De Commissies “Auteursrecht”

De twee adviescommissies auteursrecht hebben onder meer als taak om aan de minister die bevoegd is voor het auteursrecht

 • een advies te verlenen over de bedragen en

 • de modaliteiten van inning en controle van bepaalde wettelijke vergoedingen

ten gunste van rechthebbenden.

Er bestaat overigens nog een derde commissie die belast is met het vaststellen van de tarieven van de vergoedingen die verschuldigd zijn bij de openbare mededeling van fonogrammen of films in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De wet voorziet er inderdaad in dat gebruikers geen toestemming aan de rechthebbenden moeten vragen voor bepaalde vormen van gebruik van een werk.

Ter compensatie voor het opheffen van dit toestemmingsvereiste, wordt aan de rechtenhouders een vergoeding uitgekeerd. Men spreekt hier over wettelijke licenties die een tegenprestatie vormen voor bepaalde uitzonderingen op het auteursrecht.

De Commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken milieus (zijnde gebruikers en rechthebbenden) die samen, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de minister, overleg plegen over

 • de bedragen van de vergoeding alsook over

 • de modaliteiten van

  • inning,

  • controle en

  • verdeling

 • van deze gelden.

De auteurswetgeving voorziet in de oprichting van drie Commissies die elk bevoegd zijn voor de vergoeding die verschuldigd is voor een bepaald type van gebruik van een werk: 

 

 

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link