Geldigheidsduur, verval en nietigverklaring

Een verleend kwekersrecht blijft niet eeuwig geldig. Niet alleen is de maximale geldigheidsduur beperkt, het kan ook vervallen wanneer de taksen niet betaald worden of wanneer de plicht om een ras in stand te houden niet wordt nageleefd. Bovendien kan een kwekersrecht nietig worden verklaard wanneer blijkt dat ten tijde van de verlening niet aan de beschermingsvoorwaarden was voldaan.

Geldigheidsduur

Momenteel bedraagt de geldigheidsduur van Belgische kwekersrechten voor bomen en wijnstokken 25 jaar, voor de andere soorten 20 jaar. Deze termijnen gaan in vanaf de verlening van het kwekerscertificaat.

Uiteraard zullen kwekersrechten slechts gedurende de volledige termijn gelden indien ze niet eerder vervallen, bijvoorbeeld omwille van het niet betalen van de taksen.

Taksen

Om een kwekersrecht in stand te houden, moet men jaarlijks instandhoudingstaksen betalen. Doet men dit niet, dan vervalt het kwekerscertificaat.

Vervallenverklaring

Een ras hoort zijn homogeniteit en bestendigheid te behouden, bij gebreke waaraan het vervallen kan worden verklaard.

De houder van een kwekersrecht heeft bijgevolg de plicht het ras in stand te houden. Wanneer hij verzuimt of niet meer in staat blijkt om, op verzoek, aan de Dienst Intellectuele Eigendom een staal van het teeltmateriaal of vermeerderingsmateriaal te bezorgen waarmee de nieuwe variëteit kan worden bekomen, met dezelfde morfologische en fysiologische eigenschappen als op het ogenblik van de verlening van het kwekerscertificaat, kan de Dienst Intellectuele Eigendom het verval van het Belgische kwekersrecht in het Register van kweekproducten inschrijven.

Ook wanneer een rasbenaming niet meer gebruikt mag worden, kan het niet voorstellen van een andere benaming verval met zich meebrengen.

Nietigverklaring

De Dienst Intellectuele Eigendom kan Belgische kwekersrechten met terugwerkende kracht nietig verklaren wanneer blijkt dat de materiële beschermingsvoorwaarden van nieuwheid, homogeniteit en bestendigheid op het tijdstip van verlening niet waren vervuld.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link