Verzameling van uitvindingsoctrooien

Het Wetboek van economisch recht bepaalt in het artikel XI.27 :

Ҥ1. De minister bepaalt de wijze waarop het register wordt bijgehouden. In de Verzameling wordt melding gemaakt van de inschrijvingen in het Register. Het register kan door het publiek worden ingezien ten zetel van de Dienst.

§2. De Dienst publiceert integraal de verleende octrooien en de met toepassing van de artikelen XI.55, XI.56 en XI.57 gewijzigde octrooien. De bibliografische gegevens van deze octrooien, worden gepubliceerd in de Verzameling, alsook beschikbaar gesteld op de zetel van de Dienst en op de website van de Dienst.

De Koning bepaalt de abonnementsvoorwaarden op de Verzameling.”

Momenteel zijn de Verzamelingen voor de periode vanaf 1 augustus 2012 tot en met 15 juli 2017 nog niet beschikbaar. Zij zullen later worden gepubliceerd op deze internetpagina. Voor informatie over octrooien en aanvullende beschermingscertificaten uit de voornoemde periode kan het online Belgisch octrooiregister worden geraadpleegd.

  • Doel van de Verzameling der uitvindingsoctrooien

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link