Fiscale stimuli inzake Onderzoek en Ontwikkeling

Innovatie in al zijn verscheidenheid is uitermate belangrijk voor een duurzame economische groei in de 21e eeuw. Daar Europa een echte kenniseconomie wil worden, heeft het zich als doel gesteld dat tegen 2010 drie procent van het BBP aan Onderzoek en Ontwikkeling wordt besteed. Naast maatregelen op andere beleidsniveaus, zijn in België ook een aantal belangrijke fiscale stimulansen gegeven ten gunste van onderzoek en ontwikkeling (R&D). 

Zo gelden er een aantal fiscale maatregelen ten gunste van het O&O-personeel, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en een speciaal belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn. De innovatiepremies die een werknemer eventueel ontvangt, zijn nog steeds, binnen bepaalde grenzen, vrijgesteld van personenbelastingen en sociale zekerheidsbijdrages.

Ook bevordert de Belgische overheid investeringen in O&O-activiteiten dankzij de notionele interestaftrek en een verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor activa waarvan wordt aangenomen dat ze het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën bevorderen. Recent is ook een zeer gunstige aftrek voor octrooi-inkomsten ingevoerd.

Meer informatie over fiscaliteit en O&O vindt u vooral op de website van het Federaal WetenschapsbeleidExterne link. Voor algemene fiscale informatie, zie Federale Overheidsdienst Financiën.

Wanneer men deze maatregelen samen neemt, kan men stellen dat het Belgische belastingstelsel zelfs uitermate gunstig is voor ondernemingen die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling en het ontwikkelen en exploiteren van octrooien!

Onderzoek en ontwikkeling wordt niet slechts via fiscale weg aangemoedigd. Via meerdere instanties gebeurt dit ook door begeleiding bij innovatieve projecten en de valorisatie ervan, alsmede door het verlenen van subsidies. Hierover meer bij Innovatie: begeleiding en subsidies.

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link