Tarieven inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABC)

 I.       Procedure- en instandhoudingstaksen voor octrooien

PROCEDURETAKSEN

euro

 

50

Indiening van een octrooiaanvraag

12

Opeising van het voorrangsrecht.

300

Nieuwheidsonderzoek.

6

Indiening van het verzoek voor het bekomen van een nieuwheids­onderzoek van het internationale type.

200

Indiening van een aanvraag voor een aanvullend beschermingscer­tificaat (ABC).

12

Regularisatie van de octrooiaanvraag of van een aanvraag voor een ABC.

12

Verbetering van taalfouten of fouten van overschrijving van een octrooiaan­vraag per verbeter­de of vervangen blz.

12

Kennisgeving van de totale of gedeeltelijke overdracht of van de totale of ge­deelte­lijke over­gang van (een aanvraag voor) een octrooi of (een aanvraag voor) een ABC.

12

Kennisgeving van de verklaring inzake het verlenen van een licen­tie op (een aan­vraag voor) een octrooi of (een aanvraag voor) een ABC.

12

Kennisgeving van de wijziging van de verklaring inzake het ver­lenen van een licen­tie op (een aanvraag voor) een octrooi of (een aanvraag voor) een ABC.

12

Kennisgeving van de overdracht van een licentie op (een aanvraag voor) een octrooi of (een aanvraag voor) een ABC.

12

Kennisgeving van het vruchtgebruik of van de inpandgeving van (een aan­vraag voor) een octrooi of (een aanvraag voor) een ABC.

   

 

INSTANDHOUDINGSTAKSEN VOOR EEN OCTROOIAANVRAAG OF OCTROOI

Jaartaks

euro

Jaartaks

euro

Jaartaks

euro

3de

35

9de

145

15de

330

4de

50

10de

170

16de

370

5de

65

11de

195

17de

410

6de

85

12de

220

18de

455

7de

100

13de

250

19de

500

8ste

125

14de

290

20ste

545

 

euro

75

Toeslag bij te late betaling tot de tiende jaartaks.

210

Toeslag bij te late betaling vanaf de elfde jaartaks.

 

 

INSTANDHOUDINGSTAKSEN VOOR EEN AANVRAAG VOOR EEN AANVULLEND BESCHERMINGSCERTIFICAAT OF EEN AANVULLEND BESCHERMINGSCERTIFICAAT

Jaartaks

euro

1ste

590

2de

640

3de

685

4de

730

5de

775

 
 
 
 euro
210    Toeslag bij te late betaling van de eerste tot en met de vijfde jaartaks.
 
BELANGRIJKE WAARSCHUWING INZAKE DE INSTANDHOUDINGSTAKSEN

Met het oog op de instandhouding ervan geeft iedere octrooiaanvraag of ieder octrooi aanleiding tot de betaling van jaarlijkse instandhoudingstaksen, vanaf het derde jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de octrooiaanvraag. 

Ook de instandhouding van een aanvraag tot aanvullend beschermingscertificaat of een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) geeft aanleiding tot de betaling van jaarlijkse instandhoudingstaksen, van zodra de looptijd van het basisoctrooi verstreken is. 

De jaartaks is vooraf te betalen. De betaling vervalt op de laatste dag van de maand die overeenstemt met de maand waarin de datum van indiening van de octrooiaanvraag (van het basisoctrooi indien het gaat om een ABC) valt.

Voorbeeld : gegeven een octrooiaanvraag ingediend op 04 mei 1995,

 • de 3de  jaartaks is verschuldigd op 31 mei 1997 (DUS NIET op 31 mei 1998 !!),
 • de 4de  jaartaks is verschuldigd op 31 mei 1998,
 • enz.

Wanneer de betaling van de jaartaks niet op de vervaldag werd gekweten, kan deze taks alsnog betaald worden:

 • zonder toeslag, gedurende de maand volgend op de vervaldag ;
 • vermeerderd met een toeslag, binnen een respijttermijn van zes maanden te rekenen vanaf de vervaldag van de jaartaks, indien deze niet werd betaald tijdens de maand volgend op de vervaldag.  

De jaartaks kan niet geldig worden gekweten meer dan zes maanden vóór de vervaldatum.

Indien de jaartaks niet betaald wordt binnen de hierboven bepaalde respijttermijn van zes maanden, is de houder van het octrooi of van het ABC van rechtswege vervallen verklaard van zijn rechten. Het verval heeft uitwerking op de vervaldatum van de niet-betaalde jaartaks.

Het is de houder van een vervallen octrooi(aanvraag) of ABC(-aanvraag) evenwel toegelaten te vragen in zijn rechten hersteld te worden indien hij een geldige reden voor de niet-betaling van de jaartaks kan inroepen. De aanvraag tot herstel moet gestuurd worden aan de Adviseur van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie, City Atrium, Vooruitgangstraat,50 te 1210 BRUSSEL-BELGIË, binnen de twee maanden te rekenen vanaf het einde van de respijttermijn van zes maanden.

Ingeval van herstel heeft deze slechts uitwerking indien de titularis binnen de termijn van een maand te rekenen van de datum van het herstelbesluit, benevens de jaartaks en de toeslag, ook een bijkomende taks gelijk aan het bedrag van de onbetaald gebleven taksen betaalt.

Het herstel mag in geen geval nadeel berokkenen aan de rechten van derden.  

ATTEST BETREFFENDE EEN OCTROOI(AANVRAAG) OF EEN ABC(AANVRAAG) VOOR EENSLUIDEND VERKLAARDE KOPIE VAN EEN KWITANTIE

euro

12

Attest betreffende een octrooi(aanvraag) of een ABC(aanvraag)

5

Voor eensluidend verklaarde kopie van een kwitantie

 

II.      Andere rechten

Per octrooiaanvraag

20 euro  (+ 5 euro per eventuele bladzijde met tekening(en)) voor :

kopie overhandigd aan de aanvrager:

  • van het proces-verbaal van indiening van de octrooiaanvraag
  • van de beschrijving
  • van de conclusies
  • van de eventuele tekeningen

de verzending van het besluit van verlening van het octrooi.

Per ABC-aanvraag

10 euro voor :

 • het duplicaat van het proces-verbaal van indiening van de ABC-aanvraag, dat aan de indiener wordt bezorgd
 • de verzending van het besluit van verlening van het ABC.

Voor eensluidend verklaarde kopieën:

5 euro + 5 euro + 0,36 euro per bladzijde 

De voor eensluidend verklaarde kopieën, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 mei 1994 (Belgisch Staatsblad van 30/06/1994) betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE), van documenten en gegevens inzake industriële eigendom, zijn eveneens onderworpen aan een recht van 5 euro per gefotokopieerd document.

Anderzijds is de formaliteit van het voor eensluidend verklaren, onderworpen aan een taks van 5 euro.

De prijs van een fotokopie gemaakt door de DIE bedraagt 0,36 euro.

Attesten

12 euro per octrooi(aanvraag) of per ABC(-aanvraag)

Bij toepassing van hetzelfde koninklijk besluit, artikel 3, zijn de aanvragen van attesten onderworpen aan een vergoeding van 12 euro per afzonderlijk onderwerp. Er wordt enkel gevolg gegeven aan schriftelijke aanvragen.

Bij een aanvraag van een attest van een ABC, voor het verstrijken van het 20ste jaar van het basisoctrooi, dient eventueel tevens een attest voor dit octrooi te worden aangevraagd. Voor elk attest wordt er 12 euro aangerekend.

De betaling van deze vergoedingen van 12 euro gebeurt in speciën, door overschrijving op de postrekening 679-2005880-17 (IBAN BE61 6792 0058 8017 en BIC PCHQBEBB) van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom(DIE), of door middel van een bankcheque en getrokken op een Belgische bank, of desgevallend en in opdracht, door voorheffing op een lopende rekening geopend bij de DIE.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link