De Nationale Raad voor de Coöperatie

ConsNatCoop_NatRaadCoop_logo_NL_GIF


De Nationale Raad voor de Coöperatie

De hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie

Nieuws

Samenstelling

Algemene vergadering

Bureau

Voorzitterschap en ondervoorzitterschap

Adviezen

Jaarverslag

De Nationale Raad voor de Coöperatie

De Nationale Raad voor de Coöperatie is een adviesorgaan opgericht door de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, om de beginselen van de coöperatie te verspreiden en het ideaal van de coöperatie veilig te stellen.

De Nationale Raad voor de Coöperatie heeft twee hoofdopdrachten:

 1. passende maatregelen bestuderen en bevorderen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, zoals met name gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie;
 2. adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken over de coöperatieve bedrijvigheid overmaken aan de minister  en, voor de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, ofwel op hun verzoek, ofwel uit eigen beweging en in de vorm van verslagen met vermelding van de verschillende standpunten die in de Nationale Raad voor Coöperatie uiteengezet werden.

Aanvullende informatie over de coöperaties en hun erkenning

De hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie 

Met de goedkeuring door het parlement van de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wet van 22 juli 1955 houdende de oprichting van een Nationale Raad voor de Coöperatie werd er een nieuwe stap gezet in de hervorming van de Nationale Raad  voor de Coöperatie.

Deze wet van 12 juli 2013, die in voege is getreden op 4 augustus 2013, maakt de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie eenvoudiger en meer transparant, zodat deze beter aan de actuele noden en de  dynamiek van de coöperatieve beweging beantwoordt.

Concreet betekent dit dat de vier sectorale commissies worden afgeschaft, en vervangen door één algemene vergadering. Hierin kan elke erkende coöperatieve vennootschap worden vertegenwoordigd, of op zijn minst via de groepering waartoe de erkende coöperatie behoort, en waarvan de rol erin bestaat om het werk van de Nationale Raad voor de Coöperatie te oriënteren.

Naast de algemene vergadering, wordt er ook een bestuursorgaan opgericht, het “bureau” genoemd. De algemene vergadering is samengesteld uit maximum 20 leden, die elk een gelijke stem hebben, benoemd door de koning op voorstel van de algemene vergadering, waarvan  modaliteiten ervoor zorgen dat de belangrijkste groeperingen en de belangrijkste en meest representatieve erkende coöperatieve vennootschappen er in een vertegenwoordiger hebben.

Om de Nationale Raad voor de Coöperatie toe te laten om zijn activiteiten met een maximum aan flexibiliteit te organiseren, hebben het bureau en de algemene vergadering de mogelijkheid om:

 1. permanente commissies te installeren die elk voor taak hebben om de Nationale Raad bij te staan in de voorbereiding van adviezen of in de analyse van bepaalde problemen en,

 2. tijdelijke commissies te installeren die als doel hebben om te antwoorden op een acute vraag in een welbepaalde sector.

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 11 juni 2014 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de CoöperatieExterne link, wordt de hervorming verwezenlijkt die werd ingezet door de wet van 12 juli 2013. 

Nieuws

Externe link

Samenstelling


De Nationale Raad voor de Coöperatie bestaat uit een algemene vergadering en het bureau.

 1. Algemene vergadering

  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van groeperingen en van niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen.

  • De niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap kan een vertegenwoordiger aanwijzen;

  • De groeperingen kunnen twee vertegenwoordigers aanwijzen; 

  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap met meer dan 100 000 vennoten hebben evenwel het recht om twee vertegenwoordigers af te vaardigen.

  Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem.

  De mandaten van de leden van de algemene vergadering hebben een duur van zes jaar. Zij zijn hernieuwbaar. 


 2. Bureau

  Het bureau is samengesteld uit maximum twintig leden met gelijk stemrecht.

  Deze worden benoemd door de Koning, op voordracht van de algemene vergadering, met inachtname van de volgende bepalingen:

  Wanneer er minder kandidaten zijn dan het aantal voorziene zetels, worden enkel de zetels voorzien waarvoor er kandidaten zijn ;

  • Vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen vertegenwoordigen welke het grootste aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen;

  • Vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen met het grootst aantal vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap;

  • Drie zetels worden toegewezen aan de kandidaten die niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen met meer dan 250 000 vennoten vertegenwoordigen;

  • Zeven zetels worden toegewezen aan groeperingen of niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet vallen onder de drie bovenstaande categorieën.

  Op voordracht van het bureau en goedgekeurd door de algemene vergadering, benoemt de Koning, onder de leden van het bureau, een voorzitter en een ondervoorzitter.

  De mandaten van het bureau, de voorzitter en de ondervoorzitter hebben een duur van zes jaar. Zij zijn hernieuwbaar.

 3. Commissies

  Maximum drie permanente commissies kunnen worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau met als doel het voorbereiden van adviezen of het analyseren van specifieke problemen.

  Om te beantwoorden aan een gerichte vraag van een bepaalde sector kunnen er eveneens tijdelijke commissies worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau.

 4. Secretariaat

  Het secretariaat van de NRC wordt verzekerd door de FOD Economie. 

Algemene vergadering

 
Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd tot leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie vanaf 6 mei 2015 voor een termijn van 6 jaar:

 1. Op voordracht van de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren en meer dan 100.000 vennoten tellen:  Mevr. Lieve Jacobs
  De heer Matthieu Vanhove
  De heer Marc Rosiers
  De heer Erik Mijten
  De heer EddyLeloup
  Mevr. Véronic Stas-Schillings
  De heer Marc-Henri Cornely
  De heer Jean-Paul Knaepen
  De heer Peter Bosmans
  Mevr. Carol Van De Maele
  De heer Joris Cnockaert
  Mevr. Isabelle D'Haeninck
  De heer Philippe Appeltans
  Mevr. Ann De Craene
  Mevr. Christine Le Borne
  De heer Alain Masure
  Mevr. Ines Rothmann
  Mevr. Relinde Baeten 

 2. Op voordracht van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren:  De heer Eric Van Nueten
  Mevr. Katrien Favere
  Mevr. Johanna Ost
  De heer Anton Smagghe
  Mevr. Ann Vantournhout
  De heer Dirk Dewilde
  De heer Stéphane Debusschere
  Mevr. Hilde Vanwildemeersch
  De heer Bernard Horenbeek
  De heer Jean-Pierre Lacroix
  De heer Serge Cornet
  De heer Filip Vanlommel
  De heer Bernard Bayot
  Mevr. Lucie Evers
  De heer Wim Van Damme
  De heer Kurt Moors
  De heer Marc deRuijter
  De heer Herwig De Lannoy
  De heer Dirk Dalle
  De heer Danny De Mul
  Mevr. Valérie Vercammen
  De heer Mathieu Vrancken
  De heer Paul Maréchal
  De heer Kamukenji Mpoy
  Mevr. Christa Schaut
  De heer Eric Decolvenaer
  Mevr. Nathalie Bekx
  De heer Luc François 

 

Bureau


Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd tot leden van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie vanaf 22 oktober 2015 voor een termijn van 6 jaar:

 1. Op voordracht van de groeperingen die het grootst aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen:

  Mevr. Christine Le Borne
  De heer Marc Rosiers
  Mevr. Ines Rothmann
  De heer Marc-Henri Cornely
  De heer Joris Cnockaert 2. Op voordracht van de groeperingen  waarvan een van hun leden het grootst aantal vennoten telt of op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die het grootst aantal vennoten telt:

  De heer Peter Bosmans
  Mevr. Relinde Baeten
  De heer Luc François
  De heer Philippe Appeltans
  De heer Eddy Leloup

 3. Op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen met meer dan 250 000 vennoten:

  De heer Matthieu Vanhove 4. Op voordracht van de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet onder de drie voormelde categorieën vallen:

  De heer Dirk Dewilde
  De heer Jean-Pierre Lacroix
  De heer Kurt Moors
  Mevr. Ann Vantournhout
  Mevr. Katrien Favere
  Mevr. Stéphanie Bonnave
  De heer Bernard Bayot  

Voorzitterschap en ondervoorzitterschap

Tijdens haar vergadering van 21 januari 2016 keurde de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie de door het bureau voorgedragen kandidaturen voor de respectieve functies van voorzitter en ondervoorzitter van de NRC goed.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie heeft de koning bijgevolg bij koninklijk besluit van 25 maart 2016Externe link, de heer Matthieu Vanhove als voorzitter van de NRC en mevrouw Christine Le Borne als ondervoorzitster van de NRC, benoemd.

Hun mandaten hebben een duur van zes jaar.

Adviezen

Advies NRC hervorming Wetboek vennootschappen - juni 2015 (PDF, 181.79 Kb)

Advies uitgebracht door de nationale raad voor de coöperatie op 11 december 2009 over de verenigbaarheid van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve vennootschappen met de europese verdragen (PDF, 174.97 Kb)

Advies uitgebracht door de Nationale Raad voor de Coöperatie over het ontwerp met betrekking tot de integratie van de Europese coöperatieve vennootschap in het Wetboek van vennootschappen - mei 2006. (DOC, 657 Kb)

Advies houdende een voorstel tot hervorming van de wetgeving betreffende de Nationale Raad voor de Coöperatie - maart 2006. (DOC, 675 Kb)

Advies inzake de toepassing van de IAS-norm 32 – Impact op de coöperatieve vennootschappen – december 2003. (DOC, 663 Kb)

Advies van de Nationale Raad voor de Coöperatie over het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap (ECV) en het ontwerp van de richtlijn met betrekking tot de participatie van werknemers in de ECV – juni 2002 (DOC, 657.5 Kb)

Aanbeveling van de Nationale Rraad voor de Coöperatie van 18 maart 2002 inzake het document "Promotion des Coopératives" van het Bureau International du Travail te Genève. (DOC, 652 Kb)

Advies van de Nationale Raad voor de Coöperatie van 18 maart 2002 met betrekking tot het document van de Europese Commissie "Draft consultation Paper – cooperatives in Enterprise Europe" van 7 december 2001. (DOC, 659.5 Kb)

 

Jaarverslag

Activiteitenverslag NRC 2014. (PDF, 4.4 MB)

Activiteitenverslag NRC 2013. (PDF, 926.91 Kb)

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link