ondernemingen aan duurzame ontwikkeling verhogen.

Er wordt voorzien dat de richtlijnen “over de hele wereld“ van toepassing zijn en dat de overheden, die de Richtlijnen onderschrijven, moeten toezien dat bovengenoemde principes wereldwijd door “hun ondernemingen” worden toegepast.

Het lijkt eveneens belangrijk om in dit stadium op te merken dat, hoewel zich richtend tot de multinationale ondernemingen, de Richtlijnen niet tot doel hebben verschillen in behandeling tussen deze laatstgenoemenden en andere ondernemingen in te stellen.

De richtlijnen geven de aan te bevelen praktijken voor alle ondernemingen weer.  

De OESO-richtlijnen ondernemingenvoor multinationale ondernemingen bestaan uit drie delen:

  • de richtlijnen zelf met de algemene principes ;

  • de procedures voor uitvoering van de richtlijnen ;

  • de commentaren over de richtlijnen en de procedures.

De gedekte aspecten worden door de leidende Principes in de elf volgende hoofdstukken beschreven:

I. Begrippen en uitgangspunten:
een aantal belangrijke concepten en uitgangspunten worden verduidelijkt. 

II. Algemene beginselen:
bijdragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde de duurzame ontwikkeling te bevorderen, due dilligence uitvoeren om potentiële ongunstige effecten te identificeren, te voorkomen en te verminderen, en vermijden dat de eigen activiteiten ongunstige effecten veroorzaken. Lokale capaciteitsopbouw stimuleren. 

III. Informatieverstrekking:
regelmatig betrouwbare en relevante informatie  over de activiteiten van een onderneming openbaar maken. 

IV. Mensenrechten:
voorkomen dat de eigen activiteiten ongunstige effecten op mensenrechten veroorzaken en versterken, en deze aanpakken wanneer ze zich voordoen. Due dilligence uitvoeren op mensenrechtengebied. 

V.Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen :
vrijheid van vereniging respecteren, geen discriminatie tussen werknemers toelaten, bijdragen tot de afschaffing van kinderarbeid en elke vorm van dwangarbeid. 

VI. Milieu :
rekening houden met de noodzaak om het milieu en de volksgezondheid te beschermen 

VII. Bestrijding van corruptie :
geen directe of indirecte steekpenningen of andere illegale voordelen aanbieden, toezeggen alsmede weerstaan aan verzoeken tot omkoping. 

VIII. Consumentenbelangen :
garanderen dat goederen en diensten voldoen aan de normen inzake gezondheid en veiligheid van de consument. 

IX. Wetenschap en technologie:
zoveel mogelijk technologie- en kennisoverdracht toelaten, rekening houdend met de bescherming van de intellectuele eigendom. 

X. Mededinging :
zich onthouden van concurrentiebeperkende afspraken. 

XI. Belastingen :
verschuldigde belastingen betalen in het gastland.

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Belgisch Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Belgisch Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Dhr. Cyril Liance
Tel : 02 277 81 63
E-mail : cyril.liance@economie.fgov.be