Identificatienummers

Wat is het ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer?

Ondernemingsnummer

Elke onderneming die zich laat inschrijven bij de KBO, krijgt een ondernemingsnummer toegewezen. Dat is een uniek identificatienummer per natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1.

Het ondernemingsnummer van een onderneming is niet overdraagbaar van een onderneming naar een andere, behalve bij uitzonderingen (bvb splitsing) die opgesomd worden in het KB van 24 juni 2003 dat de regels tot toekenning, samenstelling en de modaliteiten tot overdragen van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer behandelt.

Vestigingseenheidsnummer

Elke vestigingseenheid van een onderneming krijgt een uniek nummer. Dat nummer verschilt van het ondernemingsnummer.

Het vestigingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer heeft een waarde van 2 tot 8.

Het nummer van een vestigingseenheid is overdraagbaar van een onderneming naar een andere (bijvoorbeeld bij een fusie of overname).

Voorbeeld

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft twee vestigingseenheden.

OndernemingsnummerVestigingseenheidsnummer

FOD Personeel en Organisatie

0353.456.320

-

Vestigingseenheid 1

2.147.812.701

Vestigingseenheid 2

2.147.812.897

Hoe vindt u het ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer?

U kunt ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers opzoeken met de onlinetoepassing Public Search.

KBO

Wetgeving

Beheersdienst KBO

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Beheersdienst van de KBO

Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contact center 0800 / 120 33 
Helpdesk 02 / 277 64 00
email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Openingsuren:
09:00 - 12:00
14:00 - 16:00