Regelgeving

Titel
Aanbeveling inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme metersystemen
Aanbeveling van de Commissie van 15 november 2000 inzake waarborging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de Europese Unie: minimumvereisten
Aanbeveling van de Commissie van 16 mei 2002 betreffende de onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de EU: basisbeginselen.
Aanbeveling van de Commissie van 5 juni 2008 inzake de beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van wettelijke auditors en auditkantoren
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren
Achtste Richtlijn 84/253/EEG van de Raad van 10 april 1984
Akkoord over de Technische Belemmeringen voor de Handel
Akkoord van Marrakech van 15 april 1994 tot instelling van de Wereldhandelsorganisatie
Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS 18.10.1996)
Algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 651/2014 (GBER)
Arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013
Arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence
Artikels 496 en volgende van het Strafwetboek
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) (versie 1 oktober 2013)
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (BS 26.04.2006)
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005 (BS 26.04.2006)
Bericht betreffende de aanpassing van de bedragen van het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar (BS 13.01.2011)
Beschikking van de Commissie nr 768/2008 van 30 september 2008
Beschikking van de Commissie van 21 april 2005 inzake de veiligheidseisen waaraan de in Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde Europese normen met betrekking tot drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op of in het water moeten voldoen (Publicatieblad van de Europese Unie L 104/39 van 23 april 2005)
Besluit 2013/691 van 21 november 2013 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het afleveren van een getuigschrift van bekwaamheid ter bekrachtiging van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum
Besluit Nr. 768/2008/EG
Besluit nr 2006/1005/CE
Besluit van 13 januari 2006 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
Besluit van 17 november 1994 van de Waalse Regering houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest
Besluit van 18 december 2003 van de Waalse regering betreffende de Waalse ambtenarencode