Artikel 21 van de dienstenrichtlijn

Artikel 21 van de Dienstenrichtlijn

Verplichte bijstand aan afnemers

De Dienstenrichtlijn heeft tot doel de liberalisering van de gemeenschappelijke dienstenmarkt te consolideren en het proces van administratieve vereenvoudiging te versterken. De richtlijn ruimt de hindernissen uit de weg die de oprichting van een onderneming door een dienstverrichter of diens activiteiten belemmeren of die de toegang van een afnemer (consument of bedrijf) tot diensten van een andere lidstaat belemmeren. De richtlijn wil ook de kwaliteit van diensten en de rechten van afnemers verbeteren. Deze laatste doelstelling wordt beoogd door artikel 21 van de richtlijn, dat een verplichting tot bijstand aan de afnemers oplegt.

Momenteel aarzelen nog heel wat afnemers om gebruik te maken van diensten die vanuit het buitenland aangeboden worden wegens een gebrek aan kennis over de regels die dienstverrichters van andere lidstaten moeten naleven. Het is voor afnemers dan ook moeilijk om de aangeboden diensten te vergelijken en om een dienstverrichter te kiezen op basis van gerichte informatie. De door artikel 21 opgelegde bijstand kan het vertrouwen van de afnemers vergroten. Het biedt hen de middelen om via vergelijking een weloverwogen keuze te maken wanneer ze grensoverschrijdende dienstverrichtingen overwegen.

Verplichtingen onder artikel 21

Artikel 21 verplicht België ertoe om aan bedrijven en consumenten die in België verblijven:

 • algemene juridische informatie te verstrekken over de eisen die in de andere lidstaten gesteld worden (juridische voorwaarden voor het oprichten en uitoefenen van dienstenactiviteiten en wetgeving op het gebied van consumentenbescherming),
 • informatie te verschaffen over de beschikbare rechtsmiddelen in de andere lidstaten,
 • de gegevens te verstrekken van verenigingen of organisaties in de andere lidstaten waar de verrichters of afnemers van diensten praktische hulp kunnen krijgen.

Wat is niet verplicht onder artikel 21?

Artikel 21 verplicht de Belgische overheidsinstanties er niet toe:

 • vooraf te beschikken over alle opvraagbare informatie,
 • gedetailleerde informatie te verstrekken over specifieke gevallen,
 • een website te ontwikkelen,
 • te antwoorden op vragen die gesteld worden door buitenlandse consumenten of bedrijven. Deze vragen dienen aan hen gericht te worden via de instantie die verantwoordelijk is voor de bijstand aan afnemers in een andere lidstaat. 

Concrete toepassing van artikel 21

Consumenten kunnen algemene juridische vragen over de toepassing van de Dienstenrichtlijn in een andere lidstaat zenden naar:
Consumer21services@economie.fgov.be

Bedrijven kunnen algemene juridische vragen over de toepassing van de Dienstenrichtlijn in een andere lidstaat zenden naar:
Business21services@economie.fgov.be

Een voorbeeld

U zoekt een vastgoedagentschap in Cyprus. U wilt daarom weten of er een register van dergelijke agentschappen bestaat en of deze een speciale vergunning nodig hebben. U stuurt deze vragen naar consumer21services@economie.fgov.be. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling zal haar Cypriotische collega’s raadplegen en u zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

Voor vragen die niet onder artikel 21 vallen

De dienstverlening onder artikel 21 biedt geen antwoord op alle mogelijke vragen van consumenten en bedrijven. Zij kunnen zich ook wenden tot een aantal andere ondersteunende Europese diensten:

 • Europe direct contact centre: geeft kosteloos antwoord op algemene vragen over de EU in alle officiële talen van de EU.
  Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11
 • Europe direct-netwerk: 500 informatiecentra vormen een lokale schakel tussen burgers en de EU voor op maat gesneden informatie.
  Website: www.europedirect.europa.euExterne link
 • Wegwijzerdienst: verstrekt de EU-burgers specifieke informatie op maat over hun rechten krachtens de regels van de interne markt.
  Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11
 • Solvit: biedt oplossing aan burgers en bedrijven met grensoverschrijdende problemen die ontstaan wanneer overheidsinstanties de EU-wetgeving verkeerd toepassen.
  Solvit-website: www.ec.europa.eu/solvit/Externe link
 • ECC-net – Netwerk van Europese consumentencentra: informeert consumenten over hun rechten en geeft advies en bijstand bij klachten en geschillenbeslechting wanneer zij een aankoop in het buitenland hebben gedaan.
  Website:  www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htmExterne link
 • Enterprise Europe Network: verleent gratis praktisch advies aan bedrijven (vooral kmo’s) en biedt een brede waaier aan bedrijfs- en innovatieondersteunende diensten in de desbetreffende taal.
  Website: www.enterprise-europe-network.ec.europa.euExterne link
 • Contactpunten voor de erkenning van beroepskwalificaties: bieden ondersteuning aan mensen die een gereglementeerd beroep (waarvoor specifieke beroepskwalificaties nodig zijn) in een ander Europees land willen uitoefenen.
  Website: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpointsExterne link.

Nuttige Links

Wetgeving

Algemene Directie Economische Inspectie - Dienst Internationale samenwerking

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Dienst Internationale samenwerking

NG III, 3e verdieping 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 85 79 
E-mail:  eco.inspec.fo@economie.fgov.be