BE-Benelux Patent Platform

In het kader van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom hebben de Nationale bureaus voor Intellectuele Eigendom in België, Nederland en Luxemburg  een gemeenschappelijk IT-systeem, the Benelux Patent Platform  (BPP)  ontwikkeld– om alle bedrijfsprocessen die verband houden met octrooien voor de drie nationale bureaus te moderniseren en te ondersteunen. 

De drie nationale bureaus hebben een gemeenschappelijk IT-systeem ingevoerd en hebben hun bedrijfsprocessen en wettelijke procedures in grote mate geharmoniseerd en blijven hierbij hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau voortzetten. De belangrijkste drijfveren om het gemeenschappelijk Benelux Patent Platform door te voeren, zijn de volgende:

 • De drie nationale systemen die de bedrijfsprocessen die verband houden met octrooien moesten worden geactualiseerd en gemoderniseerd: een gemeenschappelijk platform is economisch veel voordeliger dan de afzonderlijke systemen in de verschillende nationale bureaus. 
 • Een gemeenschappelijk platform biedt octrooiaanvragers en de industrie een coherente dienstverlening en zorgt voor een betere samenwerking met andere IP-organisaties (WIPO, EPO en octrooiprofessionals).
 • De verbetering van de interne bedrijfsprocessen biedt de octrooiaanvragers en de ganse industrie directe voordelen in termen van kwaliteitsvolle dienstverlening en tijdsbeheer.

Het BPP-platform omvat de processen van de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten  van begin tot  einde, en bevat de volgende functionaliteiten :

 • Back Office – omvat casemanagement die gebaseerd is op de werkstroom gedurende de ganse levensduur van het octrooi of het aanvullende beschermingscertificaat en ondersteunt alle relevante octrooitypes: Nationale (NP), Europese (EP), internationale (PCT), Aanvullende beschermingscertificaten (ABC). Het systeem biedt een volledige ondersteuning voor de classificatie van documenten en het papierloos kantoor.
 • Front Office – biedt externe gebruikers  (klanten, aanvragers en publiek) de mogelijkheid tot interactie met het BPP-systeem voor het beheer van hun octrooien, de betaling van taksen, toegang tot het openbare octrooiregister, enz. Octrooiaanvragen kunnen ofwel elektronisch  met behulp van de EPO-software (eOLF) of op papier ingediend worden.
 • Integratie – zorgt voor integratie met de back office systems en met de externe dienstverleners zoals EPO, WIPO en andere nationale bureaus.

Integratie met EPO omvat de volgende interfaces:

 • NP – Onderzoeksaanvragen en classiciatie ; Ontvangen van onderzoeksrapporten en schriftelijke opinie ; Publicatie via Espacenet op het EOB
 • EP & EuroPCT – Opvragen octrooidetails; Verzenden jaartaksen
 • NP & SPC & EP & EuroPCT – Verzenden legale status details; Directe verbinding met het EOB
 • PCT – Verzenden onderzoekstaksen

Integratie met WIPO omvat de volgende interfaces:

 • PCT – Verzenden PCT formulieren; Ontvangen PCT formulieren ; Verzenden internationale indieningstaksen
 • Opvragen IPC schema.

De Belgische dienst heeft BPP op 22 september 2014 gelanceerd. De uitvoering ervan in de beide andere landen is tegelijkertijd van start gegaan en zou in 2015  afgerond  moeten zijn.

Het BE-BPP portaal geeft toegang tot drie verschillende modules:

Twee beveiligde modules (My Page en eFiling) en een openbare module (eRegister). 

MyPageExterne link 

MyPage is een online dienst van BPP die een beveiligde elektronische toegang voor de Belgische octrooiaanvragen, die bij DIE gedeponeerd zijn, aanbiedt.

Met MyPage, kunt u: 

 • Het statuut en de taksen van uw octrooienaanvragen en octrooien volgen;
 • Uw octrooitaksen online betalen;
 • Octrooien jaartaksen voor derden betalen;
 • De situatie van uw lopende rekening volgen. 

eFilingExterne link

De DIE biedt onlinediensten aan, zodat aanvragen voor uitvindingsoctrooien voortaan digitaal kunnen worden aangemaakt en ingediend. Ook andere octrooidocumenten kunnen worden opgemaakt en elektronisch naar de DIE doorgestuurd.

De onlinediensten van de DIE gebruiken software ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (hierna EOB), "electronic On Line Filing" (eOLF) genoemd, via een Belgische server, alsook smartcards afgeleverd door het EOB om de online-indiening te beveiligen.

De DIE biedt de drie volgende diensten online aan:

 • Indienen van een Belgische octrooiaanvraag;
 • Indienen van documenten opgemaakt nadat een Belgische octrooiaanvraag werd ingediend of nadat het Belgische octrooi werd verleend;
 • Indienen van documenten betreffende de validatie van een Europees octrooi in België (Belgische nationale fase). 

eRegisterExterne link 

eRegister bevat de bibliografische gegevens die gepubliceerd zijn in het register van de uitvindingsoctrooien, maar ook de volledige octrooiteksten en de correspondentie gepubliceerd  tussen het Octrooibureau en de octrooihouders.

Er zijn gegevens over:

 • Belgische octrooienaanvragen BE;
 • Europese octrooienaanvragen (EURO-PCT inclusief);
 • De Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC), voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen.

De gegevens worden regelmatig via het systeem van de Belgische Octrooidienst geactualiseerd.

Het system “eRegister” behoeft geen inschrijving en is voor iedereen toegankelijk.

Het BE-Benelux Patent Platform is toegankelijk via de link : http://bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/nl/homeExterne link

Voor alle praktische of technische vragen betreffende BPP, gelieve de HELPDESK BE-BPP (alle werkdagen vanaf 9u00 tot 12u30 en vanaf 13u30 tot 16u00) te contacteren: 

 • per telefoon: +32 2 277 51 19
 • per fax: +32 2 277 96 97
 • per e-mail: piie.bpp-helpdesk@economie.fgov.be
 • per post:
  FOD Economie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  Vooruitgangstraat, 50
  1210 Brussel
  België

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link