Economische vergunningen

In dit hoofdstuk vindt u informatie betreffende de economische vergunningen nodig om een ambulante activiteit of een kermisactiviteit uit te oefenen, een beenhouwerij of spekslagerij uit te baten alsook om als niet-Europese vreemdeling een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgische grondgebied.

Publicaties

Dienst Economische Vergunningen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Economische Vergunningen

WTC III, 18de verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Tel.: 02 277 77 23
Fax : 02 277 97 63 
E-mail: info.EVA@economie.fgov.be
info.SAEV@economie.fgov.be