Hoe verkrijg ik een Belgisch kwekerscertificaat?

Om een Belgisch kwekerscertificaat te krijgen, moet u een aanvraagformulier (DOC, 95 Kb) indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

Vul dit formulier nauwkeurig in. Het KB van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten legt immers een aantal formele voorwaarden op zoals een duidelijke beschrijving van het ras en van de wijze waarop het gewonnen is, het toevoegen van stukken en inlichtingen die de aanvraag kunnen verduidelijken, een rasbenaming, het betalen van de rechten… Het is pas op de datum dat deze formulieren zijn ingediend en de indieningtaks is betaald, dat de aanvraag in het Register der Aanvragen wordt ingeschreven. Deze datum is van belang wanneer bepaald moet worden welke aanvraag eerst is ingediend, of het ras  onderscheidbaar was bij de aanvraag en of het recht van voorrang  kan worden ingeroepen.

Een uittreksel uit het Register wordt door de Dienst bekend gemaakt in het Bulletin der Kweekproducten. Na deze bekendmaking kan elke belanghebbende de aanvraag op de DIE inkijken en binnen de 3 maand opmerkingen maken in verband met de materiële beschermingsvoorwaarden (nieuwheid, onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid) en de rasbenaming. Indien een derde bijvoorbeeld van oordeel is dat het ras in kwestie al werd verhandeld, dat het niet homogeen of bestendig is of dat de voorgestelde rasbenaming een verwarringstichtende gelijkenis vertoont met een merk of handelsnaam, dan kan deze derde bezwaren formuleren tijdens de verleningprocedure.

Na onderzoek van hoger genoemde materiële beschermingsvoorwaarden en de eventueel door derden geformuleerde bezwaren, neemt de DIE een beslissing en verleent deze dienst al dan niet het kwekerscertificaat.

De kwekerscertificaten worden ingeschreven in het Rassenregister. Vanaf de vermelding hiervan in het Bulletin der Kweekproducten kan elke belanghebbende deze certificaten op de DIE raadplegen.

Voor meer details:

Wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten

KB 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten

Bij vragen kan u ook de DIE of een deskundige contacteren. U kunt zich bij de procedure ook laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Gebruik hiervoor dit formulier (DOC, 62 Kb) om volmacht te geven.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link