Waardebonnen en voordelen

Ondernemingen (boek VI WER)art. VI.31 tot VI.33 WERExterne link

Vrije beroepen (boek XIV WER)art. XIV.14 tot XIV.16 WERExterne link

Wanneer titels worden verstrekt met of zonder een goed of een dienst en recht geven op een latere terugbetaling van de prijs of een deel daarvan of op een prijsvermindering op het moment van de aankoop zelf, dan moeten de onderneming en de beoefenaar van een vrij beroep de regels respecteren.

Eenieder die deze titels uitgeeft, wordt, onder de voorwaarden van de uitgifte ervan, schuldenaar van de schuldvordering die deze titels vertegenwoordigen.

A. Titels die recht geven op latere terugbetaling

De titels die recht geven op een latere terugbetaling van de prijs of van een deel van de prijs worden aangeboden bij de aanschaf van een goed of een dienst en worden meestal uitgegeven door een andere onderneming of een andere beoefenaar van een vrij beroep dan die waar ze bij de aankoop van het goed of de dienst worden aangeboden. De begunstigde van de titel kan zowel een consument als een niet-consument zijn.

Ze mogen enkel worden verdeeld als ze volgende vermeldingen bevatten:

 1. de naam, het adres en, in voorkomend geval, de vennootschapsvorm en het
  ondernemingsnummer van de uitgever; 

 2. het bedrag dat wordt terugbetaald;

 3. de eventuele uiterste geldigheidsduur ervan, tenzij deze onbeperkt is;

 4. de nadere regels en voorwaarden voor de terugbetaling, met inbegrip van de stappen die de houder van de titel moet ondernemen om terugbetaling te bekomen en de termijn waarbinnen zal worden terugbetaald, tenzij deze informatie in een afzonderlijk document tegelijkertijd met de titel wordt medegedeeld. 

B. Titels die recht geven op een korting op het ogenblik van de aankoop (waardebonnen)

De hier bedoelde titel wordt gratis verdeeld voor elke aankoop en geeft recht op een korting op de prijs op het ogenblik van de aankoop. Hij kan worden uitgegeven door dezelfde onderneming of dezelfde beoefenaar van een vrij beroep als die waar hij wordt aangeboden, of door een andere onderneming of een andere beoefenaar van een vrij beroep. In dit laatste geval moet de titel bepaalde gegevens vermelden opdat de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep waar de titel wordt aangeboden weet tot wie ze zich moet richten om terugbetaling te verkrijgen van de toegestane korting. Zonder deze vermeldingen kan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep niet gedwongen worden de titel te aanvaarden.

De gegevens die op de titel moeten voorkomen zijn:

 1. de naam, het adres en, in voorkomend geval, de vennootschapsvorm en het ondernemingsnummer van de uitgever; 

 2. het bedrag van de korting; 

 3. de goederen of diensten die moeten worden aangekocht om de titel te kunnen gebruiken; 

 4. de verkooppunten waar de titel gebruikt kan worden, tenzij hij kan worden gebruikt in alle verkooppunten waar de goederen of diensten te koop worden aangeboden; 

 5. de geldigheidsduur van de titel, tenzij deze onbeperkt is.

Het ontbreken van deze gegevens op de titel kan een oneerlijke handelspraktijk of beroepspraktijk vormen.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link